Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XIV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 7 listopada 2019 r., godz. 16.00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4. Przedstawienie:

 1. informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
 2. sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady;
 3. informacji o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r.;
 4. informacji o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2018 r.;
 5. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2018/2019.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;
 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;
 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 1 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 2 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w pięcioletnie Technikum nr 3 we Wrześni wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;
 9. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;
 10. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku;
 11. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
 12. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”;
 13. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego;
 14. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo;
 15. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów radnych powiatowych;
 16. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.;
 17. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 18. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;
 19. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Marek Przyjemski

 

drukuj (XIV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-10-31 14:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj