Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 243 / 2018

PROTOKÓŁ NR 243/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 lipca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września. Dodał, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. Nadmienił, że ustala się:

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień protokolarnego przekazania placu budowy;

2) termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2018 roku.

Uzupełnił, że prognozowany termin zawarcia umowy to pierwsza połowa sierpnia 2018 roku. Dopowiedział, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 2.000.000,00 brutto każda polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi. Zaznaczył, że jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Poinformował, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%. Uzupełnił, że termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 25 lipca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.34.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku Starosty Średzkiego w sprawie możliwości partycypowania w kosztach naprawy promu pływającego na rzece Warcie.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że Starosta Średzki zwrócił się z prośbą o możliwość partycypowania w kosztach naprawy promu pływającego na rzece Warcie w miejscowości Dębno, gmina Nowe Miasto nad Wartą. Dodał, że podczas kontroli technicznej promu przeprowadzonej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy stwierdzono konieczność remontu pokładu oraz części kadłuba. Dopowiedział, że szacunkowy koszt naprawy to kwota od 195.000,00 zł do 210.000,00 zł. Nadmienił, że prom posiada ważny przegląd techniczny do dnia 16 lipca 2018 roku i do tego czasu należy przeprowadzić jego remont w celu przedłużenia ważności przeglądu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3020.11.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na partycypowanie w kosztach naprawy promu pływającego na rzece Warcie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 243 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-07-19 12:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.