Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu. 

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady;

3) planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

5. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

6. Podjęcie Apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie poprawy sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i nadania Statutu;

3) w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i nadania Statutu;

4) w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2023;

5) w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

6) w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni poprzez likwidację internatu;

7) w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni;

8) w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu;

9) zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

10) zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

12) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni;

13) zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński;

14) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

15) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

8. Przedstawienie:

1) przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz z uwzględnieniem autopoprawki;

2) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok;

3) zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego wraz z proponowanymi poprawkami;

4) stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo -Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

9. Dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami.

10. Głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi ewentualnymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027;

2) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wnioski i oświadczenia radnych. 

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski
 

drukuj (XV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2019-12-13 08:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj