Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 233 / 2018

PROTOKÓŁ NR 233/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 202/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że na podstawie przedmiotowej uchwały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt pn. „Jesteśmy aktywni” w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodała, że projekt ten miał być realizowany do dnia 30 czerwca 2018 roku. Nadmieniła, że w związku z koniecznością stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogiem łączenia zamówień w całym projekcie, jednostka finansująca wyraziła zgodę na realizację programu do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 202/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16 został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2162 Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września. Dodała, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 965/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3 Akceptacja projektów umów dotyczących podwykonawstwa w zakresach:

1) kompleksowego wykonania instalacji sprężonego powietrza z podwykonawcą SUL- TECH S.C. Wojciech Szczurowski, Krzysztof Babicz;

2) kompleksowej dostawy i montażu stolarki drzwiowej – drzwi stalowe z podwykonawcą TRAKT Sp. z o.o.;

3) kompleksowej dostawy i montażu świetlików i pasm świetlnych dla budynków B01,B02 i B03 z podwykonawcą MERCOR S.A;

4) kompleksowej dostawy i montażu stolarki drzwiowej drewnianej z podwykonawcą MONTEX Instalacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że firma MIRBUD, generalny wykonawca Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii przedstawiła do akceptacji projekty umów podwykonawczych w zakresach:

1) wykonania instalacji sprężonego powietrza z firmą SUL-TECH Wojciech Szczurowski, Krzysztof Babicz;

2) dostawy i montażu stolarki drzwiowej – drzwi stalowe z firmą TRAKT Sp. z o.o.;

3) dostawy i montażu świetlików i pasm świetlnych z firmą MERCOR S.A.;

4) dostawy i montażu stolarki drzwiowej drewnianej z firmą MONTEX Instalacje Sp. z o.o.

Dodała, że każdy z projektów umów został zatwierdzony przez inspektora nadzoru zarówno pod względem zakresu prac oraz podanych w nim kwot. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się zaakceptować przedmiotowe projekty umów.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził przedmiotowe projekty umów podwykonawczych w ramach realizacji zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/     

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 233 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-10 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.