Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 219 / 2018

PROTOKÓŁ NR 219/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że w związku z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

• zwiększenie w 2017 roku w kolumnie „Kwota długu” o kwotę 1.064,60 zł to jest do kwoty 4.001.064,60 zł;

• uzupełnienie w 2017 roku w kolumnie „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” o kwotę 1.064,60 zł;

• uzupełnienie w 2018 roku w kolumnie „Wydatki zmniejszające dług” i w kolumnie „Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w pkt 14.3.3.” o kwotę 1.064,60 zł.

Dodała, że powyższe zmiany dotyczą zobowiązań wymagalnych na koniec 2017 roku wykazanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28S za 2017 rok.

Autopoprawka znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawki wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 została przyjęta jednomyślnie.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XLII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że w związku z podjęciem uchwały nr 270/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 923/2018 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014- 2020 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że w związku z podjęciem uchwały nr 271/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 924/2018 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że dochody za I kwartał 2018 roku zostały osiągnięte w kwocie 20.794.805,87 zł, co stanowi 15,79% wykonania planu, a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19.253.071,39 zł, co stanowi 13,20% wykonania planu. Dodała, że w związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 1.541.734,48 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 925/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Anna Trubacz poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 926/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 927/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w kwocie 1.122.981,27 zł. Nadmienił, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 1.189.034,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 928/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka-Targowa Górka.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej Mała Górka-Targowa Górka proponuje się wybór jako najkorzystniejszy oferty wykonawcy Zakład Wielobranżowy „Trans-bruk” Marek Begier z Nekli w kwocie 239.531,71 zł. Dodał, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 250.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 929/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka-Targowa Górka została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.8 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – cz. I,II i III.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że unieważnia się postępowanie przetargowe na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – cz. I,II i III (stacje zrobotyzowane). Dodał, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 930/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – cz. I,II i III została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe-Grzybowo – budowa ciągu pieszo- rowerowego. Dodał, że ustala się:

a) termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień protokolarnego przekazania placu budowy,

b) termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 września 2018 roku.

Dopowiedział, że wykonawca powinien wykazać się jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 300.000,00 zł polegającą na budowie lub przebudowie drogi. Nadmienił, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zaznaczył, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60 % oraz gwarancja jakości 40 %. Uzupełnił, że termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 15 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.19.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej w m. Pyzdry ulica Szybska. Dodał, że ustala się:

a) termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień protokolarnego przekazania placu budowy,

b) termin wykonania robót budowlanych ujętych w zakresie rzeczowym w pozycjach 1 oraz 3-21 do dnia 28 września 2018 roku,

c) termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 26 października 2018 roku.

Dopowiedział, że wykonawca powinien wykazać się jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 500.000,00 zł polegającą na budowie lub przebudowie drogi. Nadmienił, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zaznaczył, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60 % oraz gwarancja jakości 40 %. Uzupełnił, że termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 15 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI. 272.21.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Grzegorz Stangreciak przedstawił odpowiedzi na zapytania wykonawców, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Nadmienił, że z uwagi na to, iż część z tych odpowiedzi modyfikuje treść specyfikacji na przedmiotowe zadanie zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 2 maja 2018 roku na dzień 4 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.15.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 2 maja 2018 roku na dzień 4 maja 2018 roku.

W głosowaniu nad modyfikacją specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 została zatwierdzona jednomyślnie.

Grzegorz Stangreciak przedstawił odpowiedzi na zapytania wykonawców, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii dla:

a) części I – instalacja do filtracji gazów spawalniczych,

b) części II – pracownia obrabiarek CNC.

Nadmienił, że z uwagi na to, iż część z tych odpowiedzi modyfikuje treść specyfikacji na przedmiotowe zadanie zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 2 maja 2018 roku na dzień 14 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 2 maja 2018 roku na dzień 14 maja 2018 roku.

W głosowaniu nad modyfikacją specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – cz. I i II została zatwierdzona jednomyślnie.

Anna Trubacz poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały nr 928/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku należy wskazać dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego do kwoty 12.596.211,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz udzielenia zabezpieczenia w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wskazał do zawarcia umowy kredytu długoterminowego dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach”

1) Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński,

2) Waldemar Grzegorek - Wicestarosta Wrzesiński.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 931/2018 w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 219 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-13 09:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.