Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 212 / 2018

PROTOKÓŁ NR 212/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Anna Trubacz poinformowała, że zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu sporządza, w terminie do 31 marca, sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz informację o stanie mienia. Dodała, że przedmiotowe dokumenty są przekazywane Radzie Powiatu Wrzesińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 884/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok;

2) 885/2018 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodała, że pomimo iż złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, należy wstrzymać się z jego unieważnieniem. Dopowiedziała, że z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania na realizację omawianego zadania proponuje się ponownie przeanalizować całe postępowanie oraz skonsultować z projektantem, który sporządził projekt na ww. obiekt.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął decyzję o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Zarząd Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze zbliżającym się terminem wpłaty odsetek i raty wykupu wyemitowanych obligacji za okres I kwartału 2018 roku. Dodała, że w załączeniu przekazano bilans sporządzony na dzień 31 stycznia 2018 roku, rachunek zysku i strat za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 roku, informacje o zdolności do spłacania w terminie krótkoterminowych zobowiązań oraz wskaźniki służące ocenie finansowej. Nadmieniła, że Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Szpitala o udzielenie wsparcia finansowego zgodnie z umową wsparcia z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” wyraził zgodę na udzielenie dopłaty w wysokości 259.754,16 zł na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Od głosu wstrzymał się Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński.

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji XXXV Biegu Kosynierów.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie stadionu lekkoatletycznego oraz szatni wraz z bazą sanitarną w celu przeprowadzenia XXXV Biegu Kosynierów. Dodał, że ww. wydarzenie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2018 roku. 

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.1.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie stadionu lekkoatletycznego oraz szatni wraz z bazą sanitarną w celu przeprowadzenia XXXV Biegu Kosynierów.

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji VI Charytatywnego Pikniku Sportowego.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie zwróciło się z wnioskiem o objęcie patronatem VI Charytatywnego Pikniku Sportowego oraz o ufundowanie w ramach patronatu sześciu pucharów. Dodała, że tegoroczna akcja stowarzyszenia odbędzie się dnia 27 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Nowym Folwarku pod hasłem „Biegnę dla Kacpra”.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.004.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na ufundowanie sześciu pucharów na VI Charytatywny Piknik Sportowy pod hasłem „Biegnę dla Kacpra”.

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji obchodów 155. rocznicy bitwy pod Pyzdrami.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Fundacja im. gen. Włodzimierza Krzyżanowskiego zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł organizacji obchodów 155. rocznicy bitwy pod Pyzdrami. Dodała, że wnioskowane środki fundacja zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów udziału w uroczystościach grupy rekonstrukcyjnej z okresu powstania styczniowego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie odmówił dofinansowania obchodów 155. rocznicy bitwy pod Pyzdrami z uwagi na to, iż tego rodzaju inicjatywy są dotowane w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych.

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przypomniał, że zgodnie z uchwałą nr 48/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku spółki wodne mogą ubiegać się o dotacje w zakresie realizacji robót na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych. Dodał, że wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać do Zarządu Powiatu w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku budżetowego. Zawnioskował o wydłużenie terminu składania ww. wniosków do 16 kwietnia ze względu na fakt, iż dzień wskazany w uchwale przypada w tym roku w dzień wolny od pracy.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.6343.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania wniosków o dotacje z budżetu dla spółek wodnych do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XLI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszchuła z Gniezna na kwotę 4.889.862,02 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 3.225.182,00 zł. Nadmieniła, że w związku ze zmianami przyjętymi przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwale zmieniającej budżet w realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” proponuje się wybór ww. wykonawcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 886/2018 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Anna Trubacz poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 887/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 888/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

została podjęta jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 212 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-04-18 12:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.