Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 197 / 2018

PROTOKÓŁ NR 197/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1) Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi (jako punkt 2.4);

2) Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni do Ciechocinka (jako punkt 3.5).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych udzielonych spółkom wodnym w 2017 roku.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zaplanowane w budżecie na 2017 rok środki w kwocie 45.000,00 zł na realizację robót związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz budową i remontem zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych zostały rozdysponowane w całości. Dodała, że wszystkie prace zaplanowane przez spółki wodne zostały wykonane w terminie. Dopowiedziała, że odbiory robót zostały dokonane przez upoważnionych pracowników starostwa przy udziale przedstawicieli spółek. Uzupełniła, że na okoliczność odbioru sporządzono stosowne protokoły potwierdzające zakres wykonanych robót i ich przyjęcie. Zaznaczyła, że spółki przedstawiły sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz rozliczenia kosztów.

Sprawy są prowadzone w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakami WBŚ.6343.8.2017-WBŚ.6343.10.2017. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Urszula Łabęda zapytała, czy w 2018 roku Zarząd Powiatu podtrzymuje wolę realizowania przedmiotowego zadania na tych samych zasadach, czy może środki byłyby przeznaczane na te same potrzeby, ale realizowane przez Referat Dróg Powiatowych na m.in. konserwację i naprawę przepustów. Podkreśliła, że w budżecie na 2018 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie 45.000,00 zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a do dnia 14 kwietnia 2018 roku należy ogłosić termin składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym.

Dionizy Jaśniewicz stwierdził, że w jego przekonaniu jest to forma wsparcia spółek wodnych, która się sprawdza, dlatego w 2018 roku powinna być udzielana na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych. Zapytał, czy w bieżącym roku zostaną udzielone dotacje dla spółek wodnych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że na chwilę obecną nie posiada informacji w sprawie udzielenia przez marszałka dotacji dla spółek wodnych w 2018 roku.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego:

1) nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania;

2) uzgodnili, iż dotacje dla spółek wodnych w 2018 roku zostaną udzielone na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych.

Pkt 1.2 Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

Urszula Łabęda poinformowała, że w 2017 roku z terenu powiatu wrzesińskiego ogółem usunięto 520,453 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym:

1) demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z odbiorem wyniósł 80,945 Mg;

2) transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest szacował się w wysokości 439,508 Mg.

Dodała, że łączny koszt wykonanych robót wyniósł 207.666,54 zł. Zaznaczyła, że Powiat Wrzesiński uzyskał dotację w wysokości 170.638,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dotacje z gmin w łącznej kwocie 50.000,00 zł. Uzupełniła, że na realizację przedmiotowego programu przeznaczono także środki własne w kwocie 50.000,00 zł, które nie zostały wykorzystane. Przypomniała, że w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku, uszkodzeniu uległo wiele pokryć dachowych zawierających azbest. Dopowiedziała, że w związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu przyjmowania wniosków w przypadku pilnej potrzeby usunięcia wyrobów azbestowych. Nadmieniła, że wystąpiono także do Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie dotacji. Zaznaczyła, że dodatkowe wnioski zostały przekazane z gmin: Nekla, Miłosław i Kołaczkowo.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.602.1.2017. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Urszula Łabęda poinformowała, że w 2018 roku na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest nie zostanie przyznana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która stanowiła część składową środków pozyskiwanych z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodała, że w związku ze zmianą regulaminu Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej także gminy mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację przedmiotowego programu. Dopowiedziała, że zwrócono się do gmin powiatu wrzesińskiego z zapytaniem, czy w 2018 roku chcą pozostać przy dotychczasowej formule, iż jednostką wiodącą w realizacji zadania jest Powiat Wrzesiński. Nadmieniła, że odpowiedzi otrzymano z Gminy Kołaczkowo i Gminy Września, które podtrzymały chęć uczestnictwa w programie na tych samych zasadach. Uzupełniła, że ze względu na brak odpowiedzi z pozostałych gmin uznano, iż również chcą pozostać przy starej formule. Poinformowała, że w związku z powyższym złożono wniosek do Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

Pkt 1.3 Przedstawienie informacji o porównaniu podatku od nieruchomości na 2017 i 2018 rok.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że zgodnie z ustawą o opłatach i podatkach lokalnych, do dnia 31 stycznia 2018 roku, Powiat Wrzesiński ma obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości. Dodała, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok ustalono na kwotę 16.364,00 zł. Dopowiedziała, że w ubiegłym roku ww. zobowiązanie wyniosło 16.417,00 zł. Wyjaśniła, że podatek należny w 2018 roku jest niższy o 53,00 zł, z uwagi na rozbiórkę garaży przy ulicy Kaliskiej we Wrześni oraz rozwiązanie umowy najmu nieruchomości przy ulicy Miłosławskiej we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha.

Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 15 stycznia 2018 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki. Dodała, że przedmiotowy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na to, iż nikt nie wpłacił wymaganego wadium. Dopowiedziała, że cena wywoławcza nieruchomości w kwocie 2.757.000,00 zł stanowiła równowartość operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Przypomniała, że do zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/31. Uzupełniła, że wartość jednorazowego wynagrodzenia należnego działce z tytułu ustanowienia służebności oszacowano na kwotę 12.434,00 zł, natomiast wartość rocznego wynagrodzenia na kwotę 1.313,00 zł. Zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przy drugim przetargu Zarząd Powiatu może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości. Zaproponowała, by obniżyć cenę nieruchomości o 50%, tj. do kwoty 1.378.500,00 zł. Dodała, że termin przetargu wyznacza się na dzień 30 marca 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyrazili zgodę na obniżenie o 50% ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 856/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że dochody za IV kwartał 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 71.664.624,03 zł, co stanowi 96,66% wykonania planu, a wydatki zostały osiągnięte w kwocie 68.036.846,94 zł, co stanowi 90,79% wykonania planu. Dodała, że w związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 3.627.777,09 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 857/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września w celu założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni przy ulicy Leśnej 10. Dodał, że projekt przedmiotowego porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Przypomniał, że przedszkole specjalne zostanie uruchomione od 1 września 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 858/2018 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że na dzień składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów gminy Pyzdry wpłynęło 5 ofert. Dodał, że przedłożone na etapie wyjaśnień uzupełnienia dokumentów wykluczyły potencjalnego wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą. Dopowiedział, że cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nadmienił, że w związku z powyższym proponuje się unieważnić przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 859/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zorganizowania płatnych dodatkowych zajęć dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zorganizowanie płatnych dodatkowych zajęć w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla dwójki uczniów. Dodał, że prośba została podyktowana koniecznością objęcia ww. uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dopowiedział, że w załączeniu dołączono opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rozpoznania zespołu nauczycieli. Nadmienił, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowego planu nauczania w szkołach publicznych załącznik nr 7 pkt 14: „Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela”. Uzupełnił, że zgodnie z powyższym przedmiotowe dodatkowe zajęcia powinny być realizowane z godzin będących do dyspozycji dyrektora szkoły.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na zorganizowanie płatnych dodatkowych godzin dla ww. uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni z uwagi na brak podstaw prawnych.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie podziału oddziału łączonego klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację bez łączenia części obowiązkowych zajęć edukacyjnych oddziału łączonego klasy I-III Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dodał, że poziom rozwoju psychofizycznego i społecznego ucznia klasy I nie pozwala na realizację podstawy programowej w oddziale łączonym. Nadmienił, że dla zapewnienia jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wskazane jest, by część zajęć edukacyjnych realizował indywidualnie. Dopowiedział, że dyrektor szkoły wystąpiła o możliwość realizacji oddzielnie dla ucznia klasy I zajęć:

1) funkcjonowanie osobiste i społeczne – 4 godziny,

2) zajęcia rozwijające komunikowanie się – 2 godziny,

3) zajęcia rozwijające kreatywność – 2 godziny.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.5.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na realizacje oddzielnie dla ucznia klasy I zajęć:

1) funkcjonowanie osobiste i społeczne – 2 godziny,

2) zajęcia rozwijające komunikowanie się – 1 godziny,

3) zajęcia rozwijające kreatywność – 1 godziny.

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji II Balu Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Zarząd Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni  zwrócił się z prośbą o pomoc finansową lub rzeczową przy organizacji II Balu Rady Rodziców. Dodała, że w przedmiotowej sprawie proponuje się przekazać zestawy materiałów promocyjnych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.055.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie materiałów promocyjnych.

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli zwrócił się z wnioskiem o udzielenie w 2018 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zespole kościelnych witraży. Dodała, że wnioskodawca ubiega się o dotację w kwocie 30.000,00 zł. Dopowiedziała, że na renowację witraży proponuje się przyznać środki w kwocie 10.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.8.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, dlaczego przedstawiony powyżej wniosek nie został uwzględniony w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Olga Kośmińska-Giera wyjaśniła, że proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej na 2018 rok w dniu 13 października 2017 roku. Dodała, że zgodnie z uchwałą nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku wnioski o udzielenie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy złożyć do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, w którym zostać ma udzielona dotacja. Dopowiedziała, że wnioski o ujęcie zadań w budżecie można składać w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Uzupełniła, że kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego muszą opracować i przedłożyć Zarządowi Powiatu, w terminie do 30 września, propozycje do projektów planów finansowych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2018 roku parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli zostanie rozpatrzony przy zmianie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 3.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni do Ciechocinka.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni zwróciła się z prośbą o dofinansowanie kosztów transportu do sanatorium w Ciechocinku. Dodała, że koszty przejazdu oszacowano na kwotę 2.400,00 zł. Przypomniała, że w roku ubiegłym Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie w przedmiotowej sprawie w kwocie 1.500,00 zł Nadmieniła, że jest to związek zawodowy i nie może on występować w otwartym konkursie ofert.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8370.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

Pkt 4 Zatwierdzenie projektu aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego na 2018 rok.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Gmina Września zwróciła się z prośbą o wcześniejsze przekazanie środków w ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego. Dodała, że proponuje się uwzględnić przedmiotowy wniosek w taki sposób, iż:

a) I transza zostanie wypłacona do 28 lutego,

b) II transza do 30 kwietnia,

c) III transza do 31 lipca,

d) IV transza do 30 września.

Nadmieniła, że w 2018 roku środki na realizację zadań biblioteki powiatowej zostały zwiększone o kwotę 80.000,00 zł w związku z opracowaniem jubileuszowej publikacji historycznej o powiecie wrzesińskim. Uzupełniła, że ww. kwota zostanie wypłacona w II transzy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.031.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził treść aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 5.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Dodał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 3.314.578,39 zł. Dopowiedział, że termin realizacji zadania to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym prognozowany termin zawarcia umowy to luty/marzec 2018 roku. Przypomniał, że rozliczenie wykonawcy odbywać się będzie fakturami etapowymi:

1) faktura I – obejmująca zakres określanych w przedmiarze pomocniczym robót jako roboty: rozbiórkowe, ziemne fundamentowe, izolacyjne, konstrukcyjne, ściany i ścianki działowe oraz dach;

2) faktura II – po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, do wysokości 85% wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę określoną w fakturze I;

3) faktura III – po uzyskaniu wykonalnego pozwolenia na użytkowanie oraz podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót, do wysokości 15% wynagrodzenia, pomniejszonego o kwoty z faktury I i II.

Nadmienił, że warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, gdy wykonawca wykaże się należytym wykonaniem prac budowlanych o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł. Zaznaczył, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 33.000,00 zł. Uzupełnił, że wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zaznaczył, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz termin gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.2.2018. 

Rafał Zięty zawnioskował o zmniejszenie wartości robót budowlanych, którymi wykonawca musi się wykazać, by spełnić określony w specyfikacji warunek techniczny.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że wartość robót budowlanych, którymi wykonawca jest zobligowany się wykazać, by spełnić warunek techniczny określony w przedmiotowej specyfikacji należy zmniejszyć do kwoty 1.000.000,00 zł.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 5.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowania oraz wprowadzenia do bazy mapy numerycznej obrębów gminy Nekla. Dodał, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 34.950,00 zł. Dopowiedział, że za ostateczny termin zakończenia zadania przyjmuje się datę wystawienia przez zamawiającego pozytywnego protokołu odbioru prac jednak nie później niż 31 lipca 2018 roku. Nadmienił, że wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie są wymagane. Uzupełnił, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz długość okresu gwarancji 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.3.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 197 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-02-06 11:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.