Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 6 / 2018

PROTOKÓŁ NR 6/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Następnie zgłosił zmianę w proponowanym porządku obrad polegającą na wprowadzeniu pkt. 3.1-3.4 o treści: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchylenia uchwały nr 18/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) – nr referencyjny 272.35.2018;

2) przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (dot. budynku);

3) przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (dot. wyposażenia);

4) udzielenia upoważnienia dla Jolanty Pielak, Rafała Pawlaczyka, Macieja Michalaka, Karoliny Opielskiej i Katarzyny Starzyńskiej do wydania w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nieruchomości oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 942/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w wyniku kontroli, wojewoda wielkopolski zalecił, by w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzić zapis o sprawowaniu dyżuru przez starostę w sprawach skarg i wniosków również jeden dzień w tygodniu po godzinach pracy urzędu, co wynika z art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana została uwzględniona w § 35 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego przyjętego uchwałą nr 942/2018 Zarządu z dnia 22.05.2018 r.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 55/2018 zmieniająca uchwałę nr 942/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 1.2 i 1.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że w wyniku zwiększenia puli środków na realizację grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe w 2019 r. istnieje możliwość przyznania wszystkim wnioskodawcom tej samej liczby godzin (2 godziny tygodniowo). Odnosząc się do projektu uchwały z pkt 1.3 zaznaczyła, że zgodnie z uchwałą Rady przyjmującą Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim, starosta wrzesiński z własnej inicjatywy może wnioskować o przyznanie grantu edukacyjnego. Dodała, że zasadne jest przyznanie grantu (2 godziny tygodniowo) na zajęcia gry badmintona ze względu na zainteresowanie tą dyscypliną i sukcesy, jakie odnoszą zawodnicy.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął:

1) 4 głosami „zauchwałę nr 56/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe. Członek Zarządu Robert Balicki oddał głos „wstrzymujący się”, gdyż jest prezesem wnioskodawcy (Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry);

2) jednomyślnie uchwałę nr 57/2018 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni  przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ulica Kaliska 2a, 62-300 Września

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że wykonawca ABC Szkoły, który złożył ofertę nie dokonał jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, dlatego też ofertę należy odrzucić. Dodała, że postępowanie przetargowe w przedmiotowej sprawie zostanie ponownie wszczęte.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 58/2018 w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ulica Kaliska 2a, 62-300 Września.

 

Pkt 1.5 i 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na rok 2019 oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie”

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Pietrzykowie i w Gozdowie opracowali plany pracy jednostek na każdy rok, w uzgodnieniu z wojewodą, który nie wniósł zastrzeżeń. Dodała, że dokumenty te muszą być zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą. Nadmieniła, że plany pracy zostały opracowane z podziałem na miesiące, z uwzględnieniem zasobów pracowni i potrzeb mieszkańców.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwały nr:

1) 59/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na rok 2019;

2) 60/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na rok 2019.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie realizacji indywidualnie z uczennicami wybranych zajęć edukacyjnych

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wnioskuje o możliwość realizacji indywidualnych zajęć lekcyjnych dla dwóch uczennic posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (dla jednej uczennicy po 1 godzinie tygodniowo z języka angielskiego i dla drugiej uczennicy po 1 godzinie tygodniowo z matematyki). Dodała, że potrzeby te znajdują potwierdzenie w ocenach zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia z uczennicami.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4352.22.2018 i SE.4352.23.2018).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na realizację indywidualnych zajęć (z języka angielskiego i matematyki raz w tygodniu) przez dwie uczennice Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie wsparcia organizacji XXIII edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że etap eliminacyjny Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce jest od kilku lat finansowany ze środków budżetu powiatu. Dodała, że wysokość dofinansowania w 2019 r. będzie zależeć od liczby zawodników, którą organizator określi na przełomie stycznia/lutego przyszłego roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4355.8.2018).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania na organizację etapu eliminacyjnego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w wysokości wynikającej z liczby uczestników.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała że prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. wystąpił o udzielenie wsparcia finansowego w związku z terminem wpłaty odsetek i wykupu rat obligacji za IV kwartał 2018 r. od wyemitowanych obligacji na realizację projektu dotyczącego rozbudowy szpitala i zakupu sprzętu medycznego. Podkreśliła, że z przedłożonych dokumentów wynika, iż szacowana wartość odsetek od wyemitowanych obligacji wynosi 256.000,00 zł, a rata wykupu obligacji to 450.000,00 zł. Zaproponowała, by przekazać Spółce kwotę 320.000,00 zł, którą zabezpieczono w ramach zawartej umowy wsparcia. Przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Ponadto zaznaczyła, że Zarząd Spółki poinformował, iż nie podjął działań mających na celu realizację zadania pn. „Adaptacja parterów budynków A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego”, na które Rada Powiatu zabezpieczyła kwotę 50.000,00 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.0232.10.2018).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 61/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzgodnił, że Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni”
Sp. z o.o. powinien przedstawić informację o:

1) planowanej realizacji procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy adaptacji parterów budynków A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego (odpowiedzialni pracownicy, przetarg, etapy i terminy realizacji itp.);

2) sytuacji finansowej uwzględniającej wpływy uzyskane do grudniu 2018 r.

 

Pkt 3.1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że firma Astor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, biorąca udział w postępowaniu przetargowym wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyjaśniła, że odwołanie odnosiło się do czynności zamawiającego tj. odrzucenia oferty firmy jako niezgodnej z treścią SIWZ i unieważnienia części II postępowania z tego powodu, że nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Zaznaczyła, że w wyniku analizy treści odwołania i na podstawie oceny biegłego, zasadne jest uznanie roszczeń wykonawcy. Ww. skutkuje koniecznością uchylenia uchwały unieważniającej II część przedmiotowego przetargu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 62/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 18/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie unieważnienia części II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) – nr referencyjny 272.35.2018.

 

Pkt 3.2 i 3.3

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z oddaniem Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej w trwały zarząd nieruchomości położonej w Grzymysławicach, przekazuje się na rzecz tej jednostki środek trwały w postaci budynku  i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwały nr 63/2018 i 64/2018 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego (odpowiednio w postaci budynku i wyposażenia) uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

 

Pkt 3.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że na mocy decyzji nr NG.6844.2.7.2018 z dnia 11.12.2018 r. nieruchomość zabudowana, oznaczona działką nr 41/24 w Grzymysławicach została oddana w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej. Nieruchomość zostanie wydana, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez osoby upoważnione przez Zarząd.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 65/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Jolanty Pielak, Rafała Pawlaczyka, Macieja Michalaka, Karoliny Opielskiej i Katarzyny Starzyńskiej do wydania w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nieruchomości oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Wszystkie projekty uchwał/uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego znajdują się odpowiednio w zbiorze projektów/uchwał aktów normatywnych Zarządu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (odpowiednio symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2018
i SOR.0025.2018).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty i w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz /-/                   
 2. Waldemar Grzegorek /-/                
 3. Robert Balicki /-/                            
 4. Stefan Tomczak /-/                          
 5. Rafał Zięty /-/                                 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 6 / 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-01-09 13:03
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-09 13:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.