Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 221 / 2018

PROTOKÓŁ NR 221/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 maja 2018 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”. Dodała, że wartość szacunkowa zamówienia podstawowego bez podatku od towarów i usług wynosi: 6.453.531,26 zł. Dopowiedziała, że termin realizacji inwestycji wyznacza się na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przy czym prognozowany termin zawarcia umowy to czerwiec 2018 roku. Nadmieniła, że wykonawca zobowiązany jest do wykazania się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł polegającej na realizacji robót budowlanych na obiektach kubaturowych. Uzupełniła, że od wykonawcy wymaga się wniesienia wadium w wysokości 64.000,00 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zaznaczyła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena 60%, termin gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia 40%. Poinformowała, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 21 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.20.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 1.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest:

• opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

• i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych

dla zadania „Budowa budynku bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni”. Dodała, że termin realizacji inwestycji został podzielony na:

1) etap wykonania usługi projektowej – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy,

2) etap wykonania robót budowlanych – 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

3) etap uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

Nadmieniła, że wykonawca zobowiązany jest do wykazania się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł polegającej na realizacji robót budowlanych na obiektach kubaturowych. Dopowiedziała, że zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującymi osobami do realizacji zadania:

1) co najmniej jednym projektantem branży architektonicznej,

2) co najmniej jednym projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej,

3) co najmniej jednym projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez ograniczeń,

4) co najmniej jednym projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

5) co najmniej jednym projektantem w branży teletechnicznej.

Uzupełniła, że wysokość wadium wynosi 25.000,00 zł a  zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Poinformowała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60 %, termin gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia 40 %.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.18.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła odpowiedzi na zapytania wykonawców, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (5 części). Nadmieniła, że z uwagi na to, iż część z tych odpowiedzi modyfikuje treść specyfikacji na przedmiotowe zadanie zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 18 maja 2018 roku na dzień 22 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.11.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 18 maja 2018 roku na dzień 22 maja 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 221 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-15 09:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.