Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 235 / 2018

PROTOKÓŁ NR 235/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkt:

Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 5);

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92 – etap II.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92 – etap II. Dodał, że obszar ten zgodnie z projektem planu ma zostać przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.26.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92 – etap II.

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadania publicznego pn. „Tropiciele letniej przygody”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” zwróciło się z wnioskiem o dokonanie zmiany harmonogramu realizacji zadania publicznego pn. „Tropiciele letniej przygody”. Dodała, że ze względu na większe zainteresowanie uczestników oraz wzrost cen za usługi transportowe wyjazd na basen Aquapark Jarocin zostanie zastąpiony wyjazdem do Parku Trampolin „Jump World” we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NZP.526.25.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu realizacji zadania publicznego pn. „Tropiciele letniej przygody”.

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji we Wrześni w sprawie dofinansowania obchodów Święta Policji 2018.

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Komendant Powiatowy Policji we Wrześni zwrócił się z prośbą o dofinansowanie organizacji obchodów Święta Policji 2018 w kwocie 3.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.17.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie obchodów Święta Policji 2018 w kwocie 3.000,00 zł

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach w sprawie sfinansowania wyjazdu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na finał Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Tuliszkowie.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Pyzdrach zwróciła się z wnioskiem o sfinansowanie wyjazdu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na finał Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Tuliszkowie. Dodał, że zawody odbędą się dnia 23.06.2018 r.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.18.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na finał Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych w kwocie 500,00 zł.

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku Wolontariatu Młodzieżowego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie pokrycia kosztów wyjazdów.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach wolontariatu planuje odwiedzić Ośrodek Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łopiennie, Specjalny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Gnieźnie oraz Dom Pomocy Społecznej MONAR w Zielińcu. Dodał, że w związku z powyższym zwrócono się z prośbą o sfinansowanie kosztów przejazdów do ww. ośrodków. Nadmienił, że szacowany koszt przejazdów wynosi 1.200,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.18.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że koszty przejazdów zostaną sfinansowane ze środków własnych szkoły, zaś w przypadku braku środków na realizację statutowych zadań szkoły w ostatnim kwartale 2018 roku, budżet szkoły zostanie zwiększony.

Pkt 3 Przedstawienie wniosków szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”.

Stefan Tomczak poinformował, że w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt edukacyjny pn. „Godność. Wolność. Niepodległość”. Dodał, że wysokość dofinansowania dla szkoły na realizację zadań w ramach projektu wynosi od 3.000,00 zł do 10.000,00 zł, z czego organ prowadzący szkołę powinien zapewnić 20% wkładu własnego. Dopowiedział, że jeden zbiorczy wniosek o dofinansowanie na kwotę od 3.000,00 zł do 50.000,00 zł składa do wojewody organ prowadzący. Nadmienił, że dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński złożyli wnioski na łączną kwotę 42.931,72 zł, z tego:

1) kwota dofinansowania 34.745,38 zł,

2) kwota wkładu własnego 8.168,34 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.16.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie wniosku oraz pokrycie kosztów wkładu własnego w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”.

Pkt 4 Omówienie tematu roszczeń kierowanych przez wykonawcę Arkon-Bud po zakończeniu realizacji inwestycji „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją oraz pomocą społeczną”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wykonawca po zakończeniu realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją oraz pomocą społeczną” skierował roszczenia dotyczące montażu zaworów bezpieczeństwa, zamiany stolarki budowlanej z PCV na aluminium, demontażu wełny mineralnej i wymiany okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane dwudzielne z PCV wraz z nawietrzakami. Dodała, że odnośnie demontażu wełny mineralnej prowadzona była korespondencja oraz zamówienie z wolnej ręki, do którego wykonawca się nie odniósł. Dopowiedziała, że zamawiający akceptował tylko koszty poniesione na utylizację wełny mineralnej w ilości 60m3, co daje kwotę 2.514,00 zł netto tj. 3.092,22 zł brutto. Oznajmiła, że wełna mineralna samoistnie spadła i nie ma potrzeby demontować łączników. Poinformowała, że najbliższy punkt utylizacji znajduje się w odległości około 650m od miejsca budowy. Poinformowała, że dnia 05.06.2017 r. wykonawca otrzymał wiadomość elektroniczną od zamawiającego, iż zgadza się na zamianę stolarki PCV na aluminium oraz, że należy to wykonać w tych samych kosztach. Dodała, że nie było wcześniej żadnych zastrzeżeń do uzgodnień. Dopowiedziała, że wykonawca początkowo, jako powód zmiany podał konstrukcję, a dopiero w piśmie z dnia 07.06.2018 r. poinformował, że zmiany dokonano ze względu na klasę odporności pożarowej i ogniowej. Poinformowała, że odnośnie okien rozwiernych i uchylno – rozwiernych dwudzielnych z PCV wraz z nawietrzakami dnia 17.08.2017 r. wykonawca otrzymał od zamawiającego informację, iż w dokumentacji projektowej to projekt budowlany jest nadrzędny. Dodała, że przedmiar miał charakter pomocniczy i projekt budowlany zawiera poprawną informację o ilości okien w budynku. Dopowiedziała, że jeśli chodzi o zawory bezpieczeństwa, to przed ich montażem nie było zgłoszenia konieczności wykonania tych prac oraz nie ma stanowiska Urzędu Dozoru Technicznego o konieczności ich montażu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.7013.1.14.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uznał, iż należy ponownie zwrócić się do wykonawcy w ramach zamówienia z wolnej ręki w zakresie dotyczącym demontażu wełny mineralnej. Natomiast w pozostałym zakresie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie uznał roszczeń.

Pkt 5 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 2017;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska zaproponowała, aby wykreślić w załączniku nr 4 Wykaz zadań majątkowych na 2018 r. autopoprawki do projektu uchwały budżetowej zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn. Poinformowała, że kwota w wysokości 600.000,00 zł zostaje zniesiona, ponieważ nie uzyskano informacji od Gminy Miłosław, czy przeznacza środki własne na realizację ww. drogi powiatowej. Zaproponowała, aby kwotę 600.000,00 zł przenieść na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo gr. Powiatu - Września w m. Września”.

Poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 703.000,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na zadanie pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji zwiększa się plan w 2018 r., natomiast w 2019 r.  ulega zmniejszeniu o w/w kwotę.

Natomiast wydatki budżetowe autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej:

1) dla Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się o kwotę 703.000,00 zł z realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na zadanie pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”;

b) zmniejsza się o kwotę 558.470,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Powyższe zmniejszenie związane jest ze zmianą harmonogramu;

c) zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec” i o 1.350.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo gr. Powiatu - Września w m. Września”;

c) zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Środki zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji zamiennej, związanej z prowadzonymi pracami na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, a niezbędnej do dokończenia inwestycji;

2) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się o kwotę 67.686,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”.

Dodała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16.629,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 11.094,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”. Środki zabezpiecza się na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni kwotę 5.535.00 zł na wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej.

Dopowiedziała, że planuje się kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł na zadania majątkowe z zakresu dróg powiatowych.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dokonano zwiększenia łącznych planowanych nakładów o kwotę 1.326.171,00 zł. W przypadku planowanych wydatków na budowę budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni zmniejsza się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 740.000,00 zł i zwiększa się plan na 2018 r. o kwotę 703.000,00 zł dokonując w 2018 r. jednoczesnego przeniesienia wydatków na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie w kwocie 37.000,00 zł na wydatki na wkład krajowy objęty umową o dofinansowanie. Kwota 703.000,00 zł na pokrycie wydatków objętych dofinansowaniem winna wpłynąć do budżetu powiatu w 2018 r., zatem przenosi się te środki z 2019 r. na 2018 r.;

2) w przypadku planowanych wydatków na budowę zaplecza dydaktyczno - sportowego w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie o kwotę 558.470,00 zł, natomiast w 2019 r. zwiększa się wydatki na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie o kwotę 1.921.641,00 zł. Wydatki na wkład krajowy w 2019 r. planuje się pokryć z kredytu długoterminowego.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 235 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-19 12:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.