Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 215 / 2018

PROTOKÓŁ NR 215/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni powołuje się komisję konkursową, która wyłoni kandydata na wspomniane stanowisko. Dodał, że do komisji swoich przedstawicieli wskazali: organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz zakładowe związki zawodowe. Nadmienił, że konkurs na ww. stanowisko odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wskazali do komisji konkursowej jako przedstawicieli organu prowadzącego szkołę osoby:

1) Stefan Tomczak – przewodniczący komisji,

2) Grzegorz Kaźmierczak – członek komisji,

3) Rafał Zięty – członek komisji.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 899/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 i 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na:

• wynajem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem,

• obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego.

Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 900/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego;

2) 901/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.4 i 1.5 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że wyposażenie jest przeznaczone dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nadmieniła, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 902/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10;

2) 903/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyposażenie budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Anna Trubacz, główna księgowa zapytała, czy ze względu na wyposażenie budynek przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni powinien być nadal nazywany budynkiem biurowym.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że do chwili obecnej nie dokonano odbioru budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że na razie proponuje się pozostać przy starej nazwie budynku, by nie wstrzymywać postępowania na jego wyposażenie.

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie – funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 – branża sanitarna.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania przebudowa budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni wpłynęła jedna oferta – KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ze Skórzewa. Dodała, że wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta jest zgodna z treścią specyfikacji i ustawy Prawo zamówień publicznych. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się wybór wspomnianego wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 904/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie – funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 – branża sanitarna została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy dostawy, rozmieszczenia, instalacji i montażu sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na części:

1) część I –pracownia metrologii i badań wytrzymałościowych,

2) część II – pracownia technologiczna,

3) część III – sala szkoleniowa do ćwiczeń praktycznych z motoryzacji,

4) część IV – sala szkoleniowa obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych,

5) część V – dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych wózków widłowych (elektryczny, spalinowy, paleciak).

Dodała, że ustala się termin realizacji zamówienia:

• dla części I – minimalny termin dostawy do 11 tygodni, maksymalny do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy,

• dla części II – minimalny termin dostawy do 8 tygodni, maksymalny do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy,

• dla części III – minimalny termin dostawy do 9 tygodni, maksymalny do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy,

• dla części IV – minimalny termin dostawy do 9 tygodni, maksymalny do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy,

• dla części V – minimalny termin dostawy do 6 tygodni, maksymalny do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Dopowiedziała, że zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Uzupełniła, że wykonawca zobowiązany jest także wnieść wadium w wysokości: dla części I – 13.000,00 zł, dla części II – 5.100,00 zł, dla części III – 10.000,00 zł, dla części IV –  13.000,00 zł, dla części V – 2.000,00 zł. Nadmieniła, że wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona w oparciu o kryteria: cena 60 pkt, termin dostawy 20 pkt oraz czas reakcji serwisu 20 pkt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.11.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji w sprawie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku.

Stefan Tomczak poinformował, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w 2017 roku wyniósł 275.815,00 zł. Dodał, że zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% ww. kwoty, tj. kwotę 206.862,00 zł należy przekazać do dnia 31 maja 2018 roku, a pozostałe środki w wysokości 68.953,00 zł do dnia 30 września 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.2412.1.2018. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 3.2 Przedstawienie pisma firmy Sarocom Network w sprawie najmu wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

Sebastian Kozłowski, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że umowa z firmą Sarocom Network dotyczyła najmu wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w celu dystrybucji usług telekomunikacyjnych. Dodał, że w związku z tym, iż pan Robert Konopa od marca 2017 roku zalegał z płatnościami przedmiotowa umowa najmu została wypowiedziana dnia 28 listopada 2017 roku bez zachowania terminu wypowiedzenia. Dopowiedział, że zaczęto wystawiać faktury za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu, wystawiono dwie takie faktury za miesiąc listopad od dnia 28 listopada do 30 listopada oraz za miesiąc grudzień. Nadmienił, że dnia 18 stycznia 2018 roku do pana Roberta Konopy wystosowano wezwanie do zdemontowania stacji radiowej znajdującej się na wieży kościoła i wydania przedmiotu umowy. Zaznaczył, że niniejsze pismo stanowi odpowiedź na ww. wezwanie. Z treści pisma wynika, iż urządzenia zainstalowane na wieży kościoła od kwietnia miały działać częściowo, zaś od sierpnia 2017 roku nie działały w ogóle. W związku z czym pan Robert Konopa wnosi o korektę faktur za wynajem do połowy miesięcznego czynszu od kwietnia do sierpnia, a od sierpnia o całkowite anulowanie tych faktur. Podkreślił, że nie było wcześniejszych zgłoszeń dotyczących niesprawnych urządzeń. Uzupełnił, że nie prawdą jest również, iż pan Robert Konopa pomimo kilkudziesięciu interwencji do dnia dzisiejszego nie otrzymał kluczy do obiektu. Wyjaśnił, że była jedna interwencja w ww. sprawie w 2015 roku. W odpowiedzi został dorobiony klucz i wysłany w dniu 3 kwietnia 2015 roku listem poleconym (odebranym w dniu 7 kwietnia 2015 roku).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.18.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał, iż w związku z pismem z dnia 6 października 2017 roku informującym pana Roberta Konopę o zamknięciu i zakazie wstępu do obiektu do odwołania ze względu na uszkodzenia spowodowane przez nawałnicę, należy zaproponować:

1) wykonanie korekty faktur do wartości 0,00 zł:

a) za najem wieży kościoła od miesiąca października 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku, czyli od momentu otrzymania powyższej informacji i utraty możliwości wstępu do obiektu,

b) za bezumowne korzystanie od dnia 28 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,

2) odstąpienie od naliczania bieżących należności za bezumowne korzystanie do czasu ustania okoliczności uniemożliwiających wstęp na wieżę kościoła i demontaż stacji, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że strony względem siebie nie będą dochodziły żadnych roszczeń z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy najmu oraz bezumownego korzystania z rzeczy, i pod warunkiem rozłączenia stacji dostępowej z bieżącego zasilania energetycznego.

Pkt 3.3 Przedstawienie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przejścia dla pieszych łączącego ulicę Lipową z ulicą Żonkilową przez działki o numerze geodezyjnym 139/57 i 139/76.

Sebastian Kozłowski poinformował, że Urząd Miasta i Gminy we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie przejścia dla pieszych łączącego ulicę Lipową z ulicą Żonkilową w Bierzglinku przez działki stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że z uwagi na podtopione i grząskie ulice, będące skutkiem przerwania tamtejszej sieci melioracyjnej, wykonanie przedmiotowego przejścia pozwoli mieszkańcom Bierzglinka na przejście po suchym terenie do asfaltowej ulicy Lipowej. Nadmienił, że ww. działki od czasu funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego Bierzglinek przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych we Wrześni są użytkowane przez mieszkańców ulicy Lipowej. Dopowiedział, że osoby, które pracowały we wspomnianym gospodarstwie otrzymywały mieszkania w budynkach wzdłuż ulicy Lipowej łącznie z przydziałem komórki oraz ogródka działkowego. Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie postanowił:

1) wyrazić zgodę na wykonanie przejścia dla pieszych łączącego ulicę Lipową z ulicą Żonkilową przez działki będące własnością Powiatu Wrzesińskiego;

2) przypomnieć Gminie Września o potrzebie uregulowania stosunków wodnych na omawianym terenie w związku z uszkodzonymi urządzeniami melioracyjnymi;

3) wszcząć postępowanie celem uregulowania spraw związanych z zaprzestaniem użytkowania działki o numerze geodezyjnym 139/57.

Pkt 3.4 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2018 rok.

Sebastian Kozłowski poinformował, że w związku ze sprzedażą działek nr 375/75 o powierzchni 0,0786 ha oraz nr 375/136 i 375/142 o łącznej powierzchni 0,1796 ha, położonych w Bierzglinku należy złożyć korektę deklaracji na podatek rolny na 2018 rok. Uzupełnił, że podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 21,00 zł, to jest do kwoty 1.336,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń i obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że

dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie:

1) stadionu lekkoatletycznego na rzecz:

• Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego (zawody dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w terminie 9,23 i 26 kwietnia),

• klubu LUKS ORKAN WRZEŚNIA (impreza sportowa „Czwartki lekkoatletyczne” w miesiącach kwiecień-maj, wrzesień-październik);

2) miejsc noclegowych dla:

• wykładowców Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (cykl wykładów dla uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii w terminie 11-13 kwietnia),

• uczestników wymiany międzynarodowej z Garbsen (15-lecie współpracy pomiędzy szkołami, w terminie 16- 20 kwietnia),

• Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji (udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w terminie 2-3 maja),

• egzaminatora podczas przeprowadzanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (w terminie 23-26 czerwca),

• instruktorki zespołów tanecznych prowadzącej zajęcia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury (jeden nocleg w tygodniu);

3) pomieszczenia szkolnego na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Września (zbiórki harcerskie 3 razy w tygodniu).

Wyjaśnił, że ze względu na trwający projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obiektach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nie ma możliwości pobierania opłat za wynajem do końca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie przedmiotowych pomieszczeń i obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania przejazdu uczniów na Wojewódzkie Zawody Sportowo - Obronne „Sprawni jak Żołnierze  – 2018”

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych zwrócił się z prośbą o sfinansowanie przejazdu uczniów na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze – 2018”. Dodał, że wspomniane zawody odbędą się dnia 17 kwietnia 2018 roku w Rogoźnie. Dopowiedział, że udział w nich wezmą uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wraz z opiekunami. Nadmienił, że koszt takiego przejazdu to wydatek w kwocie 600,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.2.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie przejazdu uczniów na Wojewódzkie Zawody Sportowo - Obronne „Sprawni jak Żołnierze  – 2018”.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania zakupu kamizelek do stroju łowickiego dla Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” w lipcu 2018 roku wyjeżdża na festiwal folklorystyczny do Macedonii. Dodała, że podczas przeglądu i oceny kostiumów okazało się, iż męskie kamizele stroju łowickiego są mocno zniszczone i nie nadają się do dalszego użytku. Nadmieniła, że w związku z powyższym zespół zwrócił się z prośbą o sfinansowanie zakupu 8 sztuk ww. elementu stroju ludowego w kwocie 2.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.4.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu kamizelek do stroju łowickiego dla Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska” w kwocie 2.000,00 zł

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej kolejnej edycji projektu Aktywny Senior – „Znaleźć wspólny język dzięki wspólnej historii – warsztaty dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Powiat Wrzesiński zamierza złożyć wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dofinansowanie projektu pn. „Znaleźć wspólny język dzięki wspólnej historii – warsztaty dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”. Dodała, że projekt będzie realizowany w terminie 6-11 sierpnia 2018 roku. Dopowiedziała, że weźmie w nim udział 16 osób, po 8 osób z każdego kraju. Uzupełniła, że w ramach projektu odbędą się warsztaty historyczne (we Wrześni – „Archiwa skarbcem wiedzy”, w Toruniu – „Niemiec czy Polak? Kulturalne powiązania polsko-niemieckie na przykładzie Torunia”, w Gnieźnie i Ostrowie Lednickim – „U zalążków państwa polskiego” oraz w Grzybowie – „Nasze wspólne korzenie”), warsztaty językowe („Dwa języki, jedna historia”) oraz spotkanie w fabryce Volkswagen w Białężycach. Nadmieniła, że koszt projektu szacuje się na kwotę 14.520,00 zł, z czego wkład własny powiatu i środków możliwych do uzyskania wynoszą po 7.260 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0343.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie wniosku do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dofinansowanie projektu pn. „Znaleźć wspólny język dzięki wspólnej historii – warsztaty dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”.

Pkt 4.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany zakresu oraz kosztorysu inwestorskiego na prace konserwatorskie w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na prace konserwatorskie w 2018 roku otrzymała z budżetu powiatu dotację w kwocie 10.000,00 zł. Dodała, że z uwagi na to, iż jest to kwota niższa niż wnioskowano, proboszcz parafii zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany zakresu planowanych prac oraz kosztorysu inwestorskiego. Dopowiedziała, że prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zostaną ograniczone jedynie do remontu zespołu witraży znajdujących się w kaplicy św. Anny. Uzupełniła, że koszt przedmiotowego zadania oszacowano na kwotę 24.942,50 zł, z czego: 10.000,00 zł dotacja z budżetu powiatu, 10.000,00 zł środki pozyskane od Gminy Nekla oraz 4.942,50 zł wkład własny parafii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.8.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę zakresu oraz kosztorysu inwestorskiego na prace konserwatorskie w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Pkt 4.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo. Przedstawił lokalizację i zakres przedmiotowej inwestycji.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.6.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo.

Pkt 5.1 Przedstawienie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli. Dodał, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze pozwoli dostosować wysokość projektowanych obiektów budowlanych do oczekiwań mieszkańców.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.17.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli.

Pkt 5.2 Przedstawienie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli  – dz. nr 1345, 270.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli – dz. nr 1345, 270. Dodał, że teren opracowania bezpośrednio sąsiaduje z istniejącym cmentarzem parafialnym, na którym zaczyna brakować miejsc. Dopowiedział, że w związku z powyższym zachodzi potrzeba rozszerzenia terenu cmentarza.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.17.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli  – dz. nr 1345, 270.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły zapytania od wykonawców w postępowaniu przetargowym na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii dla części I-III (stacje zrobotyzowane). Dodała, że na ich podstawie proponuje się dokonać modyfikacji treści specyfikacji w zakresie skrócenia okresu gwarancji z 60 miesięcy na 24 miesiące. Nadmieniła, że w związku z powyższym na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 16 kwietnia 2018 roku na dzień 20 kwietnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dla części I-III (stacje zrobotyzowane) z dnia 16 kwietnia 2018 roku na dzień 20 kwietnia 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

Anna Wolska Wróblewska poinformowała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 lutego 2018 roku została zaakceptowana umowa podwykonawcza w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii z firmą MONTEX INSTALACJE Sp. z o.o. z wyłączeniem aneksu, co do którego uwagi zgłosił inspektor nadzoru. Przypomniała, że ww. umowa dotyczyła kompleksowej dostawy materiałów i wykonania instalacji sanitarnych zewnętrznych. Dodała, że otrzymano potwierdzenie od inspektora, iż w tej chwili zgadzają się wszelkie zapisy rzeczowe w aneksie do przedmiotowej umowy, stąd propozycja jego zaakceptowania.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował projekt aneksu nr 1 do umowy podwykonawczej na kompleksową dostawę materiałów i wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych z podwykonawcą MONTEX INSTALACJE Sp. z o.o. w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                    

2. Waldemar Grzegorek /-/               

3. Paweł Guzik /-/                              

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                   

5. Rafał Zięty /-/                               

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 215 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-05-17 09:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.