Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 229 / 2018

PROTOKÓŁ NR 229/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że zmiana uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni dotyczy terminu składania wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dodała, że zgodnie z proponowaną zmianą wnioski te będą mogły być składane do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie roku budżetowego. Nadmieniła, że przedmiotowa zmiana usprawni prace nad projektem budżetu powiatu wrzesińskiego zgodnie z uchwalą nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że proponuje się przyznać dotacje na realizację robót na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych następującym spółkom wodnym w wysokości:

1) GSW Kołaczkowo – 12.100,00 zł,

2) GSW Pyzdry obiekt Ksawerów – 2.500,00 zł,

3) SW Gutowo Małe – 11.400,00 zł,

4) SW Miłosław – 9.500,00 zł,

5) SW Targowa Górka – 6.100,00 zł,

6) SW Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo – 3.400,00 zł.

Wyjaśniła, że łączna wnioskowana kwota dotacji, o którą wystąpiły ww. spółki wodne to kwota 81.576,00 zł. Dodała, że w budżecie zostały zabezpieczone na przedmiotowe zadanie środki w wysokości 45.000,00 zł. Nadmieniła, że po przeprowadzeniu wizji w terenie, stwierdzono podobny stan rowów do konserwacji we wszystkich spółkach. Uzupełniła, że w związku z powyższym spółkom proponuje się przyznać po 55% wnioskowanej kwoty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 952/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo -  rowerowego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego proponuje się wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy Zakład drogowy Sp. z o.o. Psary Małe w kwocie 400.572,87 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć środki w kwocie 445.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 953/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo -  rowerowego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3 Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym Lisewo.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Pyzdr zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym Lisewo. Dodał, że nie zmienia się wcześniejsza funkcja ww. terenu. Dopowiedział, że nadal jest on przeznaczony pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy przemysłowej, składów i magazynów. Nadmienił, że zmiana dotyczy drogi dojazdowej, która zdaniem mieszkańców wspomnianego obszaru, ogranicza możliwość rozwoju sąsiadujących z nią działek.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.25.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym Lisewo.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży środka trwałego – autobusu.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu (uchwała nr 935/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 maja 2018 roku) nie wpłynęła żadna oferta. Dodał, że w związku z powyższym dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwróciła się z prośbą o podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.5.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przeprowadzenie negocjacji w sprawie sprzedaży środka trwałego -autobusu.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie herbu Powiatu Wrzesińskiego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że firma sprzątająca EFEKT Wleklińscy Sp. j. zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu Wrzesińskiego na jej nowej stronie internetowej. Dodała, że zgodnie z §5 ust. 1 uchwały nr 207/XXXVI/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 lutego 2002 roku, używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi Powiatu Wrzesińskiego w celach komercyjnych wymaga zgody Zarządu Powiatu. Dopowiedziała, że firma EFEKT od lat współpracuje ze Starostwem Powiatowym we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem NP.013.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udostępnienie herbu Powiatu Wrzesińskiego z zastrzeżeniem, że zostanie on wykorzystany wyłącznie na stronie internetowej firmy EFEKT Wleklińscy Sp. j., zgodnie z przedmiotowym wnioskiem.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie pisma Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie umowy nr 1/99 z dnia 15 marca 1999 roku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dnia 28 maja 2018 roku odbyło się spotkanie z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo. Dodała, że zgodnie ze stanowiskiem nadleśnictwa rozwiązanie umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej w oddziale 178 leśnictwa Podstolice pozwoli na uporządkowanie spraw związanych ze strzelnicą oraz na przystąpienie do sporządzenia nowej umowy dostosowanej do dzisiejszych realiów. Nadmieniła, że gospodarz obiektu i jednocześnie jego najemca zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Dopowiedziała, że nadleśnictwo zastanawia się nad przekształceniem strzelnicy w Podstolicach w obiekt typowo myśliwski, gdzie zabronione byłoby strzelanie z broni dynamicznej czy sportowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.14.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy nr 1/99 z dnia 15 marca 1999 roku na mocy porozumienia stron ze skutkiem na dzień 31 maja 2018 roku.

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Komisarz Wyborczy w Koninie II wyraził zgodę na przedłużenie terminu na przedstawienie wstępnego projektu nowego podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze do dnia 29 maja 2018 roku. Dodała, że normę przedstawicielstwa co najmniej 2,5 czyli prawo do samodzielnego stanowienia okręgu wyborczego osiągnęła Gmina Miłosław. Nadmieniła, że z uwagi na powyższe proponuje się podzielić powiat wrzesiński na następujące okręgi wyborcze:

• okręg 1 – Gmina Kołaczkowo, Gmina Pyzdry – 3 mandaty;

• okręg 2 – Gmina Miłosław – 3 mandaty;

• okręg 3 – Gmina Września (sołectwa i miejscowości), Gmina Nekla – 6 mandatów;

• okręg 4 – Miasto Września – 7 mandatów.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.501.5.2018.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu zauważył, że pismo komisarza wyborczego w sprawie nowego podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie powinny zostać przesłane radnym do wiadomości.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził przedstawioną propozycję podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze.

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że projekt umowy podwykonawstwa z podwykonawcą Defitowski Paweł Grześkowiak Zbigniew Spółka Jawna dotyczy kompleksowej dostawy i montażu wewnętrznej i zewnętrznej ślusarki aluminiowej i PCV. Dodała, że ww. projekt umowy został zatwierdzony przez inspektora nadzoru pod względem zakresu prac oraz podanych w nim kwot. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się zaakceptować omawiany projekt umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował przedmiotowy projekt umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Anna Trubacz poinformowała, że należy ponownie złożyć korektę sprawozdania finansowego Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął korektę sprawozdania finansowego Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 229 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-10 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.