Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 203 / 2018

PROTOKÓŁ NR 203/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 lutego 2018 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dnia 2 lutego 2018 roku wpłynęła do starostwa decyzja burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży kratowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej, która została wydana dla terenu położonego w Bierzglinku. Przypomniała, że z uwagi na działki, będące własnością Powiatu Wrzesińskiego i znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji, Powiat Wrzesiński wstąpił w przedmiotowe postępowanie na własny wniosek. Dopowiedziała, że w jej ocenie ww. decyzja kwalifikuje się do uchylenia, gdyż inwestycja polegająca na budowie stacji telefonii komórkowej powinna zawierać informacje odnośnie parametrów i ilości montowanych anten, a także mocy promieniowania, by móc stwierdzić czy przedmiotowe przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.6.10.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał, że od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej należy odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Pkt 1.2 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2018 rok.

Jolanta Pielak poinformowała, że w związku ze sprzedażą działki nr 375/120 o powierzchni 0,0918 ha, położonej w Bierzglinku należy złożyć korektę deklaracji na podatek rolny na 2018 rok. Uzupełniła, że podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 9,00 zł, to jest do kwoty 1.357,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 1.3 Przedstawienie zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Pyzdr zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Pyzdrach uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry. Dopowiedział, że należy sprostować, iż nie chodzi o wywołanie nowego planu dla ww. obszaru, tylko o zmianę obowiązującego. Nadmienił, że działkę zaprojektowaną pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne z usługami planuje się przeznaczyć pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.5.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry.

Pkt 2.1 i 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał na jakiej podstawie proponuje się powołać ww. komisję przetargową, skoro nie otrzymano jeszcze decyzji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że proponuje się już teraz powołać komisję przetargową, by przygotować specyfikację na przedmiotową inwestycję, a następnie rozpocząć procedurę przetargową zaraz po ogłoszeniu decyzji urzędu marszałkowskiego. Dodała, że założeniem programu „Szatnia na medal”, w ramach którego został złożony wniosek o dofinansowanie, jest, iż w momencie podpisywania umowy należy mieć już wybranego wykonawcę zadania.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy. Zaproponowała, by w §6 rozszerzyć zakres zadań przewodniczącego komisji o podpisywanie dokumentów:

a) dotyczących zwrotu wadium;

b) związanych z należytym wykonaniem umowy;

c) zestawienia z otwarcia ofert;

d) korespondencji w ramach uzupełnień i wyjaśnień złożonych przez wykonawców ofert;

e) korespondencji związanej z wyjaśnieniami treści specyfikacji nie wymagających akceptacji kierownika zamawiającego.

Dopowiedziała, że podobny zapis proponuje się uwzględniać przy nadawaniu regulaminów pracy przyszłym komisjom przetargowym.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na rozszerzenie zakresu zadań przewodniczącego komisji przetargowej.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 868/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni;

2) 869/2018 nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska Wróblewska zawnioskowała, by punkt dotyczący zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii został omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. Wyjaśniła, że nie wpłynęły wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia przedmiotowej specyfikacji.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na omówienie punktu dotyczącego zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Jolanta Pielak poinformowała, że wpłynął wniosek w sprawie udostępnienia w dniach 17- 18 lutego 2018 roku budynku koszarowo-biurowego oraz produkcyjnego nr 2, znajdującego się przy ulicy Kościuszki 14 we Wrześni. Dodała, że w pomieszczeniach ww. nieruchomości planowane jest nagranie teledysku do utworu o dowódcy Zielonego Trójkąta Leonie Wesołowskim ps. Wichura. Dopowiedziała, że przedmiotowy utwór wraz z teledyskiem zostanie zaprezentowany podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych we Wrześni. Przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 lutego 2018 roku, członkowie Zarządu uzgodnili, iż autorom teledysku o wrzesińskim żołnierzu wyklętym zostanie udzielone wsparcie organizacyjne.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podtrzymał decyzję o udzieleniu wsparcia organizacyjnego przy nagrywaniu teledysku o dowódcy Zielonego Trójkąta i wyraził zgodę na udostępnienie budynku przy ulicy Kościuszki 14 we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/

2. Jerzy Mazurkiewicz /-/

3. Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 203 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-03-07 11:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.