Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 223 / 2018

PROTOKÓŁ NR 223/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 maja 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić część I postępowania przetargowego na dostawę sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w zakresie instalacji do filtracji gazów spawalniczych. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Nadmieniła, że rozważa się możliwość dokonania modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia zarówno w tym postępowaniu jak i w postępowaniu dotyczącym stacji zrobotyzowanych. Uzupełniła, że w ww. sprawie zostaną przeprowadzone konsultacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 933/2018 w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz arkusza oceny stopnia realizacji ww. zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020.

Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 maja 2018 roku zdecydowano o wycofaniu przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad, z uwagi na potrzebę zastanowienia się nad tym, który wydział powinien być podmiotem wiodącym przy opracowywaniu strategii powiatu. Poinformowała, że stosowne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone przy zmianie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodała, że by nie wstrzymywać działań mających na celu sprawdzenie stopnia realizacji zaplanowanych w strategii zadań do czasu uchwalenia nowego regulaminu proponuje się na razie pozostać przy zapisie, iż wykonanie niniejszej uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 934/2018 w sprawie przyjęcia zestawu wskaźników ilościowych monitoringu, wykazu podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz arkusza oceny stopnia realizacji ww. zadań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z rezygnacją wykonawcy należy powtórzyć postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Dodała, że zgodnie ze specyfikacją:

1) wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy w okresie od protokolarnego przekazania obiektu wykonawcy robót do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wad i usterek w przedmiocie zamówienia,

2) wymagane jest wadium w wysokości: 270,00 zł oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie,

3) zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz częstotliwość sprawowania nadzoru na budowie 40%.

Nadmieniła, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 23 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.22.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania pn. opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące postępowania przetargowego na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”. Dodała, że proponuje się:

1) nie wyrażać zgody na zmianę konstrukcji budynku na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników;

2) zmienić formę wynagrodzenia wykonawcy na fakturowanie częściowe, przekazywane po wykonaniu kolejnych etapów robót (§16 pkt 3 w załączniku „Wzór umowy”);

3) wskazać, iż do wyceny nie należy przyjmować wyposażenia kuchni oraz innych pomieszczeń;

4) zmodyfikować termin realizacji zadania w taki sposób, iż:

a) etap wykonania usługi projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę – 3 miesiące od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b) etap wykonania robót budowlanych – 11 miesięcy od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę,

c) etap uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 1 miesiąc od zakończenia etapu wykonania robót budowlanych.

Nadmieniła, że z uwagi na to, iż część z tych odpowiedzi modyfikuje treść specyfikacji na przedmiotowe zadanie zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 21 maja 2018 roku na dzień 24 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.18.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 21 maja 2018 roku na dzień 24 maja 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 4.1 Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym do dnia 30 maja 2018 roku Zarząd Powiatu ma obowiązek przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. Dodała, że na dzień 31 grudnia 2017 roku na terenie powiatu wrzesińskiego zarejestrowane były 253 organizacje pozarządowe, w tym:

1) 144 stowarzyszenia rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym 31 Ochotniczych Straży Pożarnych),

2) 22 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Wrzesińskiego,

3) 23 fundacje rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,

4) 22 kluby sportowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wpisane do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę,

5) 42 uczniowskie kluby sportowe wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez starostę.

Dopowiedziała, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni swoją działalność kontynuuje Forum Organizacji Pozarządowych, skupiające 20 stowarzyszeń i fundacji działających przede wszystkim w sferze pomocy społecznej. Nadmieniła, że zgodnie z określonymi w Programie priorytetowymi zadaniami publicznymi, Zarząd Powiatu ogłosił w 2017 roku pięć otwartych konkursów ofert na:

• prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

• organizację i realizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym

• oraz trzy konkursy na zlecanie realizacji zadań publicznych.

Uzupełniła, że na zadania publiczne powiatu wrzesińskiego przeznaczono środki w wysokości 225.725,88 zł, z czego w formie dotacji przyznano środki w kwocie 206.285,88 zł. Poinformowała, że współpraca o charakterze pozafinansowym była realizowana przez:

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

• promowanie i prezentowanie działalności organizacji pozarządowych (strona internetowa powiatu wrzesińskiego, biuletyn „Przegląd Powiatowy”),

• umożliwienie nawiązywania kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej i regionalnej,

• inicjowanie bądź współorganizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,

• przekazywanie informacji o konkursach grantowych ogłoszonych przez inne podmioty, m.in. administrację publiczną.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NI.526.46.2018. Projekt sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Pkt 4.2 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 rok. Uzupełniła, że podatek od nieruchomości uległ zmniejszeniu o kwotę 3,00 zł, to jest do kwoty 16.357,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w zorganizowaniu obchodów Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska w kwocie 1.000,00 zł. Dodała, że dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup nagród książkowych dla uczestników XIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w której bierze udział młodzież z klas gimnazjalnych z całego powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.605.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie XIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1.000,00 zł.

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży środka trwałego – autobusu.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu (załącznik do uchwały nr 915/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku) nie wpłynęła żadna oferta. Dodał, że w związku z powyższym dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się z prośba do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE4323.5.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że cenę środka trwałego – autobusu należy zmniejszyć z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł.

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, Stefan Tomczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ofertowego na sprzedaż środka trwałego – autobusu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 935/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego - autobusu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania I Powiatowego Konkursu Biologicznego.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni zwróciła się z prośba o pomoc finansową w zorganizowaniu I Powiatowego Konkursu Biologicznego w kwocie 500,00 zł. Dodała, że konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dopowiedziała, że przekazane środki zostaną przeznaczone na nagrody książkowe i dyplomy dla uczestników.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4355.4.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że należy zastanowić się nad sporządzeniem na forum współpracy między szkołami listy konkursów i imprez o charakterze powiatowym.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie I Powiatowego Konkursu Biologicznego w kwocie 500,00 zł.

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwróciła się z prośbą o dofinansowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w kwocie 3.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.8.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w kwocie 3.500,00 zł.

Pkt 5.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie ufundowania nagród w Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku 2018” oraz Zawodach „Dzielnicowy Roku 2018”.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że Komenda Powiatowa Policji we Wrześni zwróciła się z prośbą o ufundowanie nagród w Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku 2018” oraz Zawodach „Dzielnicowy Roku 2018” dla czterech najlepszych policjantów – laureatów tych zawodów.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla 2 najlepszych policjantów w zawodach „Patrol Roku 2018” i 2 najlepszych dzielnicowych w zawodach „Dzielnicowy Roku 2018” w kwocie 300,00 zł na jednego policjanta.

Pkt 6.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.

Pkt 6.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomoc finansowej Gminie Pyzdry.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że proponuje się udzielić pomocy finansowej:

1) Gminie Kołaczkowo w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu (system selektywnego alarmowania);

2) Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie (zakup węży pożarniczych).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo;

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 6.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Stefan Tomczak przypomniał, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wystąpił z wnioskiem o utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Dodał, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 roku pozytywnie ustosunkowała się do wniosku dyrektora. Nadmienił, że porozumienie z Gminą Września w sprawie założenia i prowadzenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych zostało zawarte w dniu 18 kwietnia 2018 roku. Uzupełnił, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi statut szkoły.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 6.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym.

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że Rada Powiatu Wrzesińskiego może w drodze uchwały dopuścić zapłatę opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu powiatu, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Nadmienił, że dopuszczenie innej formy zapłaty niż gotówkowa wiąże się z wolą uczestnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni w programie realizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., dotyczącym upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej z wykorzystaniem terminali płatniczych POS oraz systemu Paybynet. Dodał, że umożliwienie dokonywania zapłaty za pomocą kart płatniczych, telefonów komórkowych oraz poprzez e- usługi, wpłynie na zwiększenie wygody interesantów oraz usprawnienie pracy urzędu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że w 2017 roku:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 71.939.409,19 zł, co stanowi 97,04% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 67.250.889,20 zł;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 68.184.144,84 zł, co stanowi 90,98% planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 62.306.533,39 zł;

3) powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 3.755.264,35 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 4.944.355,81 zł,

4) wykorzystano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.328.744,22 zł;

5) wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.064,60 zł;

6) kwota otrzymanych dotacji przez Powiat Wrzesiński od innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem wyniosła 973.452,06 zł;

7) kwota udzielonych dotacji przez Powiat Wrzesiński innym jednostkom samorządu terytorialnego ogółem wyniosła 883.418,78 zł;

8) nie udzielono żadnych poręczeń, zatem na koniec 2017 roku łączna wartość udzielonych poręczeń przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.250.000,00 zł;

9) w Powiecie Wrzesińskim nie umorzono należności pieniężnych, nie odroczono terminu zapłaty należności pieniężnych i nie rozłożono na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;

10) Starostwo Powiatowe we Wrześni i Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni udzielili pomocy publicznej 233 podmiotom.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 936/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 8 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Anna Trubacz poinformowała, że:

1) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok zwiększa się plan wydatków dla Starostwa Powiatowego:

a) o kwotę 13.200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,

b) o kwotę 5.700,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami;

2) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok zwiększa się plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.687,00 zł na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

3) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o kwotę 35.000,00 zł na zakup doposażenia przyczepy przeciwpowodziowej na potrzeby jednostki;

4) w związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększa się plan wydatków dla Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 698,00 zł na naprawę szkód poniesionych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku;

5) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 938.247,00 zł na realizację projektu pn. „Jesteśmy aktywni”, zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania (niewykorzystane w 2017 roku dochody z tytułu dofinansowania zostały przeniesione na 2018 rok);

6) zwiększa się dochody budżetowe z tytułu otrzymanego z Województwa Wielkopolskiego dofinansowania do zadania pn. „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” w kwocie 100.000,00 zł;

7) dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.700,00 zł na nowe zadanie „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy”;

8) dla Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;

9) zwiększa się plan dotacji dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki powiatowej o kwotę 65.000,00 zł na opracowanie jubileuszowej publikacji historycznej o Powiecie Wrzesińskim;

10) zwiesza się plan wydatków w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” o kwotę 13.500,00 zł – wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na poprawę parametrów wydajności instalacji wentylacyjnej w Powiatowym Centrum Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni;

11) dla Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 125.126,00 zł na:

a) przygotowanie do sezonu i funkcjonowanie w okresie letnim Ośrodka Relax, zawarcie umowy cywilno-prawnej z inspektorem w związku z koniecznością dokonania przeglądów budynków stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego (kwota 44.326,00 zł),

b) zakup niszczarki (kwota 3.500,00 zł),

c) wykonanie materiałów promocyjnych powiatu (kwota 26.000,00 zł),

d) pokrycie kosztów wizyty delegacji z rejonu Smolewicze, realizację projektu „Aktywny Senior” praz organizację dożynek powiatowych (kwota 51.300,00 zł);

12) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” o kwotę 615,00 zł na wykonanie szyldu na budynku;

13) zwiększa się plany wydatków na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” o kwotę 300.000,00 zł na utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, montaż elementów małej infrastruktury oraz nadzór inwestorski;

14) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” o kwotę 315.836,00 zł. Dodała, że zmniejszenie dotyczy planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa budynku bursy wraz  z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcja budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” i wynika z faktu przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Nadmieniła, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.830,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego na zapłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich (kwota 1.400,00 zł);

2) powiatów na dotacje na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień odnośnie utrzymania dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych (kwota 6.430,00 zł);

3) Gminy Pyzdry na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie (kwota 4.000,00 zł);

4) Gminy Kołaczkowo na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu (kwota 3.000,00 zł).

Dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 60.656,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Politechnicznych na uzupełnienie środków do realizacji zadań – należność na rzecz powoda wraz z odsetkami na niezgodne rozwiązanie umowy o pracę (kwota 10.092,00 zł);

2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na wypłatę odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, wykonanie niezbędnych prac remontowy w pomieszczeniach szkolnych (kwota 45.564,00 zł);

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych do spotkań rodzin biologicznych z rodzinami zastępczymi i dziećmi oraz spotkań z psychologiem (kwota 5.000,00 zł).

Poinformowała, że zmniejsza się o kwotę 3.326.269,00 zł plan wydatków na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” i przeznacza się te środki na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-gr. powiatu-Września w m. Września”.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 315.836,00 zł do kwoty 33.147.154,00 zł (w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 315.836,00 zł do kwoty 10.914.756,00 zł, w 2019 roku nie zmienia się planowanych wydatków w kwocie 21.551.546,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 315.836,00 zł do kwoty 32.457.668,00 zł);

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, okres realizacji to lata 2015-2020. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.052.922,42 zł (w 2018 roku plan wydatków to kwota 3.750.000,00 zł, planowane nakłady w 2019 roku to kwota 1.200.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 1.800.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 6.750.000,00 zł). Dopowiedziała, że w 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł, w 2016 roku nie poniesiono nakładów, w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.319.918,22 zł. Nadmieniła, że inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 8 maja 2018 roku udzielił zgody Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zaciąganie zobowiązań w celu sfinansowania przedmiotowego zadnia w ramach środków budżetu państwa do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym w 2019 roku 1.200.000,00 zł, w 2020 roku – 1.800.000,00 zł. Zatem na podstawie powyższej zgody wprowadza się niniejsze zadanie do wykazy przedsięwzięć wraz z planowanymi dochodami z tytułu dotacji na ten cel z budżetu państwa w latach 2019-2020.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 10 Wolne głosy i wnioski.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie miejsc noclegowych w internacie w związku z:

1) organizacją zjazdów absolwentów Technikum Weterynaryjnego w dniach 29- 30 czerwca oraz 31 sierpnia-1 września 2018 roku,

2) organizacją Wrzesińskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w dniach 24-27 sierpnia 2018 roku,

3) realizacją projektu NAUKOBUS przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni w dniach 20-22 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.12.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie miejsc noclegowych w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Przewodniczący Zarządu poprosił Kamilę Chmielarz-Suszkę, radcę prawnego o przedstawienie stanowiska w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

Kamila Chmielarz-Suszka, radca prawny poinformowała, że w prawie oświatowym istnieje zapis, iż należy określić wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dodała, że w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesińskim wysokość opłat ustala Rada Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że odpłatność nie może być w kwocie 0,00 zł. Nadmieniła, że można za to wnieść ograniczenia wprowadzając przepisy zwalniające z tych należności. Uzupełniła, że w związku z powyższym proponuje się określić wysokość opłat w kwocie 0,10 zł za jedną godzinę zegarową zajęć, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie i zwolnić z nich mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński został przyjęty jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 223 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-15 09:17
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 09:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.