Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 198 / 2018

PROTOKÓŁ NR 198/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w sprawie sfinansowania dodatkowych zajęć dla młodzieży w okresie ferii zimowych (jako punkt 2.2);

2)  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych (jako punkt 5.5);

b) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 5.6).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Przewodniczący Zarządu poprosił Sebastiana Nowickiego, wiceprezesa Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. o przedstawienie bieżącej sytuacji kadrowej we wrzesińskim szpitalu.

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. poinformował, że na chwilę obecną szpital spełnia wymogi formalne, co do liczby lekarzy na poszczególnych oddziałach. Dodał, że najtrudniej sytuacja przedstawia się na neurologii, gdzie aktualnie jest dwóch lekarzy, co stanowi minimum niezbędne dla funkcjonowania oddziału. Uzupełnił, że minimalna obsada lekarska jest także na oddziale chirurgicznym i wewnętrznym. Nadmienił, że obecnie trwa postępowanie konkursowe na świadczenie usług anestezjologa. Zauważył, że problemy kadrowe, które obserwuje się w szpitalach w całym kraju, rzutują także na sytuację we wrzesińskim szpitalu. Dopowiedział, że najbardziej poszukiwana jest doświadczona kadra, dlatego kierownicy oddziałów często pełnią podobne funkcje w innych placówkach. Zaznaczył, że coraz trudniejsze staje się łączenie przez lekarzy pracy w kilku szpitalach, szczególnie po wprowadzeniu systemu pracy równoważnej w miejsce wypowiedzianych klauzul opt out. Uzupełnił, że z kolei lekarze w trakcie specjalizacji są bardziej zainteresowani jej kontynuowaniem w szpitalach klinicznych.

Przewodniczący Zarządu zapytał ilu obecnie rezydentów pracuje w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Sebastian Nowicki odpowiedział, że aktualnie we wrzesińskim szpitalu pracuje dziewięciu rezydentów, z których żaden nie wypowiedział klauzuli opt out.

Przewodniczący Zarządu poprosił Zbyszko Przybylskiego, prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. o przedstawienie poziomu kontraktowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Zbyszko Przybylski, prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. poinformował, że zgodnie z reformą sieci szpitali świadczenia opieki zdrowotnej w IV kwartale 2017 roku były rozliczane w ramach przyznanego ryczałtu oraz w ramach odrębnych umów zawartych na wykonanie konkretnych usług medycznych. Dodał, że forma ryczałtu niewątpliwie poprawiła i przyspieszyła regulowanie zakresu pewnych świadczeń. Wyjaśnił, że zdarzało się, iż Narodowy Fundusz Zdrowia kwestionował wykonywanie świadczeń przekraczających wysokość zawartych kontraktów, zaś w przypadku zrealizowania świadczeń poniżej kontraktu rozliczano tylko te przeprowadzone, nie było przesunięć między oddziałami. Dopowiedział, że obecnie przyznawana jest stała kwota – ryczałt i szpital może wewnętrznie przesuwać środki finansowe między poszczególnymi oddziałami. Nadmienił, że do lutego w Narodowym Funduszu Zdrowia trwa weryfikacja sprawozdań za IV kwartał 2017 roku. Przypomniał, że zgodnie z założeniami, by utrzymać wysokość ryczałtu na tym samym poziomie, należało wykazać się wykonaniem świadczeń w zakresie 98-102% przyznanych środków. Niewykonanie świadczeń na ww. poziomie może powodować umniejszenie ryczałtu. Uzupełnił, że Szpital Powiatowy we Wrześni zrealizował świadczenia na poziomie 108%, czyli powyżej przydzielonego ryczałtu, co daje możliwość uzyskania dodatkowych środków. Zauważył, że w tej chwili są już przedłużane umowy na rok 2018. Ryczałt został przyznany do połowy roku. Podpisano również część umów na wykonanie konkretnych usług medycznych m.in.:

• w zakresie chemioterapii (styczeń-marzec, rozpisano już konkurs na świadczenia od kwietnia do grudnia 2018 roku, na którego rozstrzygnięcie trzeba jeszcze poczekać),

• w zakresie okulistyki – usunięcie zaćmy (styczeń-marzec, nadal nie rozpisano konkursu na dalsze świadczenia),

• w zakresie hospicyjnej opieki domowej (styczeń-grudzień),

• w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów mechanicznie wentylowanych (styczeń-grudzień, szansa na ewentualne zwiększenie kontraktu, z uwagi na coraz większe potrzeby),

• w zakresie ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (styczeń-grudzień),

• w zakresie badania endoskopowego układu pokarmowego (styczeń-czerwiec).

Zbyszko Przybylski poinformował, że odnośnie oddziału udarowego w dalszym ciągu są prowadzone rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zarówno jeśli chodzi o jego ponowne uruchomienie, jak i rozliczenie poniesionych przez szpital kosztów za lata 2016-2017. Dodał, że w tej sprawie wystosowano kolejne pismo z wystąpieniem o przywrócenie kontraktu. Przypomniał, że jedyna możliwość przywrócenia ww. kontraktu to droga konkursowa.

Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej spółki.

Zbyszko Przybylski zapoznał członków Zarządu Powiatu z bieżącą sytuacją finansową spółki. Dodał, że z zaplanowanych zadań inwestycyjnych do zrealizowania pozostają:

• zakupy w związku z trwającą procedurą akredytacyjną,

• zakup dygestorium potrzebnego do przygotowywania chemioterapeutyków.

Dariusz Jurewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o. przedstawił stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji finansowej spółki. Dodał, że podstawowy problem stanowi zmniejszanie się kapitału spółki. Nadmienił, że warto zastanowić się nad podwyższeniem kapitału poprzez zmianę formy przekazywania przez Powiat Wrzesiński dopłat.

Zbyszko Przybylski poinformował, że rozważa się możliwość wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Września z wnioskiem o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami jednomyślnie podjął decyzję o przeprowadzenia audytu w zakresie realizacji umowy wsparcia zawartej w dniu 23 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

Rafał Zięty, członek Zarządu opuścił salę obrad. W dalszej część posiedzenia uczestniczyło czterech członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 1.2 Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego za rok 2017 z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września w 2017 roku. Dodała, że kwota udzielonej w ubiegłym roku dotacji w wysokości 55.000,00 zł została rozdysponowana w całości. Nadmieniła, że plan finansowy na 2017 rok wykonano za wyjątkiem jednego punktu dotyczącego wydania zaplanowanej publikacji. Uzupełniła, że środki przeznaczone na realizację ww. zadania zostały przeznaczone na zakup księgozbioru do gminnych bibliotek publicznych na terenie powiatu. Zaznaczyła, że zgodnie z porozumieniem środki z dotacji na 2017 rok wykorzystano m.in. na dodatki merytoryczne dla pracowników biblioteki, na prenumeratę czasopism, na zakup księgozbiorów do gminnych bibliotek publicznych, na usługę abonamentową programu SOWA, na delegacje oraz udział w szkoleniach.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.031.2.2018.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zapytała, czy wiadomo na czym dokładnie polega prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta  Gminy Września.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że poproszono dyrektora Biblioteki Publicznej i Miasta i Gminy Września o przedłożenie informacji odnośnie zakresu prowadzenia zadań biblioteki powiatowej. Dodała, że w odpowiedzi uzyskano dokładne wyszczególnienie przedmiotowych zadań.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili uwag do sprawozdania rzeczowo- finansowego za rok 2017 z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września.

Pkt 1.3 Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017 za okres 2016-2017.

Olga Kośmińska-Giera przypomniała, że Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017 został wprowadzony przez Radę Powiatu we Wrześni uchwałą nr 226/XXXVI/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku. Dodała, że zgodnie z ustawą o ochronie i opiece nad zabytkami Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami i przedstawia je Radzie Powiatu. Poinformowała, że w sprawozdaniu z realizacji przedmiotowego programu za okres 2016-2017 znajduje się m.in.:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych będących własnością Powiatu Wrzesińskiego lub w jego zarządzie oraz ich otoczenia;

2) udzielanie dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych z terenu powiatu wrzesińskiego wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością Powiatu, w szczególności przy obiektach architektury i budownictwa, zabytkach ruchomych i zabytkach archeologicznych;

3) współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków;

4) znakowanie zabytków;

5) wspieranie przedsięwzięć wspierających kulturę.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.411.1.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili uwag do sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014- 2017 za okres 2016-2017.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu nr XL/2018 z posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku znajdującego się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0002.1.2018.

Pkt 1.4 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sporządzone na podstawie wcześniejszej analizy, musi być przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu Wrzesińskiego. Nadmienił, że średnie wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych są wyższe od średnich wynagrodzeń określonych w ustawie. Dopowiedział, że kwotę 4.993,39 zł wypłacono jako dodatek uzupełniający nauczycielom stażystom.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.2018.

Członkowie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili uwag do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Pkt 2.1 i 2.2 Rozpatrzenie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w sprawie sfinansowania dodatkowych zajęć dla młodzieży w okresie ferii zimowych.

Stefan Tomczak poinformował, że:

1) dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych zwrócił się z prośbą o sfinansowanie dodatkowych zajęć dla młodzieży w okresie ferii zimowych – klasowe mistrzostwa w piłce siatkowej 24 godziny oraz turniej tenisa stołowego 6 godzin;

2) dyrektor Liceum Ogólnokształcącego zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zajęć z koszykówki – 2 godziny w pierwszym tygodniu ferii oraz lacrosse – 2 godziny w pierwszym tygodniu i 6 godzin w drugim tygodniu ferii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.2.2.2018.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie dodatkowych zajęć dla młodzieży w okresie zimowych ferii w wymiarze:

1) 30 godzin dla Zespołu Szkół Politechnicznych;

2) 10 godzin dla Liceum Ogólnokształcącego.

Pkt 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z art. 80 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku uchylona została uchwała nr 101/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Dodał, że obecnie tryb udzielania i rozliczania ww. dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i rozliczania określa art. 38 cytowanej powyżej ustawy. Nadmienił, że w związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu nowej uchwały w przedmiotowej sprawie. Dopowiedział, że załączniki do projektu niniejszej uchwały stanowią: wniosek o przyznanie dotacji, informacja miesięczna o liczbie uczniów/wychowanków oraz rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.

Stefan Tomczak poinformował, że projekt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 860/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Paweł Guzik, członek Zarządu opuścił salę obrad. W dalszej część posiedzenia uczestniczyło trzech członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

1) zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 6.874,02 zł. Wyjaśniła, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek o przeniesienie niewykorzystanych w 2017 roku środków na 2018 rok w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania pod względem finansowym;

2) zwiększa się planowane wydatki na zwiększenie wkładu własnego na zadanie majątkowe pn. „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” o kwotę 58.632,00 zł;

3) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na prace konserwatorskie przy zespole kościelnych witraży;

4) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 13.542,00 zł i przeznacza dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na wypłatę odprawy pośmiertnej;

5) zmienia się nazwę zadania majątkowego z „Zakup wyposażenia do placówek oświatowych w związku z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”” na „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na fachowców!” – zakup wyposażenia do placówek oświatowych.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane wydatki w 2018 roku o kwotę 6.874,02 zł do kwoty 189.035,66 zł. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian, a limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.874,02 zł do kwoty 343.701,20 zł;

2) w przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.456,00 zł do kwoty 615.544,00 zł (w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 18.968,00 zł do kwoty 281.632,00 zł, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 20.728,00 zł do kwoty 307.772,00 zł, w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1.760,00 zł do kwoty 26.140,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 41.456,00 zł do kwoty 615.544,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego przedstawiła projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 861/2018 w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.3 i 5.4 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 862/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł;

2) 863/2018 nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie miasta Września do kategorii dróg gminnych. Dodał, że przedmiotowe drogi stanowią uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom. Nadmienił, że proponuje się pozytywnie zaopiniować propozycję zaliczenia wymienionych w projekcie uchwały dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 864/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Anna Trubacz poinformowała, że zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustala się roczny harmonogram dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 865/2018 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 6 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno- kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”.

Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że postępowanie przetargowe na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Pyzdry zostało unieważnione. Dodała, że w związku z powyższym należy ponownie zatwierdzić specyfikację na przedmiotowe zadanie. Nadmieniła, że treść zapisów ww. specyfikacji pozostaje bez zmian.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.4.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział trzech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Agnieszka Krupa-Sokołowska, osoba wykonująca zadania audytowe poinformowała, że na podstawie umowy zawartej ze Starostą Wrzesińskim dnia 10 stycznia 2018 roku przeprowadziła kontrolę realizacji dochodów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w 2017 roku w kontekście organizacji Targów Rolnicza Jesień. Nadmieniła, że wszystkie dochody z ww. tytułu zostały w 2017 roku wykazane w sprawozdaniach, zaksięgowane i przekazane do budżetu powiatu. Dopowiedziała, że nieprawidłowość stanowiło początkowe zaklasyfikowanie części powyżej wspomnianych środków jako darowizny na rzecz Rady Rodziców. Wyjaśniła, że darczyńcy będący jednocześnie wystawcami nie mogli dokonywać żadnych wpłat na rzecz Rady Rodziców, gdyż zachodziłaby wtedy pewna ekwiwalentność. Zaznaczyła, że w listopadzie 2017 roku ww. darowizny zafakturowano jako wpływy z usług i przekazano do budżetu powiatu, z wyjątkiem kwoty 560,00 zł, która została zaksięgowana jako darowizna na rzecz szkoły, gdyż nie można było ustalić danych do faktury. Na podstawie aneksu umowy zawartej ze Starostą Wrzesińskim dnia 29 stycznia 2018 roku do dokonywania innych czynności kontrolnych, sprawdziła wstępnie dane o wpłatach z tytułu Targów Rolnicza Jesień w 2016 roku. Poinformowała, że biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych wystawców oraz wysokość opłaty za stoisko wpływy z organizacji targów w 2016 roku powinny wynieść mniej więcej 26.000,00 zł. Dodała, że na konto powiatu wpłynęły środki w kwocie bodajże 5.600,00 zł, nie ma informacji co stało się z brakującą kwotą. Przypomniała, że pobranie opłat niższych aniżeli wynikające z poprawnego obliczenia albo niepobranie tych opłat stanowi czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wobec powyższego, ustaliła ze Starostą Wrzesińskim, iż czynności kontrolne wskazane w aneksie umowy obejmą kontrolę realizacji dochodów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z tytułu realizacji Targów Rolnicza Jesień 2015 i 2016. Dopowiedziała, że o wyjaśnienia w tej sprawie należy zwrócić się do poprzedniego dyrektora szkoły.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zgodzili się, że osoba wykonująca zadanie audytowe z zakresu kontroli realizacji dochodów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kontekście organizacji Targów Rolnicza Jesień powinna:

1) uzupełnić zestawienie o dane za 2015 i 2016 rok;

2) zwrócić się o wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości do poprzedniego dyrektora szkoły.

Anna Trubacz poinformowała, że zostaną rozesłane zapytania do banków w sprawie oszacowania wartości kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł. Dodała, że opis przedmiotu zamówienia, który zostanie dołączony do szacunku wartości powinien pozostać znacząco niezmieniony na etapie rozpoczęcia procedury przetargowej. Dopowiedziała, że zgodnie z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej kredyt spłacany będzie w latach 2019-2024. Nadmieniła, że zakłada się:

1) marżę ale nie wyższą niż 0,5% faktycznie wykorzystanego kredytu,

2) uruchomienie kredytu w transzach zgodnie z potrzebami rzeczowymi w terminie do pięciu dni roboczych,

3) zagwarantowanie prolongaty spłaty kredytu o dalsze trzy lata, czyli do 2027 roku,

4) oprocentowanie kredytu liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M z dnia 26 stycznia 2018 roku, powiększone o zaoferowaną marżę stałą w trakcie obowiązywania umowy,

5) naliczanie odsetek od wartości pozostałej do spłacenia kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych płatnych do dnia 15. każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Uzupełniła, że jako prawne zabezpieczenie kredytu akceptuje się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Anna Trubacz poinformowała, że na etapie wyboru banku do obsługi bankowej powiatu zabezpieczany został kredyt obrotowy na rachunku bieżącym. Dodała, że rok 2018 jest pierwszym rokiem, w którym zostanie uruchomiony przedmiotowy kredyt. Wyjaśniła, że związane jest to z oczekiwaniem na możliwość złożenia wniosku o zwrot z dofinansowania środków poniesionych przez Powiat Wrzesiński na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki. Uzupełniła, że prognozowany termin wpływu ww. środków to wrzesień 2018 roku.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zapoznali się z przedstawioną informacją.

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 roku planowane jest złożeniu wniosku o dofinansowanie na przeprowadzenie prac w zakresie:

1) remontu furtki ze słupkami z cegły od strony frontowej (kwota 10.703,44 zł);

2) remontu chodnika wejściowego do kościoła (kwota 12.612,70 zł)

przy kościele poewangelickim w Miłosławiu. Dodała, że termin naboru wniosków to 29 stycznia-1 marca 2018 roku, a planowany termin realizacji – do końca 2018 roku. Dopowiedziała, że zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowaniem objęte mogą być tylko prace konserwatorsko-restauratorskie. Nadmieniła, że dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. Uzupełniła, że zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt wykonania prac w ww. zakresie wynosi 23.316,14 zł. Zaznaczyła, że w związku z powyższym planowane dofinansowanie wyniesie 16.321,00 zł, a wkład własny – 6.995,14 zł. Podkreśliła, że niezbędne będzie także zabezpieczenie kosztów inspektora nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego, które nie zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie. Zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 6.996,00 zł, gdyż na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca oświadcza, iż wszystkie zadeklarowane środki za wyjątkiem wnioskowanej dotacji są faktycznie posiadanymi środkami.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z ogłoszeniem przez Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawania środków budżetowych w 2018 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na przeprowadzenie prac w zakresie restauracji wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Przypomniała, że przedmiotowa wieża uległa uszkodzeniu wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Nadmieniła, że na chwilę obecną przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest wykonanie programu prac konserwatorskich, który zostanie przedłożony do konserwatora celem akceptacji zakresu i rodzaju prowadzonych prac. Uzupełniła, że powyższy dokument będzie służył także do pozyskania pozwolenia na budowę, które jest wymagane przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ww. programu prac konserwatorskich.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie:

1) 6.996,00 zł na pokrycie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na renowację i konserwację ogrodzenia wraz z chodnikiem przy budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu;

2) 8.000,00 zł na wykonanie programu prac konserwatorskich w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie do robót naprawczych wieży budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 198 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-03-06 12:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.