Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 222 / 2018

PROTOKÓŁ NR 222/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 maja 2018 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz arkusza oceny stopnia realizacji ww. zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich zawnioskowała o wycofanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz arkusza oceny stopnia realizacji ww. zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020. Dodała, że należy ponownie zastanowić się nad tym, który wydział powinien być podmiotem wiodącym przy opracowywaniu strategii powiatu.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że przy inwestycjach drogowych nie zostały wymienione wszystkie wyremontowane odcinki dróg.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że wymienione zostały tylko te zadania, które zapisano w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020. Dodała, że teraz będzie trzeba sprawdzić, które z nich i w jakim stopniu zrealizowano, a które należy wykreślić bądź dopisać do strategii.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wycofanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz arkusza oceny stopnia realizacji ww. zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020.

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego. Dodała, że w związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wykonanie usług w zakresie:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest – 120 Mg,

2) odbiór wyrobów zawierających azbest – 450 Mg.

Dopowiedziała, że w przypadku, kiedy wykonana ilość nie osiągnie podanej maksymalnej wielkości orientacyjnej, wykonawca nie będzie mógł żądać odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia stanowiącego różnicę między wynagrodzeniem określonym w ofercie a wynagrodzeniem za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia. Uzupełniła, że zamawiający gwarantuje zrealizowanie 10% wartości umowy. Nadmieniła, że wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej uzupełnienie umowy na wykonanie prac związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego. Poinformowała, że przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Zaznaczyła, że zadanie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy jednak nie dłużej niż do dnia 1 października 2018 roku. Podkreśliła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz termin realizacji przedmiotu umowy 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.17.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3 Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Powiatu Wrzesińskiego.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna samorządu powiatu w zasobach pomocy społecznej oraz wsparcia rodzin i pieczy zastępczej posiada takie instytucje jak: Dom Pomocy Społecznej, Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Środowiskowe Domy Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni, w Czeszewie i w Rudzie Komorskiej. Dodała, że Powiat Wrzesiński udostępnia dla osób będących w sytuacjach kryzysowych dwa lokale mieszkalne znajdujące się w Schronisku dla Osób Bezdomnych Markot w Zielińcu, gdzie obecnie przebywa interwencyjnie jedna osoba. Nadmieniła, że w 2017 roku realizowano dwa projekty, które będą kontynuowane także w 2018 roku: „Nie jesteśmy sami -człowiek dla człowieka” oraz „Jesteśmy aktywni”. Zaznaczyła, że w ocenie zostały uwzględnione rekomendacje wskazujące na potrzebę:

1) zwiększenia zatrudnienia o 1/2 etatu w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

2) rozpoczęcia prac zmierzających do utworzenia Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych w powiecie wrzesińskim,

3) konieczności przygotowania się na wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące zmniejszenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 wychowanków.

Sprawa jest prowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pod znakiem BPZIK.015.1.2018. Ocena stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego, który znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0002.4.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do przedstawionej Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica).

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Gmina Września zwróciła się z prośbą o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica). Przedstawił przedmiot inwestycji, która zostanie zlokalizowana na terenie miejscowości Września, Gutowo Wielkie, Gutowo Małe, Sokołowo i Gulczewko.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie wydał opinii w sprawie wniosku na realizację inwestycji drogowej budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica).

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego „Medyk 2018”.

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwróciła się z prośbą o dofinansowanie warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego „Medyk 2018” w kwocie 1.500,00 zł. Dodał, że warsztaty odbędą się w dniu 2 czerwca 2018 roku w Pyzdrach i uczestniczyć w nich będą strażacy z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wrzesińskiego wchodzący w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.4.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego „Medyk 2018” w kwocie 1.500,00 zł.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży na Zielona Szkołę do Dźwirzyna.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej zawnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży na Zieloną Szkołę do Dźwirzyna. Dodał, że Powiat Wrzesiński pokrywa już część wydatków związanych z ww. wyjazdem.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wycofanie przedmiotowego punktu z porządku obrad.

Pkt 5.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się określić wysokość opłat za korzystanie przez uczniów z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym, prowadzonym przez Powiat Wrzesiński w wysokości 0,10 zł za jedną godzinę zegarową zajęć, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie. Dodał, że z ww. opłaty zwalnia się mieszkańców powiatu. Nadmienił, że według opinii radcy prawnego nie można wprowadzić całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z przedszkola.

Rafał Zięty, członek Zarządu zawnioskował o przełożenie decyzji w przedmiotowej sprawie. Dodał, że jego zdaniem należy ponownie skonsultować z radcą prawnym zapis dotyczący zwolnienia z opłat.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że decyzja w sprawie przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zostanie podjęta po ponownej konsultacji z radcą prawnym.

Pkt 5.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, konieczna jest zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego na 2018 rok. Dodała, że dwie apteki DR.MAX oraz REMEDIUM będą nieczynne w niedziele wolne od handlu. Nadmieniła, że projekt zmiany godzin pracy aptek został pozytywnie zaopiniowany przez wójta i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorząd aptekarski.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na najem urządzeń wielofunkcyjnych oraz obsługę urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego wpłynęła jedna oferta firmy CELL POL Serwis Ksero z Poznania na kwotę 629.829,08 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 633.000,00 zł. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się wybór przedmiotowej oferty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 932/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażaniu Zamawiającego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące postępowania przetargowego na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (5 części). Przedstawiła propozycje odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.11.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował treść odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o refundację środków za dokumentację projektową w ramach Centrum Oświatowego. Dodała, że w dniu 7 maja 2018 roku otrzymano pismo z informacją, iż ze względu na duże opóźnienia w zakresie sprawdzania dokumentacji, istnieje możliwość dokonania wypłaty środków przed zakończeniem weryfikacji prawidłowości udzielonych zamówień. Dopowiedziała, że wcześniejsza wypłata może zostać dokonana w wysokości 75% środków ujętych we wniosku o refundację. Uzupełniła, że jest to kwota 270.910,79 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.042.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie wcześniejszej wypłaty z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 75% środków ujętych we wniosku o refundację za dokumentację projektową w ramach Centrum Oświatowego.

Anna Wolska -Wróblewska poinformowała, że wniosek o zaliczkę na realizację zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną praz pomocą społeczną” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego dnia 11 kwietnia 2018 roku. Dodała, że dokumentacja przetargowa razem z dokumentacją dotyczącą inspektorów trafiła do urzędu ponad rok temu. Dopowiedziała, że do dnia dzisiejszego nie otrzymano informacji, czy zaliczka zostanie przelana w terminie. Nadmieniła, że podobna sytuacja jest z wnioskiem o zaliczkę na realizację zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym”. Zaznaczyła, że w związku z powyższym będzie trzeba posłużyć się środkami własnymi.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawionymi informacjami.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 222 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-15 09:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.