Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 218 / 2018

PROTOKÓŁ NR 218/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska (jako punkt 2.8),

2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska (jako punkt 2.9),

3) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych (jako punkt 2.10);

2. Przyjęcie bilansu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok (jako punkt 7).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1 Przedstawienie informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wpłynęła jedna oferta. Dodał, że oferta spełniła warunki formalne i została dopuszczona przez komisję do dalszego postępowania konkursowego. Dopowiedziała, że w dniu 20 kwietnia 2018 roku komisja dokonała merytorycznej oceny prezentacji kandydata i przeprowadziła z nim rozmowę. Uzupełnił, że komisja w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.2111.1.2018. Pismo sanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że w związku z brakiem przesłanek uzasadniających unieważnienie konkursu, zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 913/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2018 roku postępowania konkursowego, powierza się panu Maciejowi Mielczarkowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zdecydował, że stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zostanie powierzone panu Maciejowi Mielczarkowi na okres od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 914/2018 w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – autobusu.

Stefan Tomczak poinformował, że dnia 6 kwietnia 2018 roku odbyło się otwarcie ofert na sprzedaż środka trwałego – autobusu Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Dodał, że przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na to, iż nie wpłynęła żadna oferta. Nadmienił, że zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu oraz ustalenie ceny wywoławczej przedmiotowego pojazdu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnili cenę wywoławczą środka trwałego – autobusu na kwotę 100.000,00 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 915/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – autobusu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”.

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że proponuje się przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”. Dodała, że ww. projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Nadmieniła, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, w terminie od dnia 7 maja do dnia 14 maja 2018 roku. Podkreśliła, że wyniki konsultacji pod względem formalnym przeanalizuje zespół ds. tworzenia, realizacji i monitorowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021, powołany zarządzeniem nr 4/2018 Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku. Uzupełniła, że wyniki konsultacji zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 916/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”.

Ilona Dębicka poinformowała, że celem konkursu „Lider wolontariatu” jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań oraz postaw dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie idei wolontariatu. Dodała, że konkurs jest skierowany do uczniów klas VI- VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych (od roku szkolnego 2019/2020 klasy VI- VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z tereny powiatu wrzesińskiego. Dopowiedziała, że treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Nadmieniła, że dodatkowo zostanie przeprowadzone głosowanie na profilu facebookowym, a kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 917/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.6 i 2.7 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo- rowerowego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe-Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 918/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo- rowerowego;

2) 919/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo- rowerowego

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.8 i 2.9 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej ulica Szybska w Pyzdrach. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 920/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska;

2) 921/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych. Dodał, że przedmiotowe drogi stanowią uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom. Nadmienił, że proponuje się pozytywnie zaopiniować propozycję zaliczenia wymienionych w projekcie uchwały dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 922/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania Wiosennego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej.

Ilona Dębicka poinformowała, że Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Marzeninie zwróciła się z prośbą o dofinansowanie Wiosennego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej. Dodała, że konkurs odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku. Dopowiedziała, że weźmie w nim udział około 40 recytatorów-uczniów szkół miasta i gminy Września oraz powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.055.53.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie materiałów promocyjnych na Wiosenny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosków w sprawach przekazania materiałów promocyjnych i dofinansowanie wyjazdu Stowarzyszenia Chór Camerata na koncerty z okazji 100-lecia Niepodległości Polski na Ukrainę.

Ilona Dębicka poinformowała, że Stowarzyszenie Chór Camerata w dniach 23 czerwca – 29 czerwca 2018 roku wyjeżdża z koncertami z okazji 100-lecia Niepodległości Polski na Ukrainę Zachodnią. Dodała, że w związku z powyższym chór zwrócił się z prośbami o:

1) przekazanie materiałów promocyjnych dla Polaków mieszkających na Ukrainie,

2) dofinansowanie kosztów transportu.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Promocji i Kultury pod znakami NP.055.51.2018 oraz NP.0532.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na:

1) przekazanie materiałów promocyjnych,

2) dofinansowanie wyjazdu w kwocie 4.500,00 zł.

Pkt 4 Przedstawienie uaktualnionego kosztorysu i zmiany zakresu prac konserwatorskich w kościele pw. Świętego Krzyża we Wrześni.

Ilona Dębicka poinformowała, że proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża we Wrześni złożył uaktualniony kosztorys do projektu pn. „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej w celu stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”. Dodała, że zakres prac konserwatorskich zwiększył się o renowację obrazu Pięć ran Chrystusa. Dopowiedziała, że koszt renowacji ww. obrazu wynosi 47.875,53 zł. Nadmieniała, że obecnie kosztorys opiewa na kwotę 702.023,13 zł. Uzupełniła, że powyżej omówione zmiany nie wpływają na wysokość dotacji przyznanej z budżetu powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.7.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził uaktualniony kosztorys i zmianę zakresu prac konserwatorskich w kościele pw. Świętego Krzyża we Wrześni

Pkt 5 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

1) zakup i dostawę wyposażenia meblowego kuchennego,

2) zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych.

Nadmieniła, że wyznacza się termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy w ciągu 8 tygodni. Dopowiedziała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja 40%. Uzupełniła, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 2 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.15.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 została zatwierdzona jednomyślnie. 

Pkt 6 Akceptacja projektu umowy dotyczącego podwykonawstwa w zakresie wykonania makroniwelacji terenu pod roboty drogowe, dostawy materiałów i kompleksowego wykonania podbudów pod nawierzchnie utwardzone, ułożenia nawierzchni z dostarczonych przez wykonawcę prefabrykatów betonowych z podwykonawcą Bruklin S.C.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że projekt umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii z firmą Bruklin S.C. dotyczy:

• wykonania makroniwelacji terenu pod roboty drogowe,

• dostawy materiałów i kompleksowego wykonania podbudów pod nawierzchnie utwardzone,

• ułożenia nawierzchni z dostarczonych przez wykonawcę prefabrykatów betonowych.

Dodała, że ww. projekt umowy został zatwierdzony przez inspektora nadzoru pod względem zakresu prac oraz podanych w nim kwot. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się zaakceptować omawiany projekt umowy podwykonawczej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował projekt przedmiotowej umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 7 Przyjęcie bilansu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa przedstawiła bilans z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku. Dodała, że bilans jest zgodny z przyjętym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Pkt 10 Wolne głosy i wnioski.

Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 9 lutego 2018 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, który wygrali .....* . Dodała, że termin podpisania aktu notarialnego został ustalony na dzień 27 kwietnia 2018 roku. Dopowiedziała, że z uwagi na wpłatę w niepełnej kwocie należności z tytułu nabycia nieruchomość ......* zwrócili się z prośbą o przesunięcie terminu podpisania aktu notarialnego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przesunięcie daty podpisania aktu notarialnego na dzień 30 kwietnia 2018 roku.

Pkt 8 Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wzięli udział w wizji lokalnej stanu realizacji inwestycji budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w uchwale dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).

drukuj (Protokół nr 218 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-13 09:54
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 11:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.