Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 208 / 2018

PROTOKÓŁ NR 208/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 marca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Akceptacja projektu aneksu do umowy dotyczącej podwykonawstwa w zakresie wykonania prac murarskich, dostawy materiałów i wykonania tynków, dostawy termoizolacji podwalin z podwykonawcą AZ-BUD Sp. z o.o. S.K.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że projekt aneksu do umowy dotyczącej podwykonawstwa w zakresie prac murarskich, dostawy materiałów i wykonania tynków, dostawy termoizolacji podwalin z podwykonawcą AZ-BUD Sp. z o.o. S.K. został zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Dodała, że w związku z powyższym proponuje się zaakceptować ww. aneks do umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował projekt aneksu do ww. umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 2 Przedstawienie pisma w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie pn. „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w realizowanym projekcie pn. „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Dodała, że przedmiotowa zmiana dotyczy zastąpienia modernizacji i wyposażenia bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 budową i wyposażeniem bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1. Przypomniała, że ww. budynek bursy planuje się wybudować w bezpośrednim położeniu obiektów objętych przedmiotowym projektem (zaplecze dydaktyczno-sportowe, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, budynek bursy przy ulicy Słowackiego).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.042.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 3.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Wrzesińskiego w formie uchwały określa zadania, na które zostaną wykorzystane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przeznaczył dla Powiatu Wrzesińskiego fundusze w wysokości 2.699.861,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018, co stanowi 1,95% mniej środków w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dopowiedziała, że plan podziału środków finansowych na ww. zadania stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia przedszkola specjalnego.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dnia 1 lutego 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Gminą Września w sprawie założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego przez Powiat Wrzesiński. Dodał, że Przedszkole Specjalne „Mali Zdobywcy” zostanie założone z dniem 1 września 2018 roku i włączone do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Dopowiedział, że statut przedmiotowej placówki oświatowej stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia przedszkola specjalnego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

Stefan Tomczak poinformował, że określa się wysokość opłat za korzystanie przez uczniów z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę zegarową zajęć, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego -autobusu.

Ewa Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego w postaci autobusu marki Mercedes Benz Sprinter 518 CDI. Dodała, że sprzedaż ww. środka trwałego nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego w trybie określonym w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Dopowiedziała, że do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ofertowego powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnili cenę wywoławczą środka trwałego – autobusu na kwotę 100.000,00 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 880/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego -autobusu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się przyjęcie wewnętrznej procedury monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020. Dodała, ze celem procedury jest określenie zasad nadzorowania postępów w realizacji zadań zaplanowanych w przedmiotowym dokumencie. Dopowiedziała, że do monitorowania, ewaluacji i aktualizacji ww. strategii powołuje się zespół roboczy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 881/2018 w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni proponuje się odrzucić ofertę firmy Arkon-Bud Zakład Ogólnobudowlany z Gniezna, z uwagi na to, iż wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 882/2018 w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu do lacrosse dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu do lacrosse w kwocie 3.800,00 zł. Dodał, że przedmiotowa dyscyplina sportowa została umieszczona w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.3037.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu sprzętu do lacrosse w kwocie 3.800,00 zł.

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania organizacji XV jubileuszowego otwartego biegu przełajowego „Pętla Chlebowska”.

Stefan Tomczak poinformował, że Sołectwo Chlebowo zwróciło się z prośbą o dofinansowanie organizacji XV jubileuszowego otwartego biegu przełajowego „Pętla Chlebowska”. Dodał, że bieg odbywa się pod patronatem Starosty Wrzesińskiego oraz Burmistrza Gminy Miłosław. Dopowiedział, że impreza planowana jest na dzień 1 maja 2018 roku.

 Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.2.6.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji XV jubileuszowego otwartego biegu przełajowego „Pętla Chlebowska” w kwocie 400,00 zł.

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu mundurów dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrzesińskiego.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Społeczna Straż Rybacka Powiatu Wrzesińskiego zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu 13 kompletów mundurów (spodnie oraz bluza) w kwocie 1.462,50 zł. Zaproponowała, by Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pokrycie kosztów zakupu 8 kompletów mundurów w kwocie 900,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.6176.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu mundurów dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 900,00 zł.

Pkt 5.4 Rozpatrzenie wniosków w sprawie dofinansowania zakupu węzy pszczelej dla Kół Pszczelarzy w Nekli, Wrześni, Kołaczkowie i Pyzdrach.

Urszula Łabęda poinformowała, że wpłynęły wnioski z prośbą o dofinansowanie zakupu węzy pszczelej dla Kół Pszczelarzy w Nekli, Wrześni, Kołaczkowie i Pyzdrach. Dodała, że na przedmiotowy cel zostały zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 5.000,00 zł.

Sprawy są prowadzone w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakami WBŚ.6120.1.2018-WBŚ.6120.4.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu węzy pszczelej dla Kół Pszczelarzy w Nekli, Wrześni, Kołaczkowie i Pyzdrach w kwocie 5.000,00 zł.

Pkt 5.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zadania pn. „Ochrona kasztanowców na terenie Gminy Miłosław”.

Urszula Łabęda poinformowała, że Gmina Miłosław zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej do kwoty 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ochrona kasztanowców na terenie Gminy Miłosław”.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.613.132.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie odmówił udzielenia pomocy finansowej na wsparcie realizacji zadania pn.: „Ochrona kasztanowców na terenie Gminy Miłosław”, z uwagi na ograniczone w roku 2018 wpływy do budżetu Powiatu Wrzesińskiego środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Pkt 5.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania organizacji konferencji naukowej w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że wpłynął wniosek z prośbą o dofinansowanie organizacji konferencji naukowej w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie pn. „Konfrontacje Grzybowskie” w kwocie 2.000,00 zł. Dodała, że wzorem ubiegłego roku do dyskusji zostali zaproszeni archeolodzy i historycy z Polski, Czech i Ukrainy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął decyzję o nieprzyznawaniu środków na organizację przedmiotowej konferencji naukowej, z uwagi na to, iż dotyczy ona wąskiego grona historyków i jest spotkaniem zamkniętym dla szerszej społeczności lokalnej.

Pkt 5.7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania organizacji XV Jubileuszowej Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że organizatorzy XV Jubileuszowej Międzygminnej Olimpiady dla Przedszkolaków zwrócili się z prośbą o dofinansowanie imprezy, która odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku w Nekli. Zaproponowała, by Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród i posiłku dla uczestników olimpiady w kwocie 500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8031.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji XV Jubileuszowej Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków w kwocie 500,00 zł.

Pkt 6 Przedstawienie pisma Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości, czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem powiatu może prowadzić działalność gospodarczą.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.3.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że Zarząd Powiatu nie jest podmiotem właściwym do rozstrzygania wątpliwości w przedmiotowym zakresie.

Pkt 7 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

1) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków: 

a) o kwotę 1.505,00 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (decyzja Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok),

b) o kwotę 263.862,60 zł na realizację projektu pn.: „Jesteśmy aktywni”, są to środki, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2017 roku. Dodała, że kwota 63.862.60 zł pozostaje do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t”, kwota 200.000.00 zł na „dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”. Uzupełniła, że dotacja udzielana jest dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c) o kwotę 161.259,77 zł na realizację projektu pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, są to środki, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2017 roku. Dodała, że kwota 52.959.66 zł pozostaje do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t”, kwota 108.300.11 zł na „dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”. Dodała, że dotacja udzielana jest dla: Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu (kwota 3.902,34 zł), Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli (kwota 13.599,53 zł), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie (kwota 8.794,70 zł), Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach (kwota 11.342,45 zł), Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli (kwota 70.661,09 zł);

2) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.973,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (decyzja Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok);

3) dla Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 7.538,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz prace remontowe w placówce, w związku z osiągniętymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (kwota 6.738,00 zł) oraz otrzymanego odszkodowania (kwota 800,00 zł),

b) o kwotę 45.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

4) dla Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 48.721,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi,

b) o kwotę 125.500,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcących”,

c) o kwotę 14.500,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Szybki Internet w szkole”;

5) dla Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 97.672,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi,

b) o kwotę 125.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”,

c) o kwotę 15.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup drukarki 3D”;

6) dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 197.290,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi,

b) o kwotę 4.400,00 zł na usługi remontowe (naprawa opierzenia dachu na sali gimnastycznej oraz wymiana płyt poliwęglanowych),

c) o kwotę 300.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”,

d) o kwotę 69.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Wymiana ogrodzenia szkoły”,

e) o kwotę 50.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego”;

7) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 87.788,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi,

b) o kwotę 140.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”,

c) o kwotę 3.537.00 zł na organizację XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach, w związku z otrzymaną darowizną na ww. turniej (kwota 1.650,00 zł), osiągniętymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (kwota 1.084,00 zł) oraz wpłatami od WKO na nagrody dla uczniów (kwota 803,00 zł);

8) dla Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.300,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi;

9) dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.290,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi;

10) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.635,00 zł na podwyżki dla administracji i obsługi;

11) dla Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 1.102.588.00 zł na:

• nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” (kwota 150.000,00 zł),

• nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo-rowerowego” (kwota 215.000,00 zł),

• nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce” (kwota 100.000,00 zł),

• nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykup gruntów (kwota 25.000,00 zł),

• nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec” (kwota 250.000,00 zł),

• nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” – wykonanie dokumentacji (kwota 20.000,00 zł),

• zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” (kwota 80.000,00 zł),

• zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka” (kwota 75.000,00 zł),

• zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica” (kwota 85.000,00 zł),

• remont chodników drogi nr 2159P, ul. Czerniejewska oraz w miejscowości Psary Polskie i remonty cząstkowe nawierzchni jezdni wszystkich dróg powiatowych (kwota 50.000,00 zł),

• utrzymanie rowów i poboczy głównie drogi nr 2907P w m. Czeszewo, 2922P Bieganowo – Sokolniki, 2914P Gorazdowo – Borzykowo (kwota 52.588,00 zł),

b) o kwotę 26.159,00 zł na odtworzenie mienia powiatu, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody na mieniu powstałym w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku,

c) o kwotę 13.879.00 zł na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim’’ (kwota 5.173,00 zł dofinansowanie, kwota 913,00 zł wkład własny do realizacji projektu, kwota 7.793,00 zł wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie). Dodała, że kwota 5.173,00 zł dofinansowania pozostała niezrealizowana w roku 2017. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński otrzymał zgodę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na rok 2018,

d) o kwotę 81.060.00 zł na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem,

e) o kwotę 253.000.00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (kwota 8.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia terenu wraz z jego odwodnieniem, kwota 245.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Specjalnych w związku z ich przeniesieniem z obecnych siedzib do budynku przy ulicy Leśnej 10),

f) o kwotę 100.000.00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej,

g) o kwotę 221.000.00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku” (kwota 50.000,00 zł dotacji celowych uzyskanych z gmin powiatu wrzesińskiego – z każdej gminy po 10.000,00 zł, kwota 171.000,00 zł środków otrzymanych z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu);

12) dla Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.497.017,00 zł z realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na zadanie pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”. Wyjaśniła, że powyższe zmniejszenie wynika z faktu przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (pierwsza faktura, zgodnie z założeniami umowy oraz przedłożonym kosztorysem inwestorskim przez wykonawcę obejmować będzie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne roboty konstrukcyjne, ściany i ścianki działowe oraz dach – planowany termin płatności rok 2018, pozostały zakres prac uregulowany będzie w 2019 roku po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie);

13) zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ulega zmniejszeniu część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 o kwotę 281.465,00 zł;

14) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 62.557,00 zł i przeznacza się dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota 5.580,00 zł) oraz na wymianę uszkodzonego grzejnika w pomieszczeniach biurowych (kwota 600,00 zł),

b) Domu Pomocy Społecznej na wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota 28.632,00 zł),

c) Starostwa Powiatowego na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” (kwota 1.845,00 zł). Dodała, że ww. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia do instalacji elektrycznej szyldu promującego budynek,

d) dotację dla Gminy Pyzdry na „ Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków” (kwota 25.000,00 zł),

e) dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (kwota 400,00 zł),

f) dotację dla Miasta Poznań na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (kwota 500,00 zł);

15) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 63.433,00 zł i przeznacza się dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych (kwota 3.800,00 zł) oraz na indywidualne nauczanie (kwota 17.020,00 zł),

b) Zespołu Szkół Specjalnych na indywidualne nauczanie (kwota 11.290,00 zł) oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota 6.433,00 zł),

c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na indywidualne nauczanie (9.560,00 zł) oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej (3.000,00 zł),

d) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na zawarcie umowy na dostęp do szerokopasmowego Internetu (kwota 3.000,00 zł),

e) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej na zakup materiałów remontowych (kwota 9.330.00 zł).

Anna Trubacz dodała, że zmniejsza się planowane rozchody w roku 2018 o kwotę 475.566,00 zł, z uwagi na to, że w 2017 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w planowanej kwocie 475.566,00 zł. Kredyt ten planowany był do spłaty w 2018 roku.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.980.516,00 zł do kwoty 33.462.990,00 zł (w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.497.017,00 zł do kwoty 11.230.592,00 zł, w 2019 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.477.533,00 zł do kwoty 21.551.546,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.980.516,00 zł do kwoty 32.773.504,00 zł). Dodała, że powyższe zmiany wynikają z faktu przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dopowiedziała, że zwiększa się planowane nakłady na przedsięwzięcie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w zakresie wydatków nieobjętych dofinansowaniem;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem”, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2018-2022 (48 miesięcy). Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 633.000,00 zł (w 2018 roku to kwota 79.125,00 zł, w 2019 roku to kwota 158.250.00 zł, w 2020 roku to kwota 158.250,00 zł, w 2021 roku to kwota 158.250,00 zł, w 2022 roku to kwota 79.125,00 zł);

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, w celu zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2018-2019. Dopowiedziała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.600.00 zł (w 2018 roku to kwota 6.200,00 zł, w 2019 roku to kwota 2.400,00 zł);

4) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo - Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, okres realizacji to lata 2018-2019. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 60.00,00 zł (w 2018 roku nie planuje się poniesienia wydatków, w 2019 roku to kwota 60.000,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 9 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z koniecznością opublikowania wydanej w dniu 12 marca 2018 roku opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu zasadne jest przesunięcie terminu składania oraz otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca na dzień 28 marca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu składania oraz otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca na dzień 28 marca 2018 roku.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                   

2. Waldemar Grzegorek /-/             

3. Paweł Guzik /-/                            

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                

5. Rafał Zięty /-/                              

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 208 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-04-06 10:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.