Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 213 / 2018

PROTOKÓŁ NR 213/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że dwóch oferentów, którym przyznano dotacje na realizacje zadań publicznych (uchwała nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku) zrezygnowało z przyznanych środków:

1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie zadanie pn. „Zachowajmy dziedzictwo naszych przodków” – w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji; 

2) UKS Wrzesińska Akademia Szachowa zadanie pn. „Szachowe Wakacje” – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dodała, że w przypadku jednego z oferentów – Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński zmienił się adres siedziby stowarzyszenia, który jest wpisywany w komparycji umowy dotacyjnej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 889/2018 zmieniająca uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 41.000,00 zł. Dodała, że ww. środki przenosi się do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Wyjaśniła, że niniejsze działanie wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie Powiatu Wrzesińskiego całości środków na realizację zadania obejmujących również kwotę wydatków do poniesienia z wnioskowanego dofinansowania. Nadmieniła, że powyższe zmiany skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 890/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 891/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Powiatu środków na realizację zadania pn.: „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” proponuje się wybór wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ww. obiektu. Dodała, że najkorzystniejszą ofertę w ocenie komisji przetargowej złożyła firma BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe Dariusz Jędrzejczak z Łącka.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 892/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi dotyczącymi terenów gminy Pyzdry proponuje się wybór najkorzystniejszej oferty firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga. Dodała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na sesji w dniu 22 marca 2018 roku dokonała zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e- usług w powiecie wrzesińskim”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 893/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.6 i 1.7 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 894/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka;

2) 895/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad przebudową budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni. Dodała, że wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy w okresie od protokólarnego przekazania obiektu wykonawcy robót do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wad i usterek w przedmiocie zamówienia. Dopowiedziała, że orientacyjny termin realizacji robót budowlanych to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym prognozowany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych to kwiecień 2018 roku. Nadmieniła, że zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy lub ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych lub rozwiązania nadzorowanej umowy o roboty budowlane. Podkreśliła, że zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 270,00 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Dodała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena 60% oraz częstotliwość sprawowania nadzoru na budowie 40% (dwa razy w tygodniu – 20 pkt, trzy razy w tygodniu 40 pkt). Uzupełniła, że termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 4 kwietnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.12.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11 została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły zapytania dotyczące części II (pracownia obrabiarek CNC) postępowania przetargowego na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że na ich podstawie proponuje się dokonać modyfikacji przedmiotowej specyfikacji w zakresie:

1) skrócenia okresu gwarancji na wymagane w postępowaniu urządzenia z 60 miesięcy na 24 miesiące;

2) wydłużenia minimalnego terminu dostawy zamówienia z 10 tygodni do 14 tygodni oraz maksymalnego – z 14 tygodni do 18 tygodni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.10.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 213 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-04-18 12:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.