Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 232 / 2018

PROTOKÓŁ NR 232/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1. Przyjęcie projektu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2018 roku (jako punkt 6);

2. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 7).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica. Dodała, że wyznacza się termin:

1) rozpoczęcia robót budowlanych na dzień protokolarnego przekazania placu budowy,

2) wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Nadmieniła, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto polegającej na budowie lub przebudowie drogi. Dopowiedziała, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Podkreśliła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%. Uzupełniła, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 27 czerwca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.29.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 1.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zadania pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Dodała, że termin wykonania robót ustala się od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania. Nadmieniła, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu remontów cząstkowych. Dopowiedziała, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Podkreśliła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%. Uzupełniła, że termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 27 czerwca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.26.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2 Akceptacja projektu umowy na podwykonawstwo w zakresie wykonania trzech ścian mobilnych w osi „H”, „I” oraz „J” w budynku B01 w systemie Optimal wraz z torami jezdnymi; projektem warsztatowym ścian mobilnych, produkcji i montażu elementów modułowych ścian. Poziom dźwiękoszczelności ścianek Rw= 55dB; Ra1-50dB z firmą VIELEGROUP Mariusz Smit.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że projekt umowy na podwykonawstwo z firmą VIELEGROUP Mariusz Smit w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii dotyczy wykonania trzech ścian mobilnych w budynku B01 w systemie Optimal wraz z torami jezdnymi; projektem warsztatowym ścian mobilnych, produkcji i montażu elementów modułowych ścian. Dodała, że projekt umowy został zatwierdzony przez inspektora nadzoru zarówno pod względem zakresu prac oraz podanych w nim kwot. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się zaakceptować przedmiotowy projekt umowy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził przedmiotowy projekt umowy podwykonawczej w ramach realizacji zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że proponuje się przyznać środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na łączną kwotę 3.640,00 zł. Dodał, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi propozycja podziału przedmiotowych środków finansowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 962/2018 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się przyznać środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (rencistów) na łączną kwotę 15.000,00 zł. Dodał, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi propozycja podziału wspomnianych środków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 963/2018 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie miejsc noclegowych w internacie.

Stefan Tomczak poinformował, że w pismach dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kierowanych do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na użyczenie miejsc noclegowych w internacie omyłkowo nie ujęto możliwości zakwaterowania uczestników Prowincjonaliów oraz konferencji „Lepsza edukacja”. Dodał, że uczestnicy ww. wydarzeń korzystali z nieodpłatnego zakwaterowania w dniach 21-25 lutego 2018 roku oraz w dniach 10-11 marca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.16.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zgodnie z umową wsparcia zawartą w dniu 31 grudnia 2010 roku Zarząd Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze zbliżającym się terminem wpłaty odsetek i raty wykupu wyemitowanych obligacji za okres II kwartału 2018 roku. Dodała, że w załączeniu przekazano bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2018 roku, rachunek zysku i strat za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 roku, informacje o zdolności do spłacania w terminie krótkoterminowych zobowiązań oraz wskaźniki służące ocenie finansowej.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.5.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że należy dokonać zmiany formy udzielania wsparcia Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni Sp. z o.o. poprzez zamianę dopłaty na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w sprawie podjęcia uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Pkt 5.2 Przedstawienie informacji w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. zwrócił się do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na pokrycie straty finansowej spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 4.053.955,98 zł poprzez jej dofinansowanie w formie dopłaty przez wspólnika Powiat Wrzesiński. Dodała, że posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostało zaplanowane na dzień 19 czerwca 2018 roku. Przedstawiła porządek obrad ww. posiedzenia.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.4.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na naprawę dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce.

Julia Sosna, inspektor Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce zwrócił się z prośbą o pomoc finansową na naprawę dachu kościoła. Dodała, że dach został uszkodzony podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Dopowiedziała, że szacowany koszt naprawy to kwota 300.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce powinien złożyć wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pkt 5.1 Przedstawienie pisma dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie wyłączenia z eksploatacji i użytkowania sali gimnastycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zlecił wykonanie opinii technicznej w celu podwieszenia tablic do koszykówki na sali gimnastycznej. Dodał, że po jej sporządzeniu okazało się, iż konstrukcja dachu znajduje się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. Nadmienił, że w związku z powyższym dyrektor z dniem 28 maja 2018 roku do odwołania wyłączył z eksploatacji i użytkowania salę gimnastyczną. Dopowiedział, że szczegółowe określenie zmian konstrukcyjnych wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz i obliczeń oraz wykonania projektu wzmocnienia.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.15.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 5.3 Przedstawienie wyników konsultacji projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021”.

Julia Sosna poinformowała, że zgodnie z uchwałą nr 916/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku konsultacje projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego zostały przeprowadzone w dniach 7-14 maja 2018 roku. Dodała, że w wyznaczonym terminie wpłynął jeden poprawnie wypełniony formularz, zawierający propozycje 22 zmian. Nadmieniła, że analizę zebranych wyników konsultacji pod względem formalnym sporządził Zespół ds. tworzenia, realizacji i monitorowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021. Dopowiedziała, że zespół uznał zasadność 7 zgłoszonych uwag, 2 merytorycznych oraz 5 dotyczących omyłek pisarskich. Uzupełniła, że wyniki konsultacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń starostwa oraz opublikowane na stronie internetowej powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.411.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przychylił się do stanowiska Zespołu ds. tworzenia, realizacji i monitorowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.

Pkt 5.4 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Komisarz Wyborczy w Koninie II zaakceptował zaproponowany podział powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze. Dodała, że projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie zostanie przekazany do zaopiniowania gminom powiatu, w których zgodnie z propozycją nowego podziału nastąpiły zmiany w okręgach wyborczych. Nadmieniła, że zgodnie z art. 421 ustawy – Kodeks Wyborczy zmiany granic okręgów wyborczych muszą być dokonane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, tj. do dnia 16 sierpnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.501.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Pkt 6 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2018 roku.

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Września. Dodał, że jest to zadanie realizowane wspólnie przez Powiat Wrzesiński i Gminę Września w oparciu o zawarte porozumienie. Dopowiedział, że koszty bieżącego utrzymania, serwisu i konserwacji systemu monitoringu ponoszone są wspólnie przez gminę i powiat po 50% przez każdą ze stron.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2018 roku został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 7 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 606.933,00 zł:

1) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok o kwotę 53.454,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej;

2) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok o kwotę 30.448,00 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straty Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020", w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

3) informacja Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok o kwotę 5.600,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

4) darowizna dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w kwocie 250,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków;

5) dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje” w kwocie 257.181,00 zł (w związku ze zmianą harmonogramu planowane w 2017 roku dochody z tytułu dofinansowania nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, zatem przenosi się te środki na 2018 rok poprzez zwiększenie planowanych dochodów o ww. kwotę);

6) pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych – drogi powiatowe:

a) z Gminy Nekla w kwocie 160.000,00 zł,

b) z Gminy Kołaczkowo w kwocie 50.000,00 zł,

c) z Gminy Pyzdry w kwocie 50.000,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 708.417,00 zł, w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 rok kwota 101.484,00 zł:

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 53.454,00 zł w rozdziale 75411 oraz o kwotę 30.448,00 zł w rozdziale 75295, zgodnie z zawiadomieniami wojewody;

2) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 5.600,00 zł zgodnie z informacją wojewody;

3) dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 250,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny;

4) dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 222.965,00 zł na realizację projektu pn. „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje”;

5) dla Starostwa Powiatowego zwiększa się plan:

a) o kwotę 110.700,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Środki te zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji zamiennej związanej z prowadzonymi pracami na terenie inwestycji;

b) o kwotę 285.000,00 zł na zadania majątkowe: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin” (kwota 85.000,00 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” (kwota 150.000,00 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – budowa chodnika w m. Krzywa Góra” (kwota 50.000,00 zł).

Nadmieniła, że rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 107.500,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego na wykonanie zabudowy meblowej oraz zadanie „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” (kwota 23.100,00 zł);

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota 13.975,00 zł), uzupełnienie środków do realizacji zadań (52.375,00 zł) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 17.000,00 zł);

3) Powiatowego Urzędu Pracy na zakup poręczy oraz naprawę klimatyzacji (kwota 1.050,00 zł).

Uzupełniła, że rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł i przeznacza się dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”.

Beata Matuszewska poinformowała, że ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących:

1) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Września na zadanie „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września”;

2) o kwotę 640.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” – podwyższenie udziałów. Dodała, że powyższa zmiana wynika z zamiany planowanych w 2018 roku wydatków na dopłaty (wydatki bieżące) na wydatki na podwyższenie udziałów w spółce (wydatki majątkowe).

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo-Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej zmienia się nazwę zadania na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo-Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność poszerzenia pasa drogowego. Dodała, że jednocześnie zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 39.630,00 zł do kwoty 99.630,00 zł (w 2019 roku zwiększa się o kwotę 39.630,00 zł do kwoty 99.630,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn. „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 640.000,00 zł do kwoty 20.170.000,00 zł (w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 640.000,00 zł do kwoty 640.000,00 zł, limit zobowiązań nie ulega zmianie). Dodała, że powyższe zmiany wynikają z zamiany planowanych w 2018 roku wydatków na dopłaty (wydatki bieżące) na wydatki na podwyższenie udziałów w spółce (wydatki majątkowe).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 9 Wolne głosy i wnioski.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Manewry Ratownicze”. Dodała, że z przyczyn organizacyjnych stowarzyszenie nie jest w stanie zrealizować przedmiotu umowy. Nadmieniła, że jednostka zobowiązała się bez zwłoki zwrócić otrzymaną dotację.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.19.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dotacyjnej za porozumieniem stron.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić część II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że na ww. części postępowania nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 964/2018 w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 232 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-10 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.