Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 5 / 2018

PROTOKÓŁ NR 5/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

 

Pkt 1 Przedstawienie wyjaśnień do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przypomniała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wskazała błędną klasyfikację budżetową zakupu programu zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Poinformowała, że zakup ww. programu będzie niezbędny w przypadku gdy starosta zostałby organizatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu. Dodała, że zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie starosta staje się organizatorem PTZ, jeżeli zawrze umowę o świadczenie usług przewozowych z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. Dopowiedziała, że przepisy przejściowe przedmiotowej ustawy wprowadziły przesunięcie wejścia w życie obowiązku organizowania takiego transportu przez jednostkę samorządu terytorialnego różnego szczebla do 31 grudnia 2018 roku. Nadmieniła, że pomimo składania w roku 2018 wielu projektów tejże ustawy do dnia dzisiejszego żaden nie został przedyskutowany i ogłoszony. Uzupełniła, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż i w tym roku zostanie przedłużony termin wejścia w życie ww. przepisów o następny rok.

Wyjaśnienia do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.13.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że na ten moment program zarządzania publicznym transportem zbiorowym nie zostanie zakupiony, a środki na ten cel przeznaczy się na zakup komputerów.

 

Pkt 2 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej:

1) dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 10.979,00 zł:

 • na podstawie pisma Ministra Finansów została przyznana kwota 10.979,00 zł ze środków rezerwy. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty;​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2) wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 10.979,00 zł, z tego:

 • Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 8.500,00 zł na przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz na wypłatę zasiłku chorobowego,
 • zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2.479,00 zł.

Dodała, że w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w pkt 2, ppkt 3), który otrzymuje brzmienie: „Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 28.230,00 zł (rozdział 80102 kwota 11.401,00 zł, rozdział 80105 kwota 2.287,00 zł, rozdział 80111 kwota 11.528,00 zł, rozdział 80134 kwota 13.014,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (braki wynikają z podziału oddziału łączonego 1-3 na dwa oddziały 1-2 i 3 zgodnie ze wskazaniami Kuratorium Oświaty oraz godzin nauczania indywidualnego)”.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok (dla 14 kierowników jednostek organizacyjnych).

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr 30-43/2018 w sprawach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu III sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 44/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2) 45/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Beata Matuszewska poinformowała, że upoważnia się:

1) dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,

2) dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni,

3) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

4) dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

5) dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,

6) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

7) dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

8) dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,

9) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019-2027. Dodała, ze uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 46/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

2) 47/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

3) 48/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

4) 49/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

5) 50/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

6) 51/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

7) 52/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

8) 53/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

9) 54/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz   /-/                  
 2. Waldemar Grzegorek    /-/           
 3. Robert Balicki    /-/                   
 4. Stefan Tomczak    /-/                    
 5. Rafał Zięty   /-/                            

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 5 / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-01-08 14:51
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-08 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.