Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 2 / 2018

PROTOKÓŁ NR 2/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulice Pilską z drogą serwisową w ulicy Objazdowej we Wrześni” (jako punkt 3.2);

2. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części VI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd (jako punkt 4.2).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej. Dodał, że dla przedmiotowego obszaru ustala się następujące przeznaczenie:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.37.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Pkt 2.1 Przedstawienie projektów naboru na rok szkolny 2019/2020.

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że dyrektorzy przedstawili projekty naboru w roku szkolnym 2019/2020, oddzielnie dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.32.2018.

Przewodniczący Zarządu zawnioskowało o przełożenie uzgodnienia projektów naboru w roku szkolnym 2019/2020 na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. Dodał, że należy dokładnie przedyskutować strukturę naboru, zwłaszcza, iż dotychczas wydatki szkół mieściły się w subwencji oświatowej, od pewnego czasu to się zmieniło. Nadmienił, że z uwagi na podwójny nabór trzeba się także zastanowić, czy zatrudnić nowych nauczycieli, a może wystarczy zwiększyć liczbę godzin obecnej kadrze.

Stefana Tomczak, członek Zarządu dodał, że dyrektorzy szkół będą musieli przeanalizować, czy zatrudnienie nowych nauczycieli będzie stałe, czy tymczasowe. Nadmienił, że rok szkolny 2019/2020 ma być ostatnim rokiem, w którym istnieje możliwość otwarcia 0,5 oddziałów.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego podjęli decyzję, że projekty naboru na rok szkolny 2019/2020 zostaną uzgodnione na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pkt 2.2 Przedstawienie informacji w sprawie usunięcia odpadów ze składowiska przy ulicy Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że właścicielowi działki przy ulicy Gnieźnieńskiej we Wrześni decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2010 roku cofnięto zezwolenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 18 marca 2004 roku na zbiór i transport odpadów. Dodała, że w związku z powyższym Powiat Wrzesiński został zobligowany do uprzątnięcia ww. terenu na zasadzie wykonania zastępczego usunięcia odpadów. Nadmieniła, że w celu oszacowania kosztów przedmiotowego zadania wysłano zapytania do wykonawców. Dopowiedziała, że w odpowiedzi otrzymano dwie oferty. Zaznaczyła, że żadna z tych firm nie chciała szczegółowo określić ilości i rodzaju zalegających tam odpadów. Uzupełniła, że średni koszt uprzątnięcia składowiska wskazany przez wykonawców to kwota 142.680,00 zł. W związku z tym, iż nie da się jednoznacznie wskazać jaka ilość odpadów zalega na działce przy ulicy Gnieźnieńskiej, zaproponowała by przy ich usuwaniu przyjąć, że wykonawca otrzyma kwotę 5.000,00 zł za każdy jeden kontener o objętości 40 m3.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.604.14.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzgodnił, że należy prowadzić dalsze działania mające na celu wyłonienie wykonawcy na usunięcia odpadów ze składowiska przy ulicy Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Pkt 2.3 Przedstawienie proponowanego rozkładu pracy aptek na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła propozycję rozkładu pracy aptek na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Dodała, że całodobowy dostęp do leków przez wszystkie dni w roku zapewni w dalszym ciągu Apteka Prima mieszcząca się przy ulicy Chrobrego 10 we Wrześni. Nadmieniła, że projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku zostanie przekazany do zaopiniowania samorządowi aptekarskiemu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.0006.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził proponowany rozkład pracy aptek na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania bieżącej działalności spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. przedstawił wniosek z prośbą o dofinansowanie bieżącej działalności spółki w kwocie co najmniej 2.400.000,00 zł poprzez dopłaty pieniężne wniesione na zwiększenie kapitału zakładowego spółki. Dodała, że Rada Nadzorcza zwróciła się do Zgromadzenia Wspólników z poparciem wniosku o dofinansowanie spółki z uzasadnieniem, iż utrata płynności finansowej oraz przekroczenie wskaźników warunkujących dalsze finansowanie jest istotnym zagrożeniem.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.9.2018.

Przewodniczący Zarządu poprosił Sebastiana Nowickiego, prezesa Zarządu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. o przedstawienie sytuacji organizacyjno-finansowej szpitala. Dodał, że dwa dni wcześniej odbył spotkanie z delegacją oddziału ginekologicznego w sprawie podwyższenia stawek godzinowych.

Sebastian Nowicki, prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową na zlecenie zarządu została sporządzona ekspertyza ekonomiczno-finansowa przez zewnętrzną firmę, która badała sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok. Dodał, że celem ekspertyzy była między innymi ocena płynności finansowej bieżącej w kontekście ewentualnych przyszłych zdarzeń oraz określenie możliwości zagrożeń utraty płynności finansowej. Dopowiedział, że biegli w swojej ekspertyzie wyrazili opinię, iż w przypadku braku dofinansowania spółka w styczniu przyszłego roku może utracić płynność finansową. W ich ocenie na obecną sytuację finansową ma wpływ konieczność obsługi zadłużenia długoterminowego związanego z emisją obligacji i odsetek.

Sebastian Nowicki nadmienił, że zarząd cały czas podejmuje wszelkie kroki mające na celu zwiększenie przychodów spółki poprzez między innymi podjęcie działań na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń:

1) uzyskanie certyfikatu jakości dla Laboratorium Mikrobiologicznego;

2) działania w celu uzyskania certyfikatu jakości dla laboratorium analitycznego i akredytacji dla szpitala;

3) osiągnięcia innych wskaźników korygujących q poprzez zmianę struktury usług (zwiększenie AOS).

Dodał, że ponadto zarząd zwiększa ilość udzielanych świadczeń nielimitowanych w zakresie świadczeń onkologicznych ambulatoryjnych i stacjonarnych. Stale zwiększa się ilość pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie ich ilość dochodzi już do 5000 osób. Dopowiedział, że została utworzona kolejna poradnia specjalistyczna – Poradnia Diabetologiczna. Uzupełnił, że zwiększa się ilość świadczeń diagnostycznych w zakresie tomografii komputerowej i endoskopowej, a także procedur ortopedycznych w tym zabiegów wszczepienia endoprotez. W prowadzonym przez spółkę Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zwiększono ilość miejsc dla pacjentów.

Sebastian Nowicki poinformował, że według obecnych zapowiedzi w drugim kwartale 2019 roku powinno nastąpić urealnienie stawek na zespoły ratownictwa medycznego. Zaznaczył, że istnieje także realna szansa na powrót do zakontraktowania oddziału udarowego. W tej sprawie prowadzony jest dialog z Oddziałem Wielkopolskim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Dodał, że po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości projektu będzie możliwe dalsze rozwijanie usług komercyjnych.

Sebastian Nowicki stwierdził, że w opinii Zarządu Spółki w chwili obecnej nie ma istotnych możliwych oszczędności kosztowych bez utraty potencjału w zakresie wykonywania usług medycznych. W obszarze rynku usług medycznych obserwowana jest od kilku lat rywalizacja o pracowników pomiędzy szpitalami, co doprowadza do eskalacji oczekiwań placowych.

Sebastian Nowicki dodał, że dokapitalizowanie spółki przez właściciela w kwocie 2.400.000,00 zł zażegna ryzyko upadłości. Umożliwi dalsze kontynuowanie działalności medycznej i obsługę zobowiązań z tytułu emisji obligacji (wykup i odsetki) do momentu zbilansowania bieżącej działalności operacyjnej. Dopowiedział, że w opinii zarządu może to nastąpić nie wcześniej, niż w połowie 2019 roku. Nadmienił, że obecnie czeka na wyniki audytu finansowego, które zlecił po objęciu stanowiska prezesa zarządu spółki.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzgodnił, że w 2018 roku możliwe jest udzielenie wsparcia w związku z zobowiązaniami dotyczącymi zrealizowanej inwestycji (pokrycie kosztów wyemitowanych obligacji), na podstawie umowy wsparcia z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie  wyrażenia opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulice Pilską z drogą serwisową w ulicy Objazdowej we Wrześni”.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulice Pilską z drogą serwisową w ulicy Objazdowej we Wrześni”. Dodał, że projektowana droga ma na celu skomunikowanie ulicy Pilskiej z drogą serwisową ulicy Objazdowej, a następnie z drogą krajową nr 92. Dopowiedział, że długość budowanego odcinka ulicy wynosi około 104 m.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.15.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali wniosek w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulice Pilską z drogą serwisową w ulicy Objazdowej we Wrześni”.

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że proponuje się powołać komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Dodała, że w posiedzeniu komisji będą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Krystyna Kęsy – prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „RADOŚĆ”,

2) Bożena Ograbisz – honorowy członek Polskiego Związku Niewidomych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 4/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części VI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”– Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w części VI postępowania przetargowego na dostawę podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd w ramach projektu pn. „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”:

1) odrzuca się ofertę wykonawcy Księgarnia „ALFA”,

2) unieważnia się ww. postępowanie z powodu tego, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 5/2018 w sprawie unieważnienia części VI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”– Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części XI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że proponuje się unieważnić część XI postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 6/2018 w sprawie unieważnienia części XI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części XIII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, ul. Leśna 10, 62- 300 Września.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że proponuje się unieważnić część XIII postępowania przetargowego na dostawę pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w ramach projektu pn. „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 7/2018 w sprawie unieważnienia części XIII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, ul. Leśna 10, 62- 300 Września została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części XV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że proponuje się unieważnić część XV postępowania przetargowego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w ramach projektu pn. „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 8/2018 w sprawie unieważnienia części XV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany klasy technicznej drogi powiatowej nr 2938P Sokołowo-Ostrowo Szlacheckie.

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że z uwagi na planowaną budowę obwodnicy Wrześni zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w istniejącej infrastrukturze drogowej. Dodał, że droga powiatowa nr 2938P Sokołowo –Ostrowo Szlacheckie stanowi głównie dojazd do okolicznych pół rolnych, w związku z czym wykonanie skrzyżowania z przedmiotową drogą jest nieefektywne. Nadmienił, że zmiana przebiegu oraz geometrii niniejszej drogi powiatowej wiąże się z koniecznością zmiany jej klasy technicznej z dotychczasowej Z (zbiorcza) na L (lokalna). Dopowiedział, że jest to zgodne z §4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Uzupełnił, że przywołany zapis dopuszcza przyjęcie klasy technicznej o jeden stopień niżej przy przebudowie drogi. Zaznaczył, że przedmiotowa droga powiatowa Sokołowo – Ostrowo Szlacheckie ma docelowo zmienić kategorię z drogi powiatowej na drogę gminną. Poinformował, że niniejsza uchwała wejdzie w życie po przebudowie drogi powiatowej nr 2938P realizowanej w ramach inwestycji Gminy Września.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 9/2018 w sprawie zmiany klasy technicznej drogi powiatowej nr 2938P Sokołowo-Ostrowo Szlacheckie została podjęta 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy części IV totem informacyjny.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę i montaż totemu informacyjnego do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odstąpił od podpisania umowy. Dodał, że w związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu proponuje się wybór oferty kolejnego wykonawcy firmy SENSONICS Sp. z o.o.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 10/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy części IV totem informacyjny została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części IV – sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) –nr referencyjny 272.11.2018.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu i urządzeń do sali szkoleniowej – obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wpłynęły dwie oferty. Dodał, że wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie przedłużył terminu związania ofertą. Dopowiedział, że w związku z powyższym w przedmiotowym postepowaniu proponuje się wybór wykonawcy Megamaszyny Rafał Pajek w kwocie 2.145.908,14 zł. Nadmienił, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 2.680.599,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 11/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części IV – sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) – nr referencyjny 272.11.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii. Dodał, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Dopowiedział, że ustala się termin realizacji zamówienia od 4 do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Nadmienił, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60%, gwarancja 20% oraz termin dostawy 20%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.44.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że proponuje się unieważnić część VIII postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 12/2018 w sprawie unieważnienia części VIII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”– Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Cz. VIII – dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w związku z realizacją zadań statutowych złożył wniosek o oddanie w trwały zarząd Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiotowy wniosek związany jest z zatrudnieniem osoby, które będzie kierowała tym obiektem.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6844.2.7.2018.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu dodała, że przedmiotowa inwestycja jest zakończona w części budowlanej. Dopowiedziała, że prowadzone są nadal postępowania związane z wyposażeniem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w sprzęt i urządzenia. Nadmieniła, że należy dowiedzieć się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, czy można przekazać w trwały zarząd jedynie sam budynek.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że wniosek w sprawie oddania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni rozpatrzą na kolejnym posiedzeniu.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Robert Balicki /-/

4. Stefan Tomczak /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 2 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-20 08:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.