Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 204 / 2018

PROTOKÓŁ NR 204/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkt: Akceptacja umowy podwykonawczej w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych z podwykonawcą ELEKTROMONT S.A. w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (jako punkt 1.2).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1 Akceptacja umów podwykonawczych w zakresach:

1) wykonania prac murarskich, dostawy materiałów i wykonania tynków, dostawy termoizolacji podwalin z podwykonawcą AZ-BUD Sp. z o.o. S.K.;

2) wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych z podwykonawcą ELEKTROMONT S.A.

w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że umowy podwykonawcze w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii na:

1) wykonanie prac murarskich, dostawę materiałów i wykonanie tynków, dostawę termoizolacji podwalin z podwykonawcą AZ-BUD Sp. z o.o. S.K.;

2) wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne i niskoprądowe z podwykonawcą ELEKTROMONT S.A.

zostały podpisane w dniu 29 stycznia 2018 roku. Dodała, że do ww. umów nie dołączono dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia podwykonawców z udziału w postępowaniu. Dopowiedziała, że zakresy umów oraz wysokość wynagrodzeń za ich wykonanie zostały zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Nadmieniła, że na dzień dzisiejszy wymagane przez zamawiającego dokumenty zostały uzupełnione. Zawnioskowała, by wpłynięcie tych dokumentów uznać za konwalidację i zaakceptować przedmiotowe umowy podwykonawcze.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował ww. umowy podwykonawcze w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na budowę budynku dydaktyczno-sportowego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Dodała, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 870/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Nekla, ich zaewidencjonowanie oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej proponuje się wybór wykonawcy GEOMAR S.A. ze Szczecina w kwocie 44.280,00 zł. Przypomniała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 871/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.1 Przedstawienie bieżącej sytuacji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że w 2017 roku z pracy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zrezygnowało 7 lekarzy (4 pediatrów, internista, laryngolog, diabetolog) oraz sekretarz. Dodała, że obecnie w zespole orzeka 3 lekarzy (internista, neurolog i pulmonolog). Nadmieniła, że taka liczba lekarzy wpływa na wydłużanie terminów rozpatrywania wniosków. Uzupełniła, że próby zatrudnienia lekarzy poprzez ogłoszenia w prasie oraz współpracę ze szpitalem powiatowym nie przyniosły rezultatu. Zauważyła, że problemy związane z brakiem lekarzy orzeczników można zaobserwować w całym kraju. Zawnioskowała, by Zarząd Powiatu rozpatrzył możliwość podwyższenia wynagrodzenia dla członków składów orzekających z kwoty 28,00 zł na kwotę 35,00 zł od orzeczenia.

Sprawa jest prowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pod znakiem PZON.630.1.2018. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na podwyższenie wynagrodzenia członków składów orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.

Pkt 3.2 Przedstawienie pisma Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że dnia 6 lutego 2018 roku do starostwa wpłynęło pismo Stowarzyszenia Projekt Września, w którym stowarzyszenie wnosi o uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Przypomniał, że postanowienie Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie odmowy uzgodnienia ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało uchylone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.1510.1.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w związku z pismem Stowarzyszenia Projekt Września, w którym stowarzyszenie wnosi o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo, stwierdzili, że Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wskazane w nich procedury, mając na uwadze troskę o dobro publiczne.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej przy budynku znajdującym się w m. Pietrzyków.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Burmistrz Pyzdr zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej przy budynku znajdującym się w Pietrzykowie. Dodała, że w ww. nieruchomości mieszczą się niepubliczne jednostki oświatowe oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka”. Dopowiedziała, że przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi kontynuację zadania realizowanego w 2017 roku, związanego z odwodnieniem drogi gruntowej przy budowanym boisku. Przypomniała, że Powiat Wrzesiński udzielił wtedy wsparcia finansowego w kwocie 25.000,00 zł. Nadmieniła, że planowane nakłady inwestycyjne związane z utwardzeniem drogi wynoszą 45.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8124.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Pyzdry na wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej przy budynku znajdującym się w m. Pietrzyków w kwocie 25.000,00 zł.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej, złożonego przez Stowarzyszenie Projekt Września.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że dnia 6 lutego 2018 roku do starostwa wpłynął wniosek Stowarzyszenia Projekt Września o udostępnienie informacji publicznej. Dodał, że wniosek dotyczy zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. Przypomniał, że ww. tereny były przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną z usługami, a obecnie ustala się lokalizację obiektów handlowych wyłącznie z branży oferującej artykuły budowlane, wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz ogrodów, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2017 roku). Dopowiedział, że stowarzyszenie wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym kierował się Zarząd Powiatu nie zgłaszając wniosków do wyżej wskazanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.1431.19.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego stwierdzili, że w kwestii składania lub nie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni kierowali się kompetencjami dodanymi ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i procedurami tam określonymi.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosków w sprawach wydania opinii na realizację inwestycji drogowych:

a) budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni,

b) budowa drogi gminnej łączącej ulice Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną gruntową drogą gminną zlokalizowaną na działce geod. nr 285 ob. Obłaczkowo oraz budowa drogi gminnej w ulicy Jabłoniowej w Bierzglinku wraz z oświetleniem i odwodnieniem,

c) rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ulic: Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Gmina Września na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwróciła się z prośbą o wydanie opinii w sprawach:

a) budowy drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni. Dodał, że inwestor zamierza dokonać korekty załączonego planu sytuacyjnego. Zawnioskował, by w związku z powyższym wniosek został omówiony po wprowadzeniu tych zmian;

b) budowy drogi gminnej łączącej ulice Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną gruntową drogą gminną zlokalizowaną na działce geod. nr 285 ob. Obłaczkowo oraz budowy drogi gminnej w ulicy Jabłoniowej w Bierzglinku wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Dopowiedział, że ww. droga ma pełnić funkcję drogi dojazdowej, zapewniającej dostęp znajdującym się przy niej posesjom do sieci dróg publicznych;

c) rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych ulic: Kosynierów-Powstańców Wielkopolskich-Wojska Polskiego we Wrześni. Dodał, że celem inwestycji jest zastąpienie skrzyżowania typu prostego skrzyżowaniem typu mini rondo z przejezdną wyspą środkową o czterech wlotach.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakami WB.673.1.1.2018, WB.673.1.2.2018 oraz WB.673.1.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził zgodę na omówienie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni po wprowadzeniu korekty przez inwestora.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wnioski w sprawach:

1) budowy drogi gminnej łączącej ulice Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną gruntową drogą gminną w Obłaczkowie oraz budowy drogi gminnej w ulicy Jabłoniowej;

2) rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych ulic: Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni.

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań w związku z uruchomieniem kierunku kształcenia w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywienia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wnioskuje o wyrażenie pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań w związku z uruchomieniem kierunku kształcenia w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Przypomniał, że kształcenie w przedmiotowym zawodzie będzie realizowane w formie eksperymentu pedagogicznego Dodał, że ze wstępnych wyliczeń wynika, iż całkowity koszt wyposażenia pracowni technologicznej oraz pracowni analizy żywności w specjalistyczny sprzęt wyniesie 45.000,00 zł. Nadmienił, że do realizacji podstawy programowej kształcenia w ww. zawodzie w klasie pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 potrzebny jest zakup pomocy dydaktycznych o wartości 15.458,00 zł. Dopowiedział, że niniejsza zgoda zostanie załączona do wniosku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole. Uzupełnił, że wniosek ten należy złożyć w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.39.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań w związku z uruchomieniem kierunku kształcenia w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywienia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Pkt 4.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji dodatkowych zajęć dla uczennicy liceum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o organizację dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo dla uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego, która przez 12 lat pobierała naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty w Holandii. Dodał, że dyrektor wnioskuje także o wyrażenie zgody na objęcie tej samej uczennicy zajęciami wyrównawczymi w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych w wymiarze 3 godzin tygodniowo (1 godzina matematyki, 1 godzina fizyki, 0,5 godziny historii oraz 0,5 godziny języka polskiego).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na organizację:

1) dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo,

2) zajęć wyrównawczych w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych.

Stefan Tomczak poinformował, że na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” oraz §5 uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określania form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach ww. programu proponuje się przyznać granty edukacyjne na zajęcia edukacyjne w wymiarze:

1) język polski – 1 godzina tygodniowo,

2) język angielski – jedna godzina tygodniowo,

3) matematyka – 1 godzina tygodniowo.

Dopowiedział, że przedmiotowe granty realizowane będą od dnia 1 marca do dnia 22 czerwca 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 872/2018 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 6.1 Przedstawienie planu finansowego na rok 2018 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego realizowanych przez Bibliotekę Miasta i Gminy Września.

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że w planie finansowym na rok 2018 na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miasta i Gminy Września, złożonym w dniu 15 września 2017 roku, nie została uwzględniona dotacja na opracowanie jubileuszowej publikacji historycznej z okazji dwustulecia powiatu wrzesińskiego Dodała, że ww. dotacja została przyznana z budżetu powiatu w kwocie 80.000,00 zł. Nadmieniła, że niniejsze zamówienie obejmuje:

• skład, obróbkę zdjęć (około 200 zdjęć do wyboru i 10 map), druk kolorowy i sztywną oprawę,

• wykonanie druku w wersji roboczej zgodnej z dostarczonymi przez redaktora publikacji poprawkami i uwagami,

• opracowanie szaty graficznej w konsultacji z redaktorem publikacji,

• wydruk 1000 sztuk publikacji.

Dodała, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej publikacji w ramach ministerialnego programu dotyczącego kultywowania wiedzy na temat historii lokalnej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.031.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził plan finansowy na rok 2018 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego przez Bibliotekę Miasta i Gminy Września.

Pkt 6.2 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 rok. Dodała, że podatek od nieruchomości uległ zmniejszeniu o kwotę 4,00 zł, to jest do kwoty 16.360,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 6.3 Przedstawienie umowy najmu nr WGM.7151.1.2.2018.

Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 31 stycznia 2018 roku wygasła umowa najmu budynku w Gozdowie, będącego własnością Gminy Września, w którym znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”. Dodała, że burmistrz Wrześni przedłożył propozycję zawarcia kolejnej umowy najmu przedmiotowej nieruchomości na czas nieokreślony. Dopowiedziała, że stawka czynszu została określona na poziomie 7,02 zł/m2. Uzupełniła, że w związku z powyższym miesięczny czynsz wyniesie 3.537,07 zł. Nadmieniła, że w latach 2007-2016 Powiat Wrzesiński przeprowadził generalny remont wynajmowanego budynku na kwotę 1.082.020,82 zł. Zaznaczyła, że na dzień 31 stycznia 2018 roku na poczet czynszu zaliczono kwotę 246.000,00 zł, zatem do rozliczenia pozostaje kwota 836.020,82 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.17.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził treść przedmiotowej umowy najmu.

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 1.500,00 zł przedsięwzięcia pn. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uzupełnił, że konkurs odbędzie się dnia 6 marca 2018 roku w Nekli.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 1.500,00 zł.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 204 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-03-07 11:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.