Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 206 / 2018

PROTOKÓŁ NR 206/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 marca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanych do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że zadanie zostało podzielone na trzy części, a jego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Dopowiedziała, że termin dostawy zamówienia dla każdej z części zadania wyznacza się minimalnie do 16 tygodni, a maksymalnie do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy. Nadmieniła, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

• dla części I – 11.000,00 zł,

• dla części II – 8.000,00 zł,

• dla części III – 12.000,00 zł.

Uzupełniła, że od wykonawcy wymaga się także zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Podkreśliła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena 60 pkt, termin dostawy 20 pkt, czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 20 pkt. Dodała, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 16 kwietnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.7.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2 Akceptacja projektu umowy dotyczącego podwykonawstwa w zakresie kompleksowej dostawy materiałów i wykonania pokrycia dachów budynku B01, B02 i B03 oraz łączników pomiędzy budynkami B01 i B02 zgodnie z dokumentacją przetargową, kompleksowej dostawy materiałów i wykonania obudowy z płyt warstwowych budynku B02 i B01 zgodnie z dokumentacją przetargową, kompleksowej dostawy materiałów i wykonania ścian zewnętrznych B03 zgodnie z dokumentacją przetargową z podwykonawcą Commercecon Sp. z o.o. Sp. K.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że projekt umowy podwykonawczej z firmą Commercecon Sp. z o.o. Sp. K. w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii dotyczy kompleksowej dostawy materiałów i wykonania:

• pokrycia dachów budynku B01, B02 i B03 oraz łączników pomiędzy nimi,

• obudowy z płyt warstwowych budynku B02 i B01,

• ścian zewnętrznych B03.

Dodała, że projekt umowy został zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Dopowiedziała, że do projektu umowy dołączono wymagane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu. 

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował projekt ww. umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 3 Przedstawienie informacji na temat Programu Ministra Sportu i Turystyki pn. „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że celem programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dodała, że dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Dopowiedziała, że zadania inwestycyjne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie, zostały podzielone na trzy grupy: przyszkolna infrastruktura sportowa, dla klubów sportowych – poprawa warunków treningowych oraz nieprzyszkolna infrastruktura sportowa, element profilaktyki zdrowotnej. Uzupełniła, że na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 21.000.000,00 zł, nabór wniosków trwa od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2018 roku. Nadmieniła, że w pierwszą grupę zadań inwestycyjnych – obiekty przyszkolne wpisuje się budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Zaznaczyła, że Powiat Wrzesiński w ramach przedmiotowego programu może otrzymać dofinansowanie na poziomie do 33% wydatków kwalifikowalnych zadania.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że ze względu na szeroki program inwestycyjny Powiatu Wrzesińskiego należy wstrzymać się ze złożeniem wniosku w ramach ww. programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pkt 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że udziela się pomocy finansowej Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków. Dodała, że realizacja ww. zadania stanowi kolejny etap prac związanych z modernizacją dojazdu do budynku, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” oraz Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni środka trwałego: Boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska zawnioskowała, by w projekcie uchwały sprostować omyłkę pisarską, iż boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przekazuje się na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, a nie na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w przedmiotowym projekcie uchwały.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 875/2018 w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego: Boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w otwartym konkursie ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku do rozdysponowania zaplanowano środki w wysokości 151.500,00 zł. Dodała, że oferty należało składać w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku. Dopowiedziała, że złożono 54 wnioski, z czego 11 nie spełniło wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert. Uzupełniła, że komisja konkursowa w dniu 28 lutego 2018 roku dokonała oceny ofert pod względem merytorycznym. Nadmieniła, że proponuje się przyznać środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zwiększył środki dla:

1) Stowarzyszenia Chór Camerata na realizację zadania pn. „Praca z Chórem Camerata, przygotowanie zespołu do występów artystycznych i udział w konkursach chóralnych, godnego reprezentowania Wrześni i Powiatu Wrzesińskiego w kraju i zagranicą w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości” o kwotę 2.000,00 zł (do kwoty 7.000,00 zł);

2) Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „VII Niedziela rekreacyjno-sportowa dla Seniorów 50+ Powiatu Wrzesińskiego” o kwotę 50,00 zł (do kwoty 2.000,00 zł).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 876/2018 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że proponuje się udzielić pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodał, że projekt będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Dopowiedział, że ogólna wartość projektu wynosi 2.386.114,25 zł. Nadmienił, że projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują do zawodu. Uzupełnił, że efektem wdrożenia projektu będzie objęcie wsparciem 240 bezrobotnych do 29 roku życia w ramach następujących instrumentów rynku pracy: staże, szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 877/2018 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że proponuje się udzielić pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dodał, że projekt będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Dopowiedział, że ogólna wartość projektu wynosi 926.126,58 zł. Nadmienił, że efektem wdrożenia projektu będzie objęcie wsparciem 110 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach następujących instrumentów rynku pracy: staże, szkolenia, udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 878/2018 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 6.1 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie możliwości skonsultowania i współpracy przy powstawaniu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Stowarzyszenie Projekt Września zwróciło się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o możliwość skonsultowania i współpracy przy powstawaniu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021. Dodała, że zgodnie z uchwałą nr 255/XLI/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje w sprawie projektu przedmiotowego programu można przeprowadzić w formie ankiety albo w formie zebrań.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.411.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że konsultacje w sprawie projektu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021 zostaną przeprowadzone w formie ankiety.

Pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Gmina Września po wprowadzeniu korekty w planie sytuacyjnym ponownie zwróciła się z wnioskiem o wydanie opinii na realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni. Dodał, że przedmiotowa droga pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej, zapewniającej dostęp do sieci dróg publicznych znajdującym się przy niej posesjom.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.4.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie budowy drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni.

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na budowę obiektu szatniowo–sanitarno–magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wpłynęły zapytania od wykonawców. Dodała, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na ww. zapytania zasadne jest przesunięcie terminu otwarcia ofert z dnia 7 marca na dzień 9 marca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy obiektu szatniowo–sanitarno–magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni z dnia 7 marca na dzień 9 marca 2018 roku.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 206 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-04-06 10:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.