Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 4 / 2018

PROTOKÓŁ NR 4/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w dniu 8 listopada 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, przez organizacje pozarządowe, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Dodał, że na realizację zadania przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 126.060,00 zł, z czego na jeden punkt przypada kwota 63.030,00 zł. Dopowiedział, że oferty należało składać w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. Nadmienił, że w konkursie założono możliwość złożenia ofert w dwóch wariantach:

1) wariant nr 1 – Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2019 roku,

2) wariant nr 2 – Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2019 roku.

Poinformował, że w konkursie organizacje pozarządowe złożyły siedem ofert (wszystkie na wariant nr 1), z czego pięć ofert spełniało wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Zaznaczył, że oceny ofert, pod względem merytorycznym, dokonała komisja konkursowa powołana uchwałą nr 4/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2018 roku. Dodał, że największą liczbę punktów uzyskała oferta złożona przez Fundację „Taurus” z Poznania. Nadmienił, że w związku z tym, iż nie złożono ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, prowadzenie wszystkich punktów (w Miłosławiu i we Wrześni) powierza się organizacji pozarządowej, która uzyskała największą liczbę punktów w wariancie nr 1, z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

 

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał w jaki sposób w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są zadania z zakresu edukacji prawnej.

Kamil Perlik odpowiedział, że na każdy z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na wykonanie zadania z zakresu edukacji prawnej przeznaczone są środki w kwocie 2.970,00 zł. Dodał, że w ogłoszeniu o konkursie ofert zawarto zapis, iż Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w ramach realizacji ww. zadania preferuje przeprowadzenie cyklu prelekcji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego, których tematem będą wybrane zagadnienia i problemy prawne, najczęściej zgłaszane przez beneficjentów porad prawnych. Dopowiedział, że w ostatnich latach zadania z zakresu edukacji prawnej miały charakter fakultatywny, obecnie są obligatoryjne. Nadmienił, że od nowego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł korzystać każdy pod warunkiem, iż złoży oświadczenie, że nie stać go na płatną pomoc prawną.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 25/2018 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że zgodnie z uchwałą nr 41/V/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2007 roku środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (rencistów) przyznawane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu. Dodała, że w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku wpłynęło 39 wniosków. Dopowiedziała, że środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli proponuje się przyznać zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 26/2018 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że na podstawie §3 pkt 1 załącznika do uchwały nr 860/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przyznawane są dwa razy w roku. Dodała, że w terminie do 30 listopada 2018 roku wpłynęło 13 wniosków. Dopowiedziała, że kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w roku 2018 jednorazowo wynosi 2.000,00 zł, ale nie więcej niż 70% wniesionej opłaty. Nadmieniła, że jeden z nauczycieli złożył dwa wnioski:

1) na studia I stopnia z mechaniki i budowy maszyn, które kontynuuje od 2016 roku

2) oraz na kurs kwalifikacyjny – instruktor wykładowca prowadzący szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych oraz osób wymieniających butle gazowe.

Uzupełniła, że dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej uzasadnił celowość odbycia ww. kursu w ten sposób, iż w przyszłym roku w ramach projektu będą organizowane w tym zakresie szkolenia dla młodzieży i ułatwi mu to organizację pracy, jeśli będzie miał dodatkowego nauczyciela, który będzie mógł je przeprowadzić. Dodała, że początkowo zamierzano przyznać dofinansowanie na poziomie 70% na każdy z powyższych wniosków, jednak po rozmowie z radcą prawnym uznano, iż maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do jednego nauczyciela. Dopowiedziała, że w związku z powyższym proponuje się przyznać nauczycielowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej łączne dofinansowanie na obie formy doskonalenia w kwocie 2.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 27/2018 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zmówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy doposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:

1) część I – dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd;

2) część II – dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;

3) część III – dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych;

4) część IV – dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych;

5) część V – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych.

Nadmieniła, że przy wyborze ofert zamawiający, w zakresie każdej z części oddzielnie, będzie kierował się kryteriami: cena oferty 60% oraz termin dostawy 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.57.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zmówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku dyrektora i Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w sprawie zatwierdzenia przerwy w pracy przedszkola specjalnego.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor i Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwrócili się z wnioskiem o zatwierdzenie przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” w roku szkolnym 2018/2019:

1) w okresie ferii zimowych – od 21 stycznia do 27 stycznia 2019 roku,

2) w okresie wakacji letnich – od 1 lipca do 31 lipca 2019 roku.

Dodała, że zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli przerwy ustala organ prowadzący.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.5.8.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie:

1) nie wyraził zgody na przerwę w pracy przedszkola specjalnego w okresie ferii zimowych;

2) wyraził zgodę na przerwę w pracy przedszkola specjalnego w okresie wakacji letnich.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie projektów naboru na rok szkolny 2019/2020.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że została zweryfikowana oferta naboru dla absolwentów szkoły podstawowej. Dodała, że na podstawie informacji z gmin dyrektorzy przedstawili ofertę dla 767 uczniów. Dopowiedziała, że jedna z gmin błędnie podała liczbę absolwentów. Nadmieniła, że po zaktualizowaniu danych okazało się, iż w klasach ósmych jest 835 uczniów. Uzupełniła, że w celu zapewnienia naboru dla wszystkich absolwentów szkoły podstawowej należy zwiększyć liczbę oddziałów z 25 do 27. Zaproponowała, by były to technik informatyk w Zespole Szkół Politechnicznych i klasa wielozawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Przedstawiła prognozę demograficzną dotyczącą liczby uczniów w szkołach powiatu wrzesińskiego na lata 2019-2027.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.32.2018.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zauważył, że 0,5 oddziałów zostały połączone w całe oddziały.

Rafał Zięty stwierdził, że ważne jest, by porozmawiać z dyrektorami, aby spróbowali ustalić jednakową godzinę kończenia zajęć we wszystkich szkołach ze względu na dojazdy.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego po zapoznaniu się z projektami naboru na rok szkolny 2019/2010 jednomyślnie uzgodnili liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach na poziomie:

1) dla absolwentów szkoły podstawowej:

a) 5 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza,

b) 6 oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (2 oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym oraz 4 oddziały w Technikum nr 2),

c) 8 oddziałów w Zespole Szkół Politechnicznych (7 oddziałów w Technikum nr 1 oraz 1 oddział w Branżowej Szkole I stopnia nr 1),

d) 8 oddziałów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (1 oddział w Technikum nr 3 oraz 7 w Branżowej Szkole I stopnia nr 2, w tym oddział wielozawodowy w Pyzdrach, jeżeli co najmniej 30 uczniów zadeklaruje chęć podjęcia nauki);\

2) dla absolwentów gimnazjum:

a) 4 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza,

b) 5 oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (2 oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym oraz 3 oddziały w Technikum nr 2),

c) 7 oddziałów w Zespole Szkół Politechnicznych (6 oddziałów w Technikum nr 1 oraz 1 oddział w Branżowej Szkole I stopnia nr 1),

d) 2, w tym oddział wielozawodowy w Pyzdrach, jeżeli co najmniej 30 uczniów zadeklaruje chęć podjęcia nauki).

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawy dotyczącej korzystania z wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przychylił się do polubownego załatwienia sprawy należności za korzystanie z wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu przez firmę Sarocom Network Robert Konopa. Przypomniała, że propozycja porozumienia zakładała:

1) korektę faktur od 1 kwietnia do 10 sierpnia 2017 roku do połowy ich wysokości,

2) umorzenie zaległości od 11 sierpnia do 27 listopada 2017 roku, z uwagi na uszkodzenia wywołane sierpniową nawałnicą,

przy jednoczesnym zawarciu zapisu, iż odstępuje się od wzajemnych roszczeń z tytułu umowy. Nadmieniła, że pan Robert Konopa mimo wyznaczonego terminu nie ustosunkował się do zaproponowanej przez Zarząd Powiatu ugody. Dodała, że ma zostać przygotowana ekspertyza stanu technicznego wieży kościoła poewangelickiego. Zaproponowała, by po jej sporządzeniu wyznaczyć panu Robertowi Konopie termin demontażu znajdujących się tam urządzeń.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.18.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego postanowili wyznaczyć do 31 grudnia 2018 roku ostateczny termin na ustosunkowanie się pana Roberta Konopy do zaproponowanego porozumienia, po tym terminie zostanie wszczęta procedura egzekucji należności.

 

Pkt 5 Podjęcie decyzji w sprawie oddania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała, że członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego otrzymali projekt decyzji w sprawie oddania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Zaproponowała, by w przedmiotowym projekcie wprowadzić autopoprawki:

1) w pkt 1, w którym wskazano, iż nieruchomość jest zabudowana budynkiem przeznaczonym na centrum treningowe, z uwagi na zmianę nazwy placówki, zasadne byłoby wprowadzenie zapisu: „zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 4366,62 m2 oraz budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 538,00 m2, stanowiącymi Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”;

2) przez dopisanie w uzasadnieniu od kogo Powiat Wrzesiński nabył prawo własności do ww. nieruchomości: „Aktem notarialnym Rep. A Nr 13577/15 z dnia 29 października 2015 r. Powiat Wrzesiński nabył nieodpłatnie prawo własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na cel publiczny – edukację publiczną – realizację projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.

Nadmieniła, że trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6844.2.7.2018.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich dodała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przysłał odpowiedź drogą elektroniczną. Dopowiedziała, że skoro budynek został oddany i uzyskano pozwolenie na użytkowanie to nie ma przeszkód na oddanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w trwały zarząd pod warunkiem, iż będzie on w części wykorzystywany. Nadmieniła, że wyposażenie będzie przekazywane sukcesywnie, w miarę wyłaniania kolejnych dostawców.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął decyzję o oddaniu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 6 Przedstawienie stopnia realizacji projektów (wnioski o płatność):

1) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Września przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

2) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

3) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że

1) dnia 17 września 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o refundację kwoty 746.941,18 zł w ramach umowy na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Dodała, że przedmiotowy wniosek został wstrzymany ze względu na potrącenie z głównej faktury za media – brak możliwości kompensaty. Dopowiedziała, że dnia 30 listopada 2018 roku zwrócono firmie ArkonBud kwotę 26.660,63 zł za media. Nadmieniła, że w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na dzień 30 listopada 2018 roku (data ostatniej płatności) dnia 3 grudnia 2018 roku dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego dwa egzemplarze wniosku o dofinansowanie w celu zawarcia aneksu. Uzupełniła, że od opiekuna projektu uzyskano informację o tym, iż aneks będzie po 10 grudnia 2018 roku. Zaznaczyła, że refundacja kwoty 746.941,18 zł jest możliwa po podpisaniu aneksu i ponownym złożeniu wniosku o płatność;

2) wniosek o płatność w ramach umowy na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” za okres od 4 sierpnia do 23 listopada 2018 roku, rozliczający zaliczkę 9.499.999,05 zł i refundacyjny, złożono dnia 26 listopada 2018 roku. Dodała, że kwota do refundacji to 5.953.180,34 zł za II i III etap robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Nadmieniła, że od opiekuna finansowego uzyskano informację, iż ww. wniosek zostanie sprawdzony najwcześniej po 10 grudnia 2018 roku;

3) wniosek o zaliczkę na kwotę 2.070.518,86 zł w ramach umowy na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (I etap przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni) złożono dnia 13 listopada 2018 roku. Dodała, że w tym samym dniu wysłano pismo z prośbą o przyspieszenie kontroli dokumentacji przetargowej na prace budowlane przy bursie, złożonej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 września 2018 roku. Dopowiedziała, że w dniu 15 listopada 2018 roku otrzymano odpowiedź, iż trwa ciągła i systematyczna ocena dokumentacji przetargowych nadsyłanych przez beneficjentów, oraz że w pierwszej kolejności oceniane są dokumenty, dla których zakończyła się ocena wniosku o płatność. Jednocześnie Urząd Marszałkowski poinformował, że nie jest w stanie obiecać, iż kontrola dokumentacji przetargowej zakończy się w listopadzie 2018 roku. Nadmieniła, że dnia 19 listopada 2018 roku otrzymano informację, iż ocena wniosku o płatność zakończyła się pozytywnie, jednak wypłata zaliczki została wstrzymana z uwagi na trwające w Urzędzie Marszałkowskim procedury kontrolne zamówień publicznych. Uzupełniła, że dnia 5 grudnia 2018 roku skontaktowano się telefonicznie z kierownikiem działu kontroli zamówień i uzyskano informację, iż do końca roku zamówienie nie zostanie sprawdzone, co dla Powiatu Wrzesińskiego oznaczałoby konieczność zapłaty faktury w kwocie 2.241.729,54 zł z własnych środków, a następnie ubieganie się o refundację.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2018 roku wyraził pozytywne opinie o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego projektach:

1) uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019-2027.

Dodała, że objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są rzetelne i odnoszą się do wszystkich wielkości określonych w art. 226 ustawy o finansach publicznych, a ich treść uprawdopodobnia realizm wieloletniej prognozy finansowej powiatu. Nadmieniła, że skład orzekający stwierdził, iż:

1) w załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 nie zamieszczono przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”. Dopowiedziała, że zostało to uczynione autopoprawką, którą Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął na posiedzeniu dnia 4 grudnia 2018 roku;

2) w opiniowanym projekcie uchwały budżetowej wydatek majątkowy na zakup programu zarządzania publicznym transportem zbiorowym sklasyfikowano w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”, a winien być sklasyfikowany w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0711.37.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

 

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Kamil Perlik poinformował, że należy udzielić pełnomocnictwa radcom prawnym Starostwa Powiatowego we Wrześni do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego oraz starostwa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Pełnomocnictwa znajdują się w Wydziale Organizacyjnym pod numerem klasyfikacyjnym SO.077.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie udzielił pełnomocnictwa radcom prawnym Starostwa Powiatowego we Wrześni do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego oraz starostwa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

 

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dnia 3 grudnia 2018 roku zamawiający powziął informację, iż w stosunku do biegłego i jego pracownika, odpowiedzialnych za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, istnieją okoliczności, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodała, że w związku z powyższym ww. osoby podlegają wyłączeniu z postępowań pn. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

1) dotyczy części IV – sala szkoleniowa (R033): Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (numer referencyjny NI.272.11.2018.);

2) dotyczy części I – wyposażenie sali szkoleniowej (R010) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami dodatkowymi umożliwiającymi realizację zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki (numer referencyjny NI.272.16.2018.).

Nadmieniła, że wobec zaistniałej sytuacji, zgodnie z art.17 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest do powtórzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 28/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 11/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części IV  – sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033)          – nr referencyjny 272.11.2018;

2) 29/2018 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr 17/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. I                 – nr referencyjny 272.16.2018 dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. Dionizy Jaśniewicz /-/ 

 

  1. Waldemar Grzegorek /-/ 

 

  1. Robert Balicki /-/ 

 

  1. Stefan Tomczak /-/ 

 

  1. Rafał Zięty /-/ 

 

 

Protokołowała:

 

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 4 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-01-08 14:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.