Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 242 / 2018

PROTOKÓŁ NR 242/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 lipca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1) Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni (jako punkt 2.4);

2) Przedstawienie zakresu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września (jako punkt 4.4).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem, notebooków oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Dodał, że ustala się minimalny termin dostawy do 3 tygodni, maksymalny do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. Nadmienił, że wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2400,00 zł oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Dopowiedział, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty – 60 pkt, termin dostawy – 20 pkt, czas reakcji serwisu – 20 pkt. Uzupełnił, że w ramach zamówienia planuje się zakup 42 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 14 komputerów przenośnych z oprogramowaniem oraz 1 urządzenia wielofunkcyjnego. Zaznaczył, że w przypadku ogłoszenia postępowania w dniu dzisiejszym termin otwarcia ofert wypadałby na dzień 21 sierpnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.33.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu Pogorzelica.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – Pogorzelica najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier w kwocie 499.629,75 zł. Dodał, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 515.000,00 zł. Nadmienił, że w związku z powyższym proponuje się wybór przedmiotowej oferty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 993/2018 w sprawie wyboru wykonawcy na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. Powiatu – Pogorzelica została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniu przetargowym na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Drogowy Sp. z o.o., Psary Małe w kwocie 178.989,60 zł. Dodał, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł. Nadmienił, że wydział dokonał niezbędnych zwiększeń i przesunięć środków na realizację tego zadania w związku z czym proponuje się wybór ww. oferty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 994/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 964/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały nr 964/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodał, że w związku z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 czerwca 2018 roku unieważnia się przedmiotowe postępowanie w części VIII i IX. Nadmienił, że odnośnie części II, III i V zostanie dokonana ponowna ocena złożonych ofert.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 995/2018 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 964/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia części II, III, V, VIII i IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w dniu dzisiejszym minął termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodał, że nie wpłynęła żadna oferta. Dopowiedział, że w związku z powyższym proponuje się unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 996/2018 w sprawie unieważnienia postępowania w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ul. Leśnej 10 we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwrot przedmiotu użyczenia – pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze budynku położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki 14.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dnia 6 lipca 2018 roku w wyniku przeprowadzonych rokowań została sprzedana nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we Wrześni przy ulicy Kościuszki. Dodała, że w związku z powyższym należy zwrócić się do Gminy Września – Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni o zwrot przedmiotu użyczenia – pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze ww. budynku. Nadmieniła, że w umowie użyczenia zawartej w dniu 29 stycznia 2016 roku użyczający zastrzegł sobie możliwość żądania zwrotu przedmiotu użyczenia bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji zbycia nieruchomości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 997/2018 w sprawie wniosku o zwrot przedmiotu użyczenia – pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze budynku położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki 14 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu opuścił salę obrad.

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 944/2018 z dnia 22 maja 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku. Dodała, że na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 39.670,00 zł, a oferty należało składać w terminie do 14 czerwca 2018 roku. Nadmieniła, że w konkursie oferenci złożyli 12 wniosków, z których 3 nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert. Dopowiedziała, że w zakresie:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji proponuje się przyznać:

a) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy we Wrześni kwotę w wysokości 2.000,00 zł na organizację projektu pn. „Senior ART.”,

b) Stowarzyszeniu „Orzechowo 333” kwotę w wysokości 3.500,00 zł na organizację przedsięwzięcia pn. „Od niepodległości do wolności” – organizacja uroczystości upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

c) Stowarzyszeniu Miłosław Biega kwotę w wysokości 1.000,00 zł na organizację przedsięwzięcia pn. „Polska – moja ojczyzna”;

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej proponuje się przyznać:

a) Polskiemu Związkowi Działkowców kwotę w wysokości 3.000,00 zł na organizację „Powiatowego Dnia Działkowca”,

b) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kołaczkowo” kwotę w wysokości 2.000,00 zł na organizację Reymontowskiego Turnieju Unihokeja dla dziewcząt i chłopców pod hasłem „Unihokej uczy, bawi, wychowuje” II edycja,

c) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kołaczkowo” kwotę w wysokości 2.500,00 zł na organizację Andrzejkowego Turnieju Piłki Ręcznej dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Szczypiorniak gra dla wszystkich”;

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się przyznać:

a) Stowarzyszeniu Wrzesiński Klub „Amazonki” kwotę w wysokości 0 zł na zadanie pn. „Rehabilitacja kończyn aparatem uciskowym” (w harmonogramie nie zostały uwzględnione działania związane z wykorzystaniem aparatu uciskowego, jedynie jego zakup),

b) Stowarzyszeniu Wrzesiński Klub „Amazonki” kwotę w wysokości 3.000,00 zł na organizację zadania pn. „Zdrowie Amazonek”,

c) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kołaczkowo” kwotę w wysokości 2.200,00 zł na organizację I Integracyjnego Turnieju w Warcabach Klasycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – „Wrzesińska Warcaba 2018”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 998/2018 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu wrócił na salę obrad.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na zakup samochodu osobowego.

Joanna Musiałkiewicz zawnioskowała o wycofanie wniosku dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na zakup samochodu osobowego z porządku obrad. Dodała, że dyrektor ośrodka ma przygotować ofertę zakupu auta 7-osobowego zamiast 5-osobowego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wycofanie przedmiotowego punktu z porządku obrad.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni w sprawie wprowadzenia zmiany w realizacji zadania publicznego „Razem Raźniej”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę miejsca realizacji zadania pn. „Razem Raźniej”. Dodała, że zaplanowany w ramach zadania piknik odbędzie się na terenie Country Club „Na Skraju Lasu” w Nowym Folwarku, a nie jak wcześniej zakładano w Bagatelce. Dopowiedziała, że do wniosku został dołączony zaktualizowany kosztorys i harmonogram zadania.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.33.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę miejsca realizacji zadania publicznego pn. „Razem Raźniej”.

Pkt 4.1 Przedstawienie korekty planu finansowego na rok 2018 dotyczącego realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Ilona Dębicka-Samek, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła korektę planu finansowego na 2018 rok na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wrześna. Dodała, że w związku z wydaniem jubileuszowej publikacji o powiecie wrzesińskim wysokość przyznanej dotacji ulegnie zwiększeniu o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na honorarium autorskie dla autorów tekstów i korektora. Nadmieniła, że zgodnie z zawartym w dniu 25 maja 2018 roku aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej ww. środki zostaną przekazane w III transzy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.031.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął korektę planu finansowego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na 2018 rok.

Pkt 4.2 Przedstawienie pisma dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w sprawie uchwały nr 721/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwrócili się z prośbą o zmianę zapisu w §4 pkt. 13 uchwały nr 721/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”. Dodał, że zaproponowali, by granty edukacyjne w przypadku zajęć z tutoringu rozwojowego, przygotowania ucznia do udziału w olimpiadach lub konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, europejskim, ogólnoświatowym były realizowane dla jednej osoby, zaś w przypadku zajęć z tutoringu naukowego dla grupy liczącej 2-5 osób. Nadmienił, że założeniem grantów edukacyjnych jest ich powszechność, co wiąże się z uczestnictwem w nich jak największej liczby uczniów. Przypomniał, że zgodnie z §5 Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może wnioskować do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przyznanie grantu edukacyjnego w każdej kategorii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.4.6.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uznali, że zapis w §4 pkt. 13 uchwały nr 721/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” należy pozostawić bez zmian.

Pkt 4.3 Przedstawienie pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydłużenia terminu wykonania zarządzenia decyzji dotyczącej prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pismem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie przedłużenia terminu wykonania zarządzeń decyzji dotyczących doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego podłóg budynku A oraz podłogi w budynku sali gimnastycznej zwrócił się z zapytaniem czy Zarząd Powiatu podtrzymuje powyższy wniosek dyrektora. Dodał, że szacowany koszt to kwota 80.000,00 zł. Dopowiedział, że w salach objętych decyzją sanepidu dyrektor planuje położyć wykładzinę.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.21.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podtrzymał wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w przedmiotowej sprawie.

Pkt 4.4 Przedstawienie zakresu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P ulicy Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni oraz odcinka ulicy Powidzkiej w Gutowie Małym. Dodał, że po dokonaniu weryfikacji kosztorysu szacunkowa wartość zadania to kwota 4.600.000,00 zł. Dopowiedział, że do ww. kwoty należy dla pewności dodać jeszcze 10%, gdyż im dalej tym cena może wzrastać. Nadmienił, że podstawowy zakres inwestycji to:

1) modernizacja nawierzchni jezdni i chodników po istniejącym śladzie bez zmiany geometrii jezdni;

2) wymiana krawężników i obrzeży;

3) regulacja urządzeń znajdujących się w pasie drogowym;

4) odtworzenie pętli indukcyjnych;

5) wykonanie oznakowania poziomego.

Zaznaczył, że do kosztorysu zostały wpisane także pozycje dotyczące: czyszczenia kanalizacji i przykanalików oraz wykonania utwardzenia pobocza o szerokości 1,5 m z destruktu asfaltowego (materiału uzyskanego po frezowaniu nawierzchni). Dodał, że wykonawca zwróci zamawiającemu wszystkie materiały nadające się do ponownego wykorzystania (głównie pofrez). Poinformował, że odcinek drogi będący przedmiotem niniejszego opracowania rozpoczyna swój przebieg na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – rondo im. H. Sienkiewicza, a kończy w odległości ok. 100 m przed przejazdem kolejowym w Gutowie Małym. Uzupełnił, że długość tego odcinka to ok. 1.900 mb.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3037.46.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 5.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z nowelizacją ustrojowych ustaw samorządowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych należy dostosować Statut Powiatu Wrzesińskiego do nowych przepisów prawnych, obowiązujących od nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Dodała, że ustrojowy charakter zmian uzasadnia potrzebę powołania doraźnej komisji Rady Powiatu. Dopowiedziała, że zadaniem Komisji Statutowej będzie opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z ww. ustawy oraz analiza i uporządkowanie dotychczasowych treści Statutu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 5.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Bożena Nowacka poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu został pozytywnie zaopiniowany przez rady gmin, w których nastąpiły zmiany w okręgach wyborczych. Przypomniała, że zgodnie z art. 421 ustawy – Kodeks Wyborczy zmiany granic okręgów wyborczych muszą być dokonane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, tj. do dnia 16 sierpnia 2018 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii dla części 7 poprzez dodanie do załącznika 1g specyfikacji terminala do obsługi – Totem informacyjny. Dodał, że w związku z powyższą zasadne jest przedłużenie terminu złożenia i otwarcia ofert w części 7 z dnia 13 lipca 2018 roku na dzień 17 lipca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.31.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia i otwarcia ofert w części 7 przedmiotowego postępowania z dnia 13 lipca 2018 roku na dzień 17 lipca 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (dot. mebli oraz mebli i wyposażenia kuchni) została zatwierdzona jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 242 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-19 12:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.