Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 216 / 2018

PROTOKÓŁ NR 216/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Mała Górka - Targowa Górka, która będzie polegać na:

• wykonaniu poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,50m,

• utwardzeniu zjazdów na drogi boczne, do posesji i na pola uprawne,

• utwardzeniu poboczy kamieniem łamanym.

Dodała, że ustala się terminy: rozpoczęcia robót budowlanych na dzień protokolarnego przekazania placu budowy, wykonania robót budowlanych ujętych w zakresie rzeczowym do dnia 29 czerwca 2018 roku, wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 10 sierpnia 2018 roku. Nadmieniła, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 150.000,00 zł polegającej na budowie lub przebudowie drogi. Dopowiedziała, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Uzupełniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60 % oraz gwarancja jakości 40 %. Dodała, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.13.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem zamówienia są dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się dokonać modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem zamówienia są dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii:

1) dla części I-III (stacje zrobotyzowane) w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2. Dodała, że w związku z powyższym na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 20 kwietnia 2018 roku na dzień 25 kwietnia 2018 roku;

2) dla części I (instalacja do filtracji gazów spawalniczych) i części II (pracownia obrabiarek CNC) w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt.2.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakami NI.272.7.2018 oraz NI.272.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dla części I-III (stacje zrobotyzowane) z dnia 20 kwietnia 2018 roku na dzień 25 kwietnia 2018 roku.

W głosowaniu nad modyfikacją specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem zamówienia są dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

1) dla części I-III (stacje zrobotyzowane),

2) dla części I (instalacja do filtracji gazów spawalniczych) i części II (pracownia obrabiarek CNC)

zostały zatwierdzone jednomyślnie.

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą: przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”. Przedstawiła skład osobowy zespołu oraz zakres zadań poszczególnych jego członków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 905/2018 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pod nazwą: przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2018 roku odbędzie się postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Przypomniał, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2018 roku wskazał przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej, powołanej w celu wyłonienia kandydata na ww. stanowisko. Dodał, że w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku będą miały miejsce egzaminy gimnazjalne. Nadmienił, że w związku z powyższym w postępowaniu konkursowym jako członek komisji nie będzie mógł uczestniczyć Rafał Zięty, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyznaczył Bożenę Nowacką, sekretarz powiatu na członka komisji konkursowej w miejsce Rafała Ziętego, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 906/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/               

2. Paweł Guzik /-/                              

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/                 

4. Rafał Zięty /-/                               

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 216 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-05-17 09:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.