Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 3 / 2018

PROTOKÓŁ NR 3/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu ostatecznego rozliczenia środki finansowe z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 1.220,00 zł zostają przeznaczone na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów. Nadmieniła, że zamierza zwrócić się do Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia z wnioskiem o upoważnienie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego do przesuwania niewielkich kwot pomiędzy zadaniami finansowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18).

Anna Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dodała, że głównymi celami projektu są:

1) poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w powiecie wrzesińskim,

2) poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wrzesińskim,

3) deinstytucjonalizacja usług społecznych i deinstytucjonalizacja opieki medycznej,

4) projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,

5) wzrost kompetencji społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wrzesińskiego.

Dopowiedziała, że projekt realizowany będzie:

• w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z Miłosławia, Nekli, Pyzdr i Kołaczkowa oraz podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3. ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

• przez 36 miesięcy w terminie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/18) został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu.

Izabela Karpińska, zastępca kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że proponuje się upoważnić Bartłomieja Kaczmarzewskiego, kierownika Referatu Dróg Powiatowych do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że niniejsze upoważnienie udzielone zostanie na czas pełnienia funkcji kierownika.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 13/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pani Izabeli Karpińskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu.

Izabela Karpińska poinformowała, że na czas pełnienia przez nią obowiązków zastępcy kierownika Referatu Dróg Powiatowych, wnioskuje się o przekazanie jej upoważnienia do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 14/2018 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pani Izabeli Karpińskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Inspektora Referatu Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień.

Izabela Karpińska poinformowała, że proponuje się upoważnić Dorotę Wojciechowską, inspektora Referatu Dróg Powiatowych do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień. Dodała że niniejsze upoważnienie udzielone zostanie na czas pełnienia funkcji inspektora, jednak wyłącznie podczas jednoczesnej nieobecności kierownika i zastępcy kierownika referatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 15/2018 w sprawie upoważnienia Inspektora Referatu Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku”. Dodała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Nadmieniła, że konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lutego 2019 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2019 roku. Dopowiedziała, że ze środków dotacji finansowane będą:

a) koszty merytoryczne zadania: zakup medali, ekwiwalenty i usługi sędziowskie, zabezpieczenie medyczne,

b) inne koszty: artykuły niezbędne do organizacji zawodów np. woda, taśma ostrzegawcza (maksymalnie do 2% środków przeznaczonych na realizację zadania),

c) koszty obsługi zadania: wynagrodzenie koordynatora projektu, usługi księgowe, usługi bankowe (maksymalnie do 20% środków przeznaczonych na realizację zadania).

Uzupełniła, że termin składania ofert proponuje ustalić się do dnia 27 grudnia 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części I – nr referencyjny 272.16.2018 – dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R.010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na wyposażenie sali szkoleniowej umożliwiającej realizację zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, podstawy hydrauliki oraz podstawy pneumatyki w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy Megamaszyny Rafał Pajek w kwocie 5.297.666,00 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć środki w kwocie 5.442.996,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 17/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części I – nr referencyjny 272.16.2018 – dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R.010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) – nr referencyjny 272.35.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić część II postępowania przetargowego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację stacji zrobotyzowanej do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że oferta złożona przez wykonawcę ASTOR Sp. z o.o. nie spełnia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopowiedziała, że w związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 18/2018 w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) – nr referencyjny 272.35.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego – Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa”, położonego w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu zwróciła się z prośbą o nieodpłatne użyczenie kościoła poewangelickiego – Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” w dniu 14 grudnia 2018 roku w celu organizacji wieczorku literackiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego – Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa”, położonego w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 2.9 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 2.10 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu  poinformowała, że Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 19.688,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.100,00 zł i przeznacza się na remont podłogi w sali do tenisa stołowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Nadmieniła, że zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września Gozdowo -Graboszewo w m. Września” o kwotę 14.000,00 zł i przenosi się te środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępocin”.

Beata Matuszewska poinformowała, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 20/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 21/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 22/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2018 rok.

Jolanta Pielak poinformowała, że w związku ze sprzedażą działek nr 375/149 oraz nr 375/134 o łącznej powierzchni 0,178 ha, położonych w Bierzglinku, a także z uwagi na zmianę klasy użytku gruntu w Grzymysławicach należy złożyć korektę deklaracji na podatek rolny na 2018 rok. Uzupełniła, że podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 76,00 zł, to jest do kwoty 1.257,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 3.2 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Jolanta Pielak poinformowała, że ze względu na zmianę klasy użytku gruntu w Grzymysławicach, a także w związku z przekazaniem w trwały zarząd budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni Zespołowi Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 rok. Dodała, że podatek od nieruchomości uległ zmniejszeniu o kwotę 1.634,00 zł, to jest do kwoty 14.723,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 4 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019- 2027;

2) uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” dokonuje się przeniesienia, w następujący sposób:

• wydatki jednostek budżetowych w kwocie 71.940,00 zł, w tym:

♦ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę „71.940,00 zł” zastępuje się kwotą „59.978,00 zł”,

♦ dodaje się „wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.962,00 zł”.

Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu wskazała radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie znajdującym się przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Dodała, że na podstawie art. 6 ww. ustawy Powiat Wrzesiński zawrze, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku umowy-zlecenia z radcami prawnymi. Dwie ze wskazanych osób nie prowadzą działalności gospodarczej, w związku z tym istnieje potrzeba zawarcia umowy-zlecenia z osobami fizycznymi.

Autopoprawki znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.13.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 5 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) na podstawie pisma Ministrów Finansów została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej:

a) o kwotę 143.215,00 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b) o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018;

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 78,00 zł z tytułu wydania większej ilości duplikatów świadectw szkolnych przez Liceum Ogólnokształcące;

3) Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.200,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych oraz słodyczy, w związku z otrzymaną darowizną;

4) Zespołowi Szkół Specjalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.230,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (braki wynikają z podziału oddziału łączonego 1-3 na dwa oddziały 1-2 i 3 zgodnie ze wskazaniami Kuratorium Oświaty oraz godzin nauczania indywidualnego);

5) Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

a) zwiększa się plan wydatków:

• o kwotę 3.200,00 zł na naprawę uszkodzonego mienia, w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

• o kwotę 45.000,00 zł na zakup energii oraz na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”,

b) wprowadza się rozdział 75295 w kwocie 64.500,00 zł na realizację ,Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej;

6) Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.220,00 zł na zakup surowców, materiałów oraz narzędzi do prowadzenia zajęć;

7) Powiatowemu Urzędowi Pracy zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 547,00 zł na remont zalanych pomieszczeń biurowych, w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

b) o kwotę 76.400,00 zł na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

8) Domowi Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, wywozu nieczystości, usług prania, z uwagi na zwiększone wpływy z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców;

9) Starostwu Powiatowemu:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.640.00 zł na naprawę szlabanu,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.087,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

10) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 37.203,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 118.575,00 zł do kwoty 21.352.922,42 zł (w 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.060,00 zł do kwoty 8.672.060,00 zł, w 2020 roku zwiększa plan wydatków o kwotę 46.515,00 zł do kwoty 5.596.515,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 118.575,00 zł do kwoty 18.050,000,00 zł). Powyższe zmiany wynikają z uwzględnienia w planowanych wydatkach kwot zawarowanych umową wsparcia finansowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją niniejszego zadania;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P –budowa chodnika w m. Orzechowo” w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego. Łączne planowane nakłady to kwota 171.737,15 zł (w 2017 roku poniesiono nakłady w kwocie 83.737,15 zł, plan na 2018 rok to kwota 38.000,00 zł, plan na 2019 rok to kwota 50.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 88.000,00 zł);

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okres realizacji to lata 2007-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.271.752,23 zł (w latach 2007-2009 poniesiono nakłady w kwocie 421.752,23 zł, w 2018 roku plan wydatków to kwota 450.000,00 zł, w 2019 roku plan wydatków to kwota 400.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 850.000,00 zł);

4) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo gr. Powiatu – Pogorzelica” w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 800.000,00 zł (w 2018 roku plan wydatków to kwota 500.000,00 zł, w 2019 roku plan wydatków to kwota 300.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 800.000,00 zł);

5) dodaje się przedsięwzięcie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego” w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Okres realizacji to lata 2016-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 594.200,00 zł (w 2016 roku poniesiono nakłady w kwocie 49.200,00 zł, w 2018 roku plan wydatków to kwota 445.000,00 zł, w 2019 roku plan wydatków to kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 545.000,00 zł);

6) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł (w 2018 roku plan wydatków to kwota 150.000,00 zł, w 2019 roku plan wydatków to kwota 250.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 400.000,00 zł);

7) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego” w celu zapewnienia stwierdzania zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe 11.200,00 zł (w 2018 roku to kwota 2.100,00 zł, w 2019 roku to kwota 9.100,00 zł, limit zobowiązań to kwota 11.200,00 zł). W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zawarcie umowy z lekarzami na świadczenie usług wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

8) w przedsięwzięciu pn.„Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” przenosi się planowane wydatki w kwocie 278,00 zł z 2021 roku na 2018 rok. Łączne planowane nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak poinformowała, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich czeka na pisemne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekazania środka trwałego w postaci Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że telefonicznie wydział otrzymał informację, iż teraz można przekazać budynek, a wyposażenie dopiero po zakończeniu inwestycji. Dopowiedziała, że w związku z powyższym budynek byłby w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej a wyposażenie pozostawałoby po stronie Powiatu Wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6844.2.7.2018.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że na razie otrzymano telefoniczne zapewnienie z Urzędu Marszałkowskiego, iż można przekazać budynek jednym OT (dowód księgowy –dokument przyjęcia nowego środka trwałego), a drugim OT sprzęt. Dodał, że we wniosku o dofinansowanie wyposażenie zostało podzielone osobno na meble, sprzęt, komputery. Dopowiedział, że w związku z tym skierowano do urzędu zapytanie, czy można przekazywać je częściowo.

Jolanta Pielak dodała, że można rozważyć możliwość oddania przedmiotowego obiektu w użyczenie Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej. Uzupełniła, że również sprzęt byłby sukcesywnie przekazywany w użyczenie. Nadmieniła, że umowy użyczenia zostałyby rozwiązane po zakończeniu inwestycji, a Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z wyposażeniem przekazano by jednostce w trwały zarząd.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że z podjęciem decyzji o przekazaniu w trwały zarząd Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej należy poczekać za oficjalnym stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ww. sprawie.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że należy skorygować opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę wyposażenia do pracowni w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Nadmieniła, że po analizie sprzętu, który ma stać na stołach i biurkach okazało się, iż zachodzi potrzeba zastosowania tzw. nóg systemowych, umożliwiających przeprowadzenie instalacji do tych urządzeń. Dopowiedziała, że w związku z modyfikacją treści specyfikacji w ww. zakresie zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 6 grudnia 2018 roku na dzień 10 grudnia 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.44.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 6 grudnia 2018 roku na dzień 10 grudnia 2018 roku.

W głosowaniu nad modyfikacją specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach została zatwierdzona jednomyślnie.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwrócił się w wnioskiem o przyznanie dodatkowego numeru telefonu dla kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii i ustalenie do niego limitu kwotowego. Dodała, że wysokość miesięcznego limitu kwotowego dla jednostki wynosi obecnie 55,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie ustalił, że:

1) Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii otrzyma numer telefonu przypisany dotychczas Przemysławowi Boreckiemu,

2) miesięczny limit kwotowy na korzystanie z usług telefonii komórkowej dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej należy podnieść do kwoty 150,00 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 23/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że proponuje się upoważnić dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”. Dodała, że w zakres upoważnienia wchodzi składanie oświadczeń woli i podpisywanie umów finansowych oraz zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości planu w ramach projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 24/2018 w sprawie upoważnienia Pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Robert Balicki /-/

3. Stefan Tomczak /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 3 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-20 08:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.