Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 244 / 2018

PROTOKÓŁ NR 244/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni, pani Lidii Studzińskiej pełniącej obowiązki dyrektora Poradni.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że proponuje się udzielić upoważnienia pani Lidii Studzińskiej, nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni pełniącej obowiązki dyrektora Poradni do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności kierowanej jednostki, do wysokości wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym. Dodał, że przedmiotowe upoważnienie obowiązuje w przypadku nieobecności dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 999/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, pani Lydii Studzińskiej pełniącej obowiązki dyrektora Poradni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Stefan Tomczak poinformował, że w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego należy powołać komisję egzaminacyjną. Dodał, że w pracach komisji będą uczestniczyć: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor placówki i eksperci.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyznaczył Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1000/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 2.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych dały kompetencję Radzie Powiatu do przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych jaką jest budżet obywatelski. Dodała, że poprzez budżet obywatelski mieszkańcy powiatu, w bezpośrednim głosowaniu, decydują corocznie o części wydatków budżetu powiatu. Nadmieniła, że w ramach kwoty budżetu obywatelskiego mogą być proponowane wydatki dotyczące wyłącznie zadań własnych powiatu: inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Dopowiedziała, że w odrębnych uchwałach Zarząd Powiatu:

 • ustali termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokość środków z podziałem na poszczególne gminy;
 • ustali listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym;
 • rozpatrzy odwołania i ustali ostateczną listę zadań do poddania konsultacjom społecznym.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka poinformowała, że wynagrodzenie Starosty Wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 7/I/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku wynosiło 12.337,50 zł brutto. Dodała, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadziło zmiany w załączniku nr 1 rozporządzenia dotyczącego wykazu stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Nadmieniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie starosty od dnia 1 lipca 2018 roku wyniesie 10.620,00 zł brutto:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 4.800,00 zł brutto;
 • dodatek funkcyjny – 2.100,00 zł brutto;
 • dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2.760,00 zł brutto;
 • dodatek za wysługę lat w wynagrodzenia zasadniczego – 960,00 zł brutto.

Uzupełniła, że wynagrodzenie zostanie zatem obniżone o kwotę 1.717,50 zł brutto miesięcznie.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

W głosowaniu nie wziął udziału Dionizy Jaśniewicz, Starosta Wrzesiński.

 

Pkt 3 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) Zespołowi Szkół Politechnicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na dodatkowe prace dotyczące zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”;

2) Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 14.900,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa  żywności,

b) o kwotę 210.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”;

3) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 20.000,00 zł) oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzin zastępczych (kwota 10.000,00 zł);

4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 990,00 zł na zakup testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka);

5) Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan wydatków o kwotę 917,00 zł na pokrycie zwaloryzowanych kwot świadczeń na utrzymanie dzieci;

6) Domowi Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.320,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej Specjaliście Pracy Socjalnej;

7) Starostwu Powiatowemu:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce” (udzielona pomoc finansowa z Gminy Miłosław w kwocie 50.000,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg (kwota 450.000,00 zł),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.220,00 zł (środki własne powiatu) z zadania majątkowego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Powyższe zmniejszenie związane jest ze zmianą dotacji celowej. Środki pierwotnie były przeznaczone na wydatki bieżące, natomiast zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zostały przekazane na sfinansowanie części wkładu własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+,

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.620,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.800,00 zł na zakup sześciu namiotów,

e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł między innymi na wykonanie kalendarzy, konkursy Lider Wolontariatu, wykonanie koszulek i map powiatowych,

f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.250.000,00 zł na pokrycie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem prac dodatkowych generalnego wykonawcy niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji oraz na wykonanie identyfikacji wizualnej obiektu – dotyczy zadania majątkowego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,

g) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.636.602,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, w  związku ze zmianą harmonogramu inwestycji,

h) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł między innymi na Dzień Edukacji Narodowej, V Piknik Naukowy,

i) zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.500,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (utwardzenie terenu oraz zakup wyposażenia),

j) zwiększa się plan o kwotę 5.670,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2018 rok,

k) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na stypendia motywacyjne,

l) zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.004,00 zł na przeprowadzenie prac związanych z naprawą elementów krenelażu kościoła w Miłosławiu,

m) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” (montaż i przyłączenie szyldu),

n) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000.00 zł na zakup wyposażenia (220 sztuk krzeseł) do kościoła poewangelickiego w Miłosławiu,

o) zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł na usługi trenerskie, wykonanie koszulek na Powiatową Strefę Sportu,

p) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na nagrody sportowe.

Dodała, że planuje się kredyt długoterminowy w kwocie 2.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.188,00 zł do kwoty 34.573.513,00 zł (w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.636.602,00 zł do kwoty 6.422.684,00 zł, w 2019 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.736.790,00 zł do kwoty 27.469.977,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.188,00 zł do kwoty 33.884.027,00 zł). Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym przyjęciem płatności częściowych dla realizacji zadania pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego”. Środki te przenosi się z 2018 roku do realizacji w 2019 roku – kwota wydatków objętych dofinansowaniem 4.404.771,00 zł, wkład własny objęty umową 231.831,00 zł. Ponadto w 2019 roku zabezpiecza się środki na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie w kwocie 100.188,00 zł na wykonanie robót dodatkowych zamiennych;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2019, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.251,00 zł (w 2018 roku to kwota 5.105,00 zł, w 2019 roku to kwota 7.146,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wierzchosławska, inspektor Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie miasta Września do kategorii dróg gminnych:

1) ulica Jana III Sobieskiego;

2) ulica Kazimierza Wielkiego.

Dodała, że wymienione w piśmie drogi stanowią uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się pozytywnie zaopiniować wniosek burmistrza.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1001/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w ramach zamówienia z wolnej ręki wykonawca Konsorcjum „PACIO-BUD” Misch Patryk oraz Marek Majorowicz złożył ofertę w kwocie 370.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przed budynkiem mieszczącym się przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1002/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

5. Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 244 / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Maciejczak
  data publikacji: 2018-08-07 13:51
 • zmodyfikował: Marta Maciejczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-07 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.