Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 227 / 2018

PROTOKÓŁ NR 227/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 maja 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września. Dodała, że termin:

1) rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy. Uzupełniła, że zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania od wykonawcy zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych;

2) wykonania robót budowlanych ujętych w zakresie rzeczowym do dnia 31 października 2018 roku;

3) wykonania całości przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 listopada 2018 roku.

Nadmieniła, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji drogi. Podkreśliła, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Poinformowała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%. Uzupełniła, że termin otwarcia ofert wyznacz asie na dzień 11 czerwca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.25.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2.1 i 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 950/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”;

2) 951/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 227 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-06-29 14:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.