Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), uchwały nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” oraz uchwały nr 17/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych

powiatu wrzesińskiego w roku 2019

I. Obszary zadań:

1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2019 r.

Środki przeznaczone
w ogłaszanym konkursie

Sposób realizacji

1.Propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych.

 

2.Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych.

 

3.Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami.

 

4.Realizacja projektów artystycznych, w tym m.in. plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych.

 

5.Wspieranie organizacji międzynarodowych projektów kulturalnych w powiecie wrzesińskim.

 

6.Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo w powiecie wrzesińskim.

37.550,00  zł

24.900,00 zł

15.100,00 zł

wsparcie

2. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2019 r.

Środki przeznaczone
na realizację w 2019 r.

Sposób realizacji

Wspieranie działań zmierzających do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

12.000,00 zł

8.200,00 zł

6.800,00 zł

wsparcie

3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2019 r.

Środki przeznaczone
na realizację w 2019 r.

Sposób realizacji

 1. Realizacja działań mających na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.
 2. Propagowanie działań profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej.
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i chorobom psychicznym.
 5. Działania związane z promowaniem krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

10 000 zł

9.000,00 zł

6.000,00 zł

wsparcie

4. W zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2019 r.

Środki przeznaczone
na realizację w 2019 r.

Sposób realizacji

 1. Realizowanie działań związanych z integracją społeczną.
 2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

17.145,00 zł

16.000,00 zł

4.000,00 zł

wsparcie

II. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 lipca 2019 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2019 roku.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688).

IV. Warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
 3. Zadanie musi być adresowane do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
 4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zadeklarowanie w ofercie finansowego wkładu własnego nie  mniejszego niż 10% całkowitych kosztów zadania.
 5. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 6. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
  Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Terminy i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,
  ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).
 4. Do oferty należy dołączyć:
  a) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji:
  - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
  b)w przypadku wskazania partnera w ofercie:
  - umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania.
 5. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.
 6. Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.
 7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
 8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni,  tel. 61 640 44 64, 61 640 45 34, 61 640 44 73.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Na etapie rozpatrywania oferty pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników i poprawienie oczywistych omyłek w terminie dwóch dni roboczych od momentu wezwania telefonicznego lub mailowego.
 3. Oferty nieuzupełnione po wezwaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej.
 4. Oferty nie będą podlegać uzupełnieniu lub poprawieniu i zostaną odrzucone pod względem formalnym, jeżeli:
  a) oferta będzie sporządzona na niewłaściwym formularzu,
  b) oferta będzie sporządzona nieczytelnie,
  c) w ofercie nie zostanie wskazany rodzaj zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem,
  d) działalność statutowa pożytku publicznego oferenta nie będzie spójna z rodzajem zadania objętego konkursem – weryfikowane na podstawie informacji zawartych w rejestrze KRS,
  e) oferent nie wykaże wymaganego wkładu środków finansowych własnych na poziomie co najmniej 10% całkowitej wartości zadania,
  f) uchybienia i braki w ofercie uniemożliwiają jednoznaczne zdefiniowanie proponowanego zadania.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lipca 2019 r.
 6. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji.
 7. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
  a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
  b) celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań,
  c) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy,
  d) korzyści społeczne wynikające z realizacji zadania,
  e) rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
  f) udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania,
  g) zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania.
   
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

drukuj (Zarząd Powiatu Wrzesińskiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-05-22 11:34
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-22 11:40
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-05-22 14:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.