Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 236 / 2018

PROTOKÓŁ NR 236/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 661/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że w związku z uchwałą nr 288/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku należy dokonać zmiany w uchwale Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 661/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni”. Dodała, że termin realizacji projektu został przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 966/2018 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 661/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 967/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 968/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Przyjęcie bilansu skonsolidowanego Powiatu Wrzesińskiego za rok 2017.

Beata Matuszewska omówiła bilans skonsolidowany z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2017. Dodała, że bilans należy przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął skonsolidowany bilans z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2017.

Pkt 3 Wyrażenie zgody na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy części działki 1322 położonej we Wrześni).

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z remontem ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulicy Kaliskiej – dotyczy części działki o nr geod. 1322. Dodała, że zaplanowane prace będą polegały na zerwaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu utwardzenia z kostki betonowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.21.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy części działki 1322 położonej we Wrześni).

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 236 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-19 12:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.