Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 240 / 2018

PROTOKÓŁ NR 240/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 4.3);

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jako punkt 4.4);

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok (jako punkt 4.5).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1 Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Nekli zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej. Przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2017 roku Zarząd Powiatu uzgodnił zmianę planu w tym obszarze, jednak ze względu na protesty mieszkańców nie został on uchwalony. Dodał, że sprzeciw dotyczył przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą. Nadmienił, że zgodnie z obecnym projektem obszar ten zostanie przekazany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.28.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej.

Pkt 2.1 Przedstawienie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Wójt Gminy Kołaczkowo złożyła zażalenie na decyzję Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia. Dodał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało przedmiotową sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, czyli Zarząd Powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.27.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie określił warunków, na jakich uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia może nastąpić, co zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uważa się za równoznaczne odpowiednio z jego uzgodnieniem.

Pkt 2.2 Przedstawienie pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydłużenia terminu wykonania zarządzenia decyzji dotyczącej nawierzchni placu rekreacyjnego znajdującego się za budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Katarzyna Starzyńska, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pismem dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni o przedłużenie terminu wykonania zarządzenia decyzji dotyczącej doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego nawierzchni placu rekreacyjnego znajdującego się za budynkiem szkoły, zwrócił się z zapytaniem czy Zarząd Powiatu podtrzymuje powyższy wniosek dyrektora.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.4.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podtrzymał wniosek dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w przedmiotowej sprawie.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni na reklamę w postaci banerów na rzecz Klubu Biegacza „Kosynier" Września.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie powierzchni na reklamę w postaci banerów na rzecz Klubu Biegacza „Kosynier” Września. Dodała, że 3 banery z logo klubu oraz 1 z nazwą napoju dla sportowców miałyby się znajdować na ogrodzeniu boiska lekkoatletycznego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.19.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego:

1) wyrazili zgodę na nieodpłatne użyczenie powierzchni na reklamę w postaci banerów z logo Klubu Biegacza „Kosynier” Września;

2) nie wyrazili zgody na nieodpłatne użyczenie powierzchni na reklamę w postaci banera z nazwą napoju dla sportowców.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w sprawie sprzedaży środka trwałego – autobusu.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu (uchwała nr 959/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku) wpłynęła oferta nie spełniająca kryterium ceny wywoławczej. Dodała, że w związku z powyższym dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwróciła się z prośbą o podjęcie decyzji co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.5.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że należy ponownie ogłosić przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego – autobusu i ustalić cenę wywoławczą w wysokości 70.000,00 zł

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, Katarzyna Starzyńska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ofertowego na sprzedaż środka trwałego – autobusu. Dodała, że zmianie ulega skład osobowy komisji przetargowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 985/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – autobusu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim w sprawie wydłużenia terminu wykonania prac konserwatorskich w kościele.

Ilona Dębicka-Samek, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o wydłużenie terminu wykonania zadnia pn. „Prace konserwatorskie przy obrazie Serce Jezusa i rama w ołtarzu głównym kościoła parafialnego”. Dodała, że renowacja ramy obrazu „Serce Jezusa” przebiegła zgodnie z harmonogramem. Dopowiedziała, że obraz jednak jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga większego nakładu pracy. Uzupełniła, że prace mają potrwać do dnia 31 lipca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu wykonania prac konserwatorskich w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim do dnia 31 lipca 2018 roku.

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że przedmiotowe środki zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 986/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO 1F/00042327/8, PO1F/00031076/3.

Żaneta Kowalczyk, podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że proponuje się ogłosić i zorganizować VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że przetarg dotyczy 60 działek i odbywać się będzie w dniach od 13 sierpnia do 24 sierpnia 2018 roku. Dopowiedziała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uzupełniła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 987/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO 1F/00042327/8, PO1F/00031076/3 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu  poinformowała, że:

1) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 535,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

2) Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.899,80 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego).

Dodała, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 988/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 989/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 990/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie  Zieliniec.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”. Dodała, że termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od daty zawarcia umowy. Nadmieniła, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Dopowiedziała, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Uzupełniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.32.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie Zieliniec została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęło pismo w sprawie postępowania przetargowego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni obrabiarek CNC w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym. Dodała, że zapytanie dotyczy wycinarki laserowej i agregatu plazmowego (pkt. 7 w opisie przedmiotu zamówienia). Przedstawiła treść przedmiotowego pisma. Nadmieniła, że należy zwrócić się do wykonawcy o doprecyzowanie tego pytania.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.27.2018.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie powierzchni reklamowej na powieszenie banera zawierającego informacje dotyczące bezpłatnych zajęć z nordic walking w ramach Ogólnopolskiej akcji „Nordic Walking na receptę”. Dodała, że koordynatorem akcji jest emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dopowiedziała, że baner miałby znajdować się na ogrodzeniu boiska lekkoatletycznego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.20.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie powierzchni reklamowej na powieszenie banera dotyczącego zajęć z nordic walking w ramach Ogólnopolskiej akcji „Nordic Walking na receptę” na okres wakacji 2018.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że należy upoważnić nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, panią Agnieszkę Marciniak pełniącą obowiązki dyrektora Poradni do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności kierowanej jednostki, do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. Dodała, że upoważnienie udziela się na okres od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 27 lipca 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 991/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, Pani Agnieszce Marciniak pełniącej obowiązki dyrektora Poradni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 240 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-19 12:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.