Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 199 / 2018

PROTOKÓŁ NR 199/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lutego 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o zmianę granic administracyjnych miasta Września.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawiła odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni na wniosek Zarządu Powiatu o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Września, polegającej na włączeniu w granice miasta części obrębu ewidencyjnego Bierzglinek. Przypomniała, że przedmiotowy wniosek został skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Września w dniu 3 października 2017 roku. Poinformowała, że Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zwrócił się do Rady Sołeckiej Bierzglinka z prośbą o wyrażenie opinii w ww. sprawie. Dodała, że w odpowiedzi sołtys oraz Rada Sołecka złożyli stanowczy sprzeciw. Dopowiedziała, że do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wpłynął także protest 402 mieszkańców, którzy sprzeciwiają się propozycji podziału Bierzglinka. Nadmieniła, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni stara się o uzyskanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacyjnej obejmującej ulice Lipową i Klonową. Zaznaczyła, że zgodnie ze stanowiskiem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przypadku włączenia części Bierzglinka do miasta Września nie będzie możliwe wykorzystanie na tym terenie środków z ww. programu. Uzupełniła, że powyższa opinia została potwierdzona również przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreśliła, że w związku z jednoznacznym sprzeciwem mieszkańców Bierzglinka oraz ograniczeniem możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych, Rada Miejska we Wrześni stwierdziła, iż rozpoczęcie procedury zmiany granic administracyjnych miasta jest w obecnym stanie nieuzasadnione.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.0110.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 1.2 Przedstawienie etapu postępowania sądowego sygn. IC1005/16 w sprawie zasadności wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Jolanta Pielak przedstawiła etap postępowania sądowego w sprawie zasadności wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni. Poinformowała, że na wniosek Powiatu Wrzesińskiego sąd rejonowy zlecił wykonanie przez biegłego sądowego opinii technicznej na temat przedmiotowego budynku. Dodała, że w sporządzonej opinii biegły wskazuje, iż budynek jako kompleks wymaga generalnego remontu, a także modernizacji. Uzupełniła, że remontu wymaga również część budynku, w której mieści się lokal powodów. Nadmieniła, że biegły odnosząc się do pytania sądu w kwestii czasu wykonania prac remontowych całego obiektu, na dzień dzisiejszy nie jest w stanie precyzyjnie na nie odpowiedzieć, gdyż należy wziąć pod uwagę: procedurę przetargową, możliwości przerobowe wyłonionego wykonawcy oraz wystąpienie nieprzewidzianych projektem technicznym robót. Zaznaczyła, że jednocześnie biegły stwierdza, iż remont łącznie z pracami wykończeniowymi winien trwać nie dłużej niż rok. Przypomniała, że Powiat Wrzesiński wnioskował o przygotowanie opinii technicznej dla całego budynku w celu wykazania, iż remont będzie trwał ponad rok.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.36.2015.

Paweł Guzik, członek Zarządu zapytał na jakiej podstawie biegły wskazał, że remont łącznie z pracami wykończeniowymi winien trwać nie dłużej niż rok.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że biegły sądowy wskazuje jedynie przesłanki mogące wpłynąć na wydłużenie czasu trwania prac remontowych. Dodała, że pełnomocnik Powiatu Wrzesińskiego wystosował do sądu pismo, w którym stwierdza, iż nie można się zgodzić ze stanowiskiem biegłego w zakresie czasu wykonywania prac remontowych całego budynku. Dopowiedziała, że opinię biegłego zakwestionował także pełnomocnik powodów. Nadmieniła, że kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 9 marca 2018 roku.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wypłaty środków z dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił się w wnioskiem o wypłatę środków z dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Dodała, że ww. wniosek obejmuje wypłatę środków w kwocie 8.680,71 zł w tym:

1) 8.460,24 zł – wydatek kwalifikowalny,

2) 220,47 zł – wydatek niekwalifikowalny.

Przypomniała, że zgodnie z porozumieniem zawartym ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. to spółka zobowiązuje się w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów niekwalifikowalnych jakie pojawiłyby się w toku realizacji projektu z własnych środków finansowych.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8011.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wypłatę środków z dotacji celowej na realizację przedmiotowego projektu w kwocie 8.680,71 zł w tym:

1) kwota 8.460,24 zł jako wydatek kwalifikowalny z budżetu Powiatu Wrzesińskiego,

2) kwota 220,47 zł jako wydatek niekwalifikowalny z własnych środków finansowych Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji w sprawie dofinansowania udziału mieszkańca Wrześni w Mistrzostwach Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla mieszkańca Wrześni, który został powołany do reprezentacji Polski na 10. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w Cagliari. Zaproponowała, by przekazać wrzesińskiemu zawodnikowi materiały promocyjne oraz wesprzeć jego udział w zawodach akcją medialną (Przegląd Powiatowy, strona internetowa).

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8031.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że należy przekazać ww. mieszkańcowi Wrześni materiały promocyjne oraz wesprzeć jego udział w zawodach akcją medialną.

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu członków stowarzyszenia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów przejazdu członków stowarzyszenia na spotkania integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka do Miłosławia w dniu 9 lutego i Kołaczkowa w dniu 13 lutego. Dodała, że koszt jednego przejazdu to kwota 400,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8120.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów jednego przejazdu na ww. spotkania integracyjne.

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwrócił się z prośbą o utworzenie Podstawowej Szkoły dla Dorosłych oraz wyrażenie zgody na dokonanie naboru na rok szkolny 2018/2019 do klas VII i VIII. Dodał, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać oraz prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Przypomniał, że w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni funkcjonują oddziały gimnazjum przysposabiającego do pracy włączone do Technikum nr 3 na skutek reformy systemu oświaty. Dopowiedział, że Szkoła Podstawowa dla Dorosłych byłaby kontynuacją oferty dla młodzieży powiatu wrzesińskiego, która posiada trudności w nauce, a nie kwalifikuje się do kształcenia specjalnego. Nadmienił, że do ww. szkoły uczęszczaliby również uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy realizujący przysposobienie do pracy. Zaznaczył, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 roku do szkoły podstawowej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia oraz osobę, która ukończyła 15 lat i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4320.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz na dokonanie naboru na rok szkolny 2018/2019 do klas VII i VIII.

W związku z wyrażeniem zgody przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, Stefan Tomczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia finansowego na wyprodukowanie teledysku do utworu o przywódcy Zielonego Trójkąta Leonie Wesołowskim ps. Wichura.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że wpłynął wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na wyprodukowanie teledysku do utworu o przywódcy Zielonego Trójkąta Leonie Wesołowskim ps. Wichura. Dodała, że nagrania utworu o wrzesińskich żołnierzach wyklętych podjął się młody artysta, raper i twórca muzyki o tematyce historycznej. Dopowiedziała, że ten sam wnioskodawca zwrócił się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości z prośbą o udostępnienie na potrzeby nagrania teledysku budynku przy ulicy Kościuszki we Wrześni, będącego własnością Powiatu Wrzesińskiego. Nadmieniła, że Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, podczas którego zostanie zaprezentowany ww. utwór i teledysk, jest organizowany przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich oraz Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, iż przy nagrywaniu teledysku do utworu o wrzesińskich żołnierzach wyklętych udzieli wsparcia organizacyjnego.

Pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę nr G403016P na terenie gminy Miłosław.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że Burmistrz Gminy Miłosław zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę nr G403016P, ulica Lipowa, działka nr 833/2, obręb Orzechowo, gmina Miłosław. Dodał, że pozbawienie kategorii drogi gminnej o obecnym przebiegu stanowi uporządkowanie stanu prawnego z rzeczywistym. Dopowiedział, że faktycznie ulica Lipowa przebiega przez działkę nr 837/6 i przez nią odbywa się dojazd do pobliskich posesji. Nadmienił, że Gmina Miłosław rozpoczęła procedurę nadania nazwy ulicy Lipowej drodze wewnętrznej na działce nr 837/6 oraz wyłączenia z użytkowania drogi na działce nr 833/2 w Orzechowie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 866/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę nr G403016P na terenie gminy Miłosław została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4 Zaakceptowanie:

1) umowy podwykonawczej z podwykonawcą Usługi Budowlane Bogusław Kwiatkowski;

2) umowy wraz z aneksem podwykonawcy MONTEX INSTALACJE Sp. z o.o.

w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że umowy z podwykonawcami:

1) Usługi Budowlane Bogusław Kwiatkowski w zakresie kompleksowego wykonania robót żelbetowych stanu surowego;

2) MONTEX INSTALACJE Sp. z o.o. w zakresie kompleksowej dostawy materiałów i wykonaniu instalacji sanitarnych zewnętrznych

zostały podpisane w listopadzie 2017 roku. Dodała, że do przedmiotowych umów nie zostały dołączone wymagane w postępowaniu dokumenty dotyczące podwykonawców. Przypomniała, że w grudniu 2017 roku wystąpiono do firmy Mirbud, głównego wykonawcy z wezwaniem do przedłożenia niezbędnych w przedmiotowej sprawie dokumentów. Nadmieniła, że uzupełnianie stosownych dokumentów trwało do stycznia 2018 roku. Zawnioskowała, by wpłynięcie dokumentów uznać za konwalidację i zaakceptować ww. umowy podwykonawcze z wyjątkiem aneksu do umowy z firmą MONTEX INSTALACJE Sp. z o.o. Uzupełniła, że ww. aneks wymaga dalszego wyjaśnienia w związku z uwagami inspektora nadzoru.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował:

1) umowę podwykonawczą z podwykonawcą Usługi Budowlane Bogusław Kwiatkowski;

2) umowę z podwykonawcą MONTEX INSTALACJE Sp. z o.o. z wyłączeniem aneksu

w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, czy firma Mirbud zgłaszała, że nie zmieści się w terminie albo w kosztorysie przy realizacji zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że prace przy realizacji zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii postępują i na chwilę obecną nie ma sygnałów, aby firma Mirbud miała nie zmieścić się w terminie albo w kosztorysie na ww. inwestycję.

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 31 stycznia 2018 roku Powiat Wrzesiński otrzymał decyzję Starosty Wrzesińskiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na remont dachu przy ulicy 3 Maja 8. Wyjaśniła, że umorzenie nastąpiło z powodu rozpoczęcia prac, na które nie zostało wydane pozwolenie na budowę. Dodała, że dnia 2 lutego 2018 roku wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z uwagi na prowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę bez uzyskania stosownego pozwolenia.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych na organizację zajęć sportowych dla młodzieży w okresie ferii zimowych w wymiarze 4 godzin.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie środków finansowych na organizację zajęć sportowych dla młodzieży w okresie ferii zimowych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni wpłynęły zapytania od potencjalnych wykonawców. Dodała, że w związku z powyższym zasadne jest przesunięcie terminu otwarcia ofert z dnia 8 lutego na dzień 13 lutego 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni z dnia 8 lutego na dzień 13 lutego 2018 roku.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/             

3. Paweł Guzik /-/                            

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/  

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 199 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-03-06 12:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.