Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 217 / 2018

PROTOKÓŁ NR 217/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014–2020 (jako punkt 2.4);

2) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (jako punkt 2.5).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli – dz. nr 27.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nekli – dz. nr 27. Dodał, że przedmiotowy obszar zamierza się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.22.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli – dz. nr 27.

Pkt 1.2 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie, w rejonie ulic: Topolowej i Miłosławskiej, gmina Miłosław.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Burmistrz Gminy Miłosław zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie, w rejonie ulic Topolowej i Miłosławskiej. Dodał, że w projekcie przedmiotowego planu znalazł się zapis o ograniczeniu zabudowy dla obiektów mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dopowiedział, że zapis ten dotyczy terenu rolnego, dla którego wprowadza się zakaz budowy obiektów o DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwentarza) większych niż 60 w sytuacji kiedy odległość od zabudowy mieszkaniowej wynosi poniżej 100 m, zaś w przypadku kiedy będzie zabudowa mieszkaniowa to 40 DJP. Nadmienił, że omawiany obszar zamierza się przeznaczyć także pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.23.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie, w rejonie ulic: Topolowej i Miłosławskiej, gmina Miłosław.

Pkt 2.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w toku realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” ujawniono wydatek niekwalifikowalny. Dodała, że ww. wydatek dotyczy wynagrodzenia inżyniera kontraktu za przeprowadzenie zaplanowanych w zadaniu zamówień publicznych. Dopowiedziała, że zgodnie z zasadami przyjętymi w zawartej umowie partnerstwa, koszt został podzielony równo pomiędzy wszystkich partnerów. Nadmieniła, że w związku z powyższym wkład własny Powiatu Wrzesińskiego zwiększa się o kwotę 236,32 zł (w 2018 roku o kwotę 220,47 zł, w 2019 roku o kwotę 15,85 zł).

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu, jako Partnerowi Wiodącemu. Dodała, że również w tym projekcie zachodzi konieczność zmiany wkładu własnego z kwoty 343.701,20 zł do kwoty 343.937,52 zł, jaką Powiat Wrzesiński zabezpiecza na realizację przedmiotowego zadania.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na realizację projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zamierza złożyć wniosek na realizację projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+. Dodał, że projekt będzie realizowany w terminie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku i weźmie w nim udział pięć szkół partnerskich z Niemiec, Norwegii, Węgier, Grecji, Hiszpanii i Polski. Nadmienił, że całkowita wartość projektu wynosi 11.050 euro (około 46.481,83 zł na dzień podjęcia uchwały), przy czym:

1) kwota dofinansowania – 11.050 euro,

2) nie wymaga się wkładu własnego szkoły.

Dopowiedział, że przyznane środki zostaną przeznaczone na zarządzanie i wdrażanie projektu, międzynarodowe spotkania nauczycieli, wyjazdy zagraniczne uczniów, organizację spotkań w szkole.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na realizację projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+ został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014–2020.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)”. Dodał, że projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Dopowiedział, że ogólna wartość projektu wynosi 926.126,58 zł, z czego:

1) kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2018 roku wynosi 712.405,06 zł,

2) kwota do wydatkowania w 2019 roku ze środków Funduszu Pracy nie przekracza 30% środków limitu Funduszu Pracy na dany rok kalendarzowy i wynosi 213.721,52 zł.

Nadmienił, że efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 110 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Dopowiedział, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

• staże dla 52 osób,

• szkolenia dla 30 osób,

• udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 28 osób.

Uzupełnił, że w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu na etapie podpisania umowy wymagana jest uchwałą właściwego organu terytorialnego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014–2020 został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)”. Dodał, że projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Dodał, że ogólna wartość projektu wynosi 2.386.114,25 zł, z czego:

1) kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2018 roku wynosi 1.835.472,50 zł,

2) kwota do wydatkowania w 2019 roku ze środków Funduszu Pracy nie przekracza 30% środków limitu Funduszu Pracy na dany rok kalendarzowy i wynosi 550.641,75 zł.

Nadmienił, że efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 240 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Dopowiedział, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji:

• staże dla 120 osób,

• szkolenia dla 60 osób,

• bony szkoleniowe dla 20 osób,

• bony na zasiedlenie dla 4 osób,

• udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób.

Uzupełnił, że w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu na etapie podpisania umowy wymagana jest uchwałą właściwego organu terytorialnego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie zmiany w realizacji zadania publicznego pn. „100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu przekazania środków przyznanych na realizację zadania publicznego pn. „100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Dodała, że powodem jest przesunięcie daty pierwszego wykładu w ramach projektu z dnia 30 maja 2018 roku na dzień 10 października 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę terminu przekazania środków na realizację zadania publicznego pn. „100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie w sprawie zmiany kosztorysu zadania publicznego pn. „Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczkowo zwróciła się z wnioskiem w sprawie zmiany kosztorysu zadania publicznego pn. „Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że powodem korekty jest otrzymanie mniejszej niż zakładano dotacji z Fundacji Wymiany Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę kosztorysu zadania publicznego pn. „Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego”

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w sprawie sprzedaży środka trwałego – autobusu.

Stefan Tomczak poinformował, że w terminie określonym w ogłoszeniu o sprzedaży środka trwałego – autobusu nie wpłynęła żadna oferta. Dodał, że w związku z powyższym dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się z prośbą o podjęcie decyzji co do dalszego postępowania w ww. sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.5.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał, iż należy ogłosić kolejny przetarg na sprzedaż środka trwałego – autobusu.

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie sali lekcyjnej na rzecz Związku Strzeleckiego STRZELEC w Luboniu  w celu przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla kursantów – Kurs dowódców drużyn. Dodał, że w dniu 21 kwietnia 2018 roku instruktorzy będą przeprowadzać pokazy podczas Pikniku Szkolnego. Dopowiedział, że możliwość zorganizowania wspomnianego kursu we Wrześni byłaby dla związku ułatwieniem organizacyjnym.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.6.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy z uwagi na to, iż dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd nad nieruchomością powiatu potrzebne są wnioski o wyrażenie zgody na użyczenie pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni oddawanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości powiatu w trwały zarząd należy do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Dodała, że może warto zastanowić się nad potrzebą składania wniosków w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie sali lekcyjnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w przedmiotowej sprawie.

Pkt 3.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na rok szkolny 2018/2019.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie w szkolnych planach nauczania o jedną godzinę tygodniowo wymiaru obowiązkowych zajęć dla technika weterynarii, technika rolnika oraz technika żywienia i usług gastronomicznych (po pół godziny w drugim semestrze w klasie drugiej i trzeciej). Dodał, że przekroczenie tygodniowego wymiaru wynika z minimalnego limitu godzin przeznaczonego do realizacji przedmiotów rozszerzonych, który obliguje ramowy plan nauczania dla techników.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie w szkolnych planach nauczania wymiaru obowiązkowych zajęć dla ww. techników.

Pkt 3.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przystąpienia do projektu „Aktywna tablica”.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zamierza złożyć wniosek na zakup interaktywnych monitorów dotykowych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Dodał, że całkowity koszt zakupu wnioskowanych pomocy dydaktycznych to kwota 17.500,00 zł, z czego:

1) kwota dofinansowania – 14.000,00 zł,

2) wkład własny – 3.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.5.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Specjalnych do projektu „Aktywna tablica”.

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września w celu założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że projekt przedmiotowego porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 907/2018 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że proponuje się przyjąć „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”. Dodała, że do korzystania z programu uprawnione są osoby i jednostki (osoby fizyczne, rolnicy, przedsiębiorcy), które posiadają wyroby zawierającymi azbest i złożą wniosek na jego usunięcie do dnia 3 sierpnia 2018 roku. Nadmieniła, że wnioski realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zadanie. Uzupełniła, że wysokość dofinansowania ustala się w wysokości 100% całkowitych kosztów. Zaznaczyła, że jeżeli w toku realizacji programu nastąpi zmiana dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane. Przypomniała, że w 2018 roku na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest nie zostanie przyznana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która stanowiła część składową środków pozyskiwanych z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poinformowała, że w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, może się okazać, iż potrzebna będzie zmiana niniejszej uchwały w tym zakresie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu poinformował, że zgodnie z omawianym regulaminem można uzyskać pomoc de minimis w rolnictwie, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie przekracza kwoty 15.000 euro. Zapytał, co się stanie w przypadku, kiedy rolnik złoży wniosek o usunięcie azbestu a wykorzystał już pomoc de minimis.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że taki wniosek zostanie odrzucony. Dodała, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi oświadczenie, w którym wnioskodawca deklaruje czy jest beneficjentem pomocy de minimis i jakie uzyskał dofinansowanie z tego tytułu w okresie trzech lat obrotowych.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 908/2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że proponuje się ogłosić i zorganizować V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że przetarg dotyczy 62 działek i odbywać się będzie w dniach od 4 czerwca do 14 czerwca 2018 roku. Dopowiedziała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uzupełniła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 909/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I rokowań oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha.

Jolanta Pielak przypomniała, że II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Kościuszki we Wrześni zakończył się wynikiem negatywnym. Dodała, że w związku z powyższym proponuje się ogłosić i zorganizować I rokowania w celu zbycia przedmiotowej nieruchomości. Poinformowała, że cenę wywoławczą ustala się na kwotę 1.102.800,00 zł. Nadmieniła, że określa się zaliczkę w wysokości 110.280,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się przez nabywcę wyłonionego w rokowaniach od zawarcia umowy sprzedaży. Dopowiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Uzupełniła, że do przeprowadzenia rokowań, które odbędą się dnia 6 lipca 2018 roku, powołuje się komisję. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 910/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I rokowań oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5 Przedstawienie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o niepodpadanie pod działanie dekretu o reformie rolnej szeregu dawnych działek położonych we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 3 kwietnia 2018 roku wpłynęła do starostwa decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie niepodpadania pod działanie dekretu o reformie rolnej szeregu działek położonych we Wrześni. Dodała, że zgodnie z przedmiotową decyzją działki stanowiące własność bądź współwłasność Powiatu Wrzesińskiego (teren Zespołu Szkół Politechnicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej) nie podpadały pod działanie przedmiotowego dekretu. Nadmieniła, że niniejsza decyzja nie rozstrzyga, kto jest obecnie właścicielem nieruchomości, ale jedynie ustala, czy na podstawie dekretu o reformie rolnej z dnia 13 września 1944 roku stała się ona własnością Skarbu Państwa.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał, iż od decyzji Wojewody Wielkopolskiego o niepodpadanie pod działanie dekretu o reformie rolnej szeregu dawnych działek położonych we Wrześni należy się odwołać.

Pkt 6.1 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 911/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

2) 912/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 7 Akceptacja projektu umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w zakresie kompleksowej dostawy i montażu ogrodzenia, bramy wraz z automatyką, furtek oraz szlabanów z podwykonawcą VIVO POLSKA Wielgus Wojciech.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że projekt umowy podwykonawczej z firmą VIVO POLSKA dotyczy kompleksowej dostawy i montażu ogrodzenia, bramy wraz z automatyką, furtek oraz szlabanów. Dodała, że ww. projekt umowy został zatwierdzony przez inspektora nadzoru pod względem zakresu prac oraz podanych w nim kwot. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się zaakceptować omawiany projekt umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował przedmiotowy projekt umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 8.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest:

1) najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem,

2) obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego.

Dodała, że realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2018 roku i potrwa do dnia 31 maja 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych określonych w przedmiocie umowy. Dopowiedziała, że wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane Nadmieniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

• cena oferty – 60%,

• czas usunięcia awarii urządzenia – 10 %,

• wielkość panelu operacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego – 10%,

• wielokrotność nadpisywania dysku twardego na urządzeniu wielofunkcyjnym – 20%.

Uzupełniła, że termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 kwietnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.14.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 8.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (9 części).

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy dostawy, rozmieszczenia, instalacji i montażu sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Dopowiedziała, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących zamawianego sprzętu i urządzeń stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Nadmieniła, że jest wymagane wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zaznaczyła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

• cena – 60 pkt,

• termin dostawy – 20 pkt,

• czas reakcji serwisu – 20 pkt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.16.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (9 części) została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 9 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła odpowiedzi na zapytania wykonawców, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii dla części II – pracownia obrabiarek CNC. Dodała, że z uwagi na to, iż część z tych odpowiedzi modyfikuje treść specyfikacji na przedmiotowe zadanie zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 27 kwietnia 2018 roku na dzień 2 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 27 kwietnia 2018 roku na dzień 2 maja 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 10.1 Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła stan zaawansowania robót przy budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że projekt Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii został przygotowany przez firmę ASSMAN POLSKA Grupa Projektowa Sp. z o.o. Dodała, że w momencie kiedy okazało się, iż zapotrzebowanie na szkolenie jest mniejsze, projekt uległ modyfikacji. Uzupełniła, że z uwagi na trudne doświadczenia z firmą ASSMAN, zdecydowano o sporządzeniu projektu zamiennego dla konkretnych części przez inną firmę. Nadmieniła, że do projektu unijnego zakładano takie pozycje jak inspektorzy nadzoru i nadzór autorski. Przy wyłanianiu wykonawcy na opracowanie dokumentacji Centrum Badań nie robiono tego postępowania wraz z nadzorem. Dopowiedziała, że po rozpoczęciu prac budowlanych okazało się, iż w projekcie są błędy w części nie zmienionej projektem zamiennym. Początkowo do listopada 2017 roku firma ASSMAN odpowiadała na pytania wykonawcy. Poinformowała, że z uwagi na brak odpowiedzi na kolejne pytania, zatrudniono biegłego, który zaczął ich udzielać na zasadzie zastępstwa. Zaznaczyła, że zostało przygotowane pismo do firmy ASSMAN z wezwaniem do usuwania zaistniałych błędów oraz z informacją o poniesionych przez powiat z tego tytułu kosztach. Dodała, że rozważa się także przeprowadzić postępowanie na nadzór autorski nad zadaniem.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, iż na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostanie przeprowadzona wizja lokalnej stanu realizacji inwestycji budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Pkt 10.2 Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że budynek przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni został odebrany. Dodała, że w styczniu 2018 roku generalny wykonawcy zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenia terminu realizacji zadania. Dopowiedziała, że nie ma podstaw do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Nadmieniła, że w związku z powyższym zostaną naliczone kary umowne na kwotę około 60.000,00 zł. Poinformowała, że zamierza się uwzględnić roszczenia wykonawcy w zakresie błędów projektowych dotyczących pompy oraz zbiornika. Uzupełniła, że nie zamierza się z kolei uwzględniać roszczeń w zakresie wymiany sufitów.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostanie przedstawiona specyfikacja na zakup i dostawę wyposażenia do budynku przy ulicy Leśnej 10. Dodała, że trwają prace nad projektem zagospodarowania terenu przed ww. budynkiem, szacunkowy koszt to kwota 370.000,00 zł.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 10.3 Przedstawienie koncepcji budynku bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła koncepcję budynku bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodała, że wstępna szacunkowa wartość przedmiotowej inwestycji to kwota na poziomie 3.600.000,00 zł. Przypomniała, że koszty przewidziane we wniosku znajdowały się na poziomie 6.900.000,00 zł, z czego dofinansowanie 6.500.000,00 zł.

Rafał Zięty zapytał czy można zejść z ceny jeśli chodzi o wykończenie wewnętrzne. Dodał, że trzeba pamiętać o oszczędności na innych inwestycjach.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że można jeszcze raz przeanalizować omawiany projekt z osobą, która go przygotowała.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 11 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że dla:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.550.000,00 zł na zadanie majątkowe pod nazwą „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” zgodnie z decyzją Ministra Finansów  z dnia 29 marca 2018 roku;

2) Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.412,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku);

3) Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.976,80 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku);

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.679,00 zł na dofinansowanie spotkania młodzieży z uczniami z Niemiec, w związku z otrzymaną darowizną od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;

5) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.821,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków, w związku z otrzymaną darowizną;

6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł na zlecenie wykonania usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z uwagi na zwiększone wpływy;

7) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 80.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”, w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Pyzdry,

b) o kwotę 230.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo - rowerowego”, w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Września,

c) o kwotę 4.667,00 zł na usługi pocztowe,

d) o kwotę 22.000,00 zł na organizację V Powiatowego Pikniku Naukowego, na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Kino Konesera oraz Powiatowe Granty Edukacyjne na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów,

e) o kwotę 29.835,00 zł na pokrycie roszczeń generalnego wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”,

f) o kwotę 220,47 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją zadania pn.: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,

g) o kwotę 15.500,00 zł na organizację międzynarodowej wymiany młodzieży,

h) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia edukacyjne i sportowe,

i) o kwotę 112.500,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań, w szczególności na Granty Edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w roku szkolnym 2018/2019, organizację XX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ryszarda Szurkowskiego, organizację projektu „Lato w Relaxie”.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 7.417,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na nauczanie indywidualne.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady o kwotę 236,32 zł to jest do kwoty 343.937,52 zł (w 2018 roku wydatki zwiększa się o 220,47 zł do kwoty 189.256,13 zł, a w 2019 roku zwiększa się wydatki o 15,85 zł do kwoty 154.681,39 zł);

2) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.667,00 zł to jest do kwoty 164.267,00 zł, a w 2019 roku nie dokonuje się zmian;

3) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”, okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 144.000,00 zł (w 2018 roku 84.000,00 zł, a w 2019 roku 60.000,00 zł),

b) „Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2018/2019”, okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł (w 2018 roku 45.000,00 zł, a w 2019 roku 55.000,00 zł),

c) „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019”, okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł (w 2018 roku 32.000,00 zł, a w 2019 roku 48.000,00 zł),

d) „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno–sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”, okres realizacji to lata 2018–2019, a łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł (w 2018 roku 44.000,00 zł, a w 2019 roku 76.000,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 217 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-13 09:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.