Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 225 / 2018

PROTOKÓŁ NR 225/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie sprawy związanej z finansowaniem wydatków na projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przypomniała, że Powiat Wrzesiński ze środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizuje projekty pn.:

1) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym”;

2) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

3) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

4) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Przedstawiła harmonogramy płatności ww. inwestycji (Pisma stanowią załącznik nr 3 do protokołu). Poinformowała, że żadna z umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nie gwarantuje tego, iż refundacje bądź zaliczki zostaną wypłacone w terminie w jakim składane są wnioski. Nadmieniła, że w lipcu spodziewana jest faktura od wykonawcy za I etap budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Anna Trubacz, główna księgowa dodała, że z własnych środków Powiat Wrzesiński w tym roku zapłacił za przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki oraz za termomodernizację budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni (I etap budowy). Dodała, że umowa na kredyt długoterminowy nie obejmuje płatności zaliczkowych czy refundacyjnych. Dopowiedziała, że w przypadku braku weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski trzeba będzie podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu na prefinansowanie.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że należy wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie pisma poświadczającego możliwość otrzymania zaliczki w lipcu, z uwagi na spodziewaną fakturę za I etap budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 1.2 Przedstawienie ofert cenowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że zostały wysłane zapytania do projektantów o wycenę wykonania dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo-Słomowo. Dodał, że przebudowa przedmiotowego odcinka drogi jest niemożliwa bez wykupu części sąsiednich działek. Nadmienił, że w odpowiedzi otrzymano dwie oferty. Dopowiedział, że projektanci po zapoznaniu się z sytuacją gruntową wyliczyli od 25 do 30 podziałów nieruchomości. Uzupełnił, że najniższa z ofert była na kwotę 99.630,00 zł, zaś na przedmiotowe zadanie w budżecie zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że sprawa zwiększenia środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej zostanie rozpatrzona na czerwcowej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia konieczne jest przesunięcie 15.000,00 zł z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.1 i 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, cz. I i cz. II.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na zakup wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni dla:

1) części I (wyposażenie meblowe kuchenne) proponuje się wybór wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski w kwocie 8.349,61 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 8.990,55 zł;

2) części II (wyposażenie sal lekcyjnych) proponuje się wybór wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski w kwocie 90.903,37 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 124.734,90 zł. Dopowiedziała, że sprawa rażąco niskiej ceny została wyjaśniona.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 937/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, cz. I;

2) 938/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wyposażenia budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10, cz. II

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.3. i 3.4 Podjęcie uchwała w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 939/2018 sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni;

2) 940/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić część II (pracownia obrabiarek CNC) postępowania przetargowego na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje przedmiotowego zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 941/2018 w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że wprowadzenie zmian w treści uchwały nr 282/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni zmienionej uchwałą nr 503/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku wynika, w szczególności, z następujących faktów:

1) 25 maja 2018 roku wejdzie w życie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z którym zachodzi konieczność wprowadzenia w strukturze organizacyjnej nowego samodzielnego stanowiska Inspektora Ochrony Danych oraz nowych zadań w regulaminie organizacyjnym;

2) w treści zaleceń wynikających z wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego w wyniku kontroli dotyczącej prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania obowiązków przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których mowa w art. 12, 12a i 12b oraz art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – przez Starostę Wrzesińskiego  wskazano potrzebę zmiany nazwy Referatu Geodezji i Kartografii na nazwę Referat – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uporządkowano również dotychczasowe zapisy w przedmiotowym zakresie;

3) zmiany innych przepisów prawa, w tym przepisów prawa oświatowego dotyczących zmiany typów szkół, przepisów prawa wodnego, spowodowały konieczność dostosowania zapisów zadań poszczególnych komórek do obowiązujących przepisów;

4) jednocześnie uporządkowano treść regulaminu poprzez doprecyzowanie zadań komórek organizacyjnych i uwzględnienie dotychczas nieujętych zmian;

Dodała, że z uwagi na liczbę proponowanych zmian projekt uchwały zawiera nowy Regulamin Organizacyjny, w treści którego uwzględniono proponowane zmiany.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 942/2018 w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 850/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że nastąpiła zmiana osobowa w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Dodała, że w związku z powyższym należy zmienić skład komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 943/2018 zmieniająca uchwałę nr 850/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.8 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że ogłasza się drugi otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku z zakresu:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji,

2) edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

4) pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodała, że w projekcie przedmiotowej uchwały omyłkowo nie został wykreślony w §1 ppkt 6. Uzupełniła, że środki zaplanowane na realizację zadań w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zostały w całości rozdysponowane. Nadmieniła, że zamiast rozdzielać środki w zakresie wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej na dwa podobszary (sportowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży; organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową) proponuje się je połączyć w łączną kwotę 9.125,00 zł. Poinformowała, że termin składania ofert ustala się na dzień 14 czerwca 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 944/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania IV Powiatowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w zorganizowaniu IV Powiatowych Mistrzostw w Udzielania Pierwszej Pomocy. Dodała, że przekazane środki zostaną przeznaczone na nagrody książkowe dla uczestników mistrzostw. Dopowiedziała, że do udziału w konkursie zgłosiły się szkoły m.in. z Targowej Górki i Zasutowa.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8031.8.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie IV Powiatowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy w kwocie 400,00 zł.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania wyjazdu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kołaczkowie do miejscowości Sianożęty.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kołaczkowie zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów wyjazdu do miejscowości Sianożęty. Dodała, że szacowany koszt transportu to kwota 2.600,00 zł. Nadmieniła, że jest to podmiot, który może się ubiegać o wsparcie w otwartych konkursach ofert.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8370.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na sfinansowanie wyjazdu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kołaczkowie do miejscowości Sianożęty.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w siatkówce plażowej.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwróciła się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego przy organizacji Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w siatkówce plażowej. Dodał, że przekazane środki zostaną przeznaczone na opłacenie komisji sędziowskiej. Uzupełnił, że zawody odbędą się dnia 15 czerwca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.16.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w siatkówce plażowej w kwocie 1.000,00 zł.

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie użyczenia miejsc noclegowych w internacie na rzecz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie miejsc noclegowych w internacie dla uczestników obozu sportowego kadry lacrosse organizowanego przez Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni w terminie 25-27 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.13.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie miejsc noclegowych w internacie na rzecz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Pkt 4.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych w wysokości 7.500,00 zł na zakup dodatkowego sprzętu do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w kwalifikacjach technik elektronik i technik informatyk. Dodał, że zgodnie z nowymi przepisami od sesji czerwiec-lipiec 2018 roku stanowiska egzaminacyjne muszą być wyposażone w urządzenia, które poprzednio nie znajdowały się w zestawieniu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.3.4.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zakup dodatkowego wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w kwocie 7.500,00 zł.

Pkt 4.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania organizacji Turnieju Siatkarskiego Jump World „Cup”.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Jump World Września organizuje Turniej Siatkarski Jump World „Cup”. Dodała, że w związku z powyższym zwrócono się z prośbą o sfinansowanie 90 pakietów startowych w kwocie 1.500,00 zł. Uzupełniła, że turniej odbędzie się dnia 26 maja 2018 roku na terenie parku trampolin we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na dofinansowanie organizacji Turnieju Siatkarskiego Jump World „Cup”.

Pkt 5 Rozpatrzenie pisma Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie umowy nr 1/99 z dnia 15 marca 1999 roku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Nadleśnictwo Czerniejewo zwróciło się z wnioskiem o rozwiązanie zawartej w dniu 15 marca 1999 roku umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej w oddziale 178 leśnictwa Podstolice, wykorzystywanej na potrzeby strzelnicy Powiatowego Centrum Strzeleckiego we Wrześni na mocy porozumienia stron ze skutkiem na dzień 31 maja 2018 roku. Dodała, że zgodnie z zawartą umową o współpracy gospodarzem obiektu jest Klub Strzelectwa Myśliwskiego „TRAP”.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.14.2018.

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Klubu Strzelectwa Myśliwskiego „TRAP” oraz Stowarzyszenia „Dywizjon”, na których przedstawili swoje stanowiska w sprawie wydarzeń, mających miejsce na strzelnicy w dniu 13 maja 2018 roku. Dodał, że do czasu wyjaśnienia prokuratorskiego teren strzelnicy został wyłączony z użytkowania.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że w przedmiotowej sprawie należy kontynuować korespondencję z Nadleśnictwem Czerniejewo w celu uzyskania informacji czy nadleśnictwo utrzyma nadal strzelnicę.

Pkt 6 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Anna Trubacz poinformowała, że dla Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.752,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa na własność działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/60 położonej w Gutowie Wielkim, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Anna Trubacz poinformowała, że wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”. Dodała, że okres realizacji to lata 2015-2020, zaś łączne planowane nakłady finansowe to kwota 21.202.922,42 zł (w 2018 roku – kwota 3.750.000,00 zł, w 2019 roku – kwota 8.600.000,00 zł, w 2020 – kwota 5.550.000,00 zł). Nadmieniła, że na niniejszą inwestycję w 2015 roku wydatkowano kwotę 983.004,20 zł, w 2016 roku nie poniesiono nakładów, a w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.319.918,22 zł. Dopowiedziała, że zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa. Podkreśliła, że limity wydatków na lata 2019-2020 zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku oraz decyzji Ministra Finansów z dnia 26 marca 2018 roku.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

została przyjęta jednomyślnie.

Pkt 7 Przyjęcie korekty sprawozdania finansowego Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Anna Trubacz poinformowała, że należy złożyć korektę sprawozdania finansowego Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął korektę sprawozdania finansowego Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka poinformowała, że w piśmie z dnia 17 maja 2018 roku Komisarz Wyborczy w Koninie II stwierdził, iż podział powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, dokonany na podstawie postanowienia nr 6/14 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu nie spełnia przesłanek ustawowych określonych w ustawie – Kodeks wyborczy. Dodała, że zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2018 roku przy sporządzaniu nowego projektu podziału powiatu na okręgi, należy sprawdzić, która z gmin tworzących okręg wyborczy osiągnęła normy przedstawicielstwa co najmniej 2,5, czyli prawa do samodzielnego stanowienia okręgu wyborczego. Nadmieniła, że wstępny projekt nowego podziału na okręgi wyborcze należy przesłać do dnia 28 maja 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.501.5.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w innym terminie.

Pkt 9 Wolne głosy i wnioski.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że na dziesięć złożonych wniosków Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jedynie na trzy turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w 2018 roku. Dodała, że w związku z powyższym stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o sfinansowanie w miarę możliwości kosztów pozostałych wyjazdów do miejscowości rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Nadmieniła, że jest to podmiot, który może się ubiegać o wsparcie w otwartych konkursach ofert.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8370.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na sfinansowanie kosztów wyjazdów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 225 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-29 14:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.