Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 8 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 8/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad. Zmiany nie zostały zgłoszone.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie decyzji w sprawie zmiany stawki na 2019 rok za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gminy Pyzdry

 

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że od 2011 r., na podstawie porozumienia, nadzór nad lasami będącymi prywatną własnością na terenie gminy Pyzdry sprawują pracownicy nadleśnictwa Grodziec. Zaznaczyła, że nadleśniczy wystąpił o wzrost przyznanej stawki do kwoty 24 zł/ha (z 20 zł/ha). Dodała, że w nadleśnictwie Czerniejewo i Jarocin obowiązują odpowiednio stawki 18 zł/ha i 14 zł/ha. Zaproponowała wzrost stawki dla nadleśnictwa Grodziec do wysokości 21 zł/ha.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WBŚ.6160.4.2018)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na stawkę 21 zł/ha za nadzór przez nadleśnictwo Grodziec nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gminy Pyzdry.

 

Pkt 2 Omówienie koncepcji korzystania przez firmę MEDISYSTEMART z usług firmy faktoringowej PRAGMA FAKTORING S.A. przy finansowaniu inwestycji polegającej na budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że firma MEDISYSTEMART, która będzie wykonawcą budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, przekazała do akceptacji wzory dokumentów umożliwiających jej korzystanie z usług firmy faktoringowej przy realizacji tego zadania. Zaznaczyła, że w opinii radcy prawnego zapisy mówiące iż wierzytelności są bezsporne oraz nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej nie są korzystne dla powiatu wrzesińskiego, gdyż zamawiający nie mógłby wówczas naliczyć potrąceń z tytułu kar umownych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.042.6.2017)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na uzgodnienie korzystnych dla powiatu wrzesińskiego warunków współpracy firmy MEDISYSTEMART z firmą faktoringową PRAGMA FAKTORING S.A. przy finansowaniu inwestycji polegającej na budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zamówienie zostało podzielone na dziesięć części, tj. odpowiednio: tokarki i frezarki sterowane numerycznie, tokarki i frezarki uniwersalne, stanowiska spawalnicze i stoły, spawarki, centralna instalacja filtracyjna, symulator spawania, wyposażenie warsztatowe, wyposażenie teleinformatyczne, wyposażenie meblowe warsztatowe, symulator sterowania obrabiarkami. Zaznaczyła, że:

1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest posiadać oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, gdyż zamówienie przekracza wartości progowe i w związku z tym jest objęte przepisami Unii Europejskiej;

2) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: „cena” - 60 pkt, „termin dostawy” - 20 pkt, czas reakcji serwisu” - 20 pkt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni  w ramach projektu „Nauka - to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

Katarzyna Starzyńska p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że przedmiotowe postępowanie przetargowe jest wznawiane, gdyż oferta, która wpłynęła nie była zgodna z treścią specyfikacji i dokonanie wyboru wykonawcy nie było możliwe. Dodała, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i kryterium wyboru nie uległy zmianie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.2.2018)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni w ramach projektu „Nauka - to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 4.1 i 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;
 • wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części IV – sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) – nr referencyjny 272.11.2018

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zostały rozstrzygnięte przetargi obejmujące dostawę wyposażenia meblowego do budynku B02 oraz dostawę wraz z montażem sprzętu i urządzeń do CBiRNT. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, odpowiednio:

1) Euro-Meble z siedzibą w Katowicach w kwocie 62.816,10 zł;

2) Megamaszyny z siedzibą w Spóroku w kwocie 2.680.599,00 zł.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 69/2019 w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

2) 70/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części IV – sala szkoleniowa: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) – nr referencyjny 272.11.2018.

 

Pkt 4.3 i 4.4 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • przekazania na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną” – zakup wyposażenia;
 • przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną” – zakup wyposażenia

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zostanie przekazane wyposażenie jednostkom, które mają swoją siedzibę w budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni po realizacji zadania polegającego na termomodernizacji i zmianie jego użytkowania na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 71/2019 w sprawie przekazania na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną” – zakup wyposażenia;

2) 72/2019 w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni inwestycji rozpoczętej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną” – zakup wyposażenia.

 

Pkt 4.5a,b,c Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Część I Dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd. Nr ref. 272.57.2018,
 2. Część IV Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września. Nr ref. 272.57.2018,
 3. Część V Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Ne ref. 272.46.2018

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w ramach postępowania przetargowego w części I i IV, po raz drugi nie wpłynęły oferty i w związku z tym będzie ono przeprowadzane jako zamówienie z wolnej ręki. Wyjaśniła, że na realizację części V przedmiotowego przetargu wpłynęła oferta niezgodna z treścią specyfikacji, dlatego i w tej części przetarg musi być unieważniony.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwały w sprawie unieważnienia części postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych, odpowiednio:

1) 73/2019 dotyczy Część I Dostawa podręczników, atlasów, map oraz filmów dvd. Nr ref. 272.57.2018;

2) 74/2019 dotyczy Część IV Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września. Nr ref. 272.57.2018;

3) 75/2019 dotyczy Część V Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Ne ref. 272.46.2018.

 

Pkt 4.6 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3

Żaneta Kowalczyk, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że IX przetargi dotyczą sprzedaży 55 działek pod zabudowę mieszkaniową i 1 działki pod zabudowę usługową. Dodała, że ceny wywoławcze nie uległy zmianie, jednak w marcu upłynie termin ważności operatu szacunkowego i zostanie sporządzona nowa wycena nieruchomości.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwałę nr 76/2019 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3.

 

Pkt 4.7 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 rok

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że po konsultacji z wydziałami merytorycznymi, w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji na 2019 r. nie zostały ujęte zadania dotyczące wspierania przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w powiecie wrzesińskim. Dodała, że wprowadzono nowe zadania pn.:

1) „działania mające na celu zwiększenie dostępu do kultury w powiecie wrzesińskim poprzez zastosowanie nowych technologii” w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji;

2) „podnoszenie wiedzy i umiejętności zawiązanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym” i „udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zaproponowała, by w warunkach realizacji zadania:

1) nie wymagać udziału mieszkańców co najmniej dwóch gmin powiatu wrzesińskiego;

2) zmniejszyć wkład własny do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 rok.

 

Pkt 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych został opracowany przy współpracy z ich właścicielami, a Izba Aptekarska i samorządy gminne zaopiniowały go pozytywnie.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

 

Pkt 6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania Gali Eksportu 2019

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP wystąpiło o współorganizację Gali Eksportu 2019, która odbędzie się w Lublinie. Wyjaśniła, że nie jest znana lista przedsiębiorców z powiatu wrzesińskiego, którzy wezmą udział w gali.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury (znak sprawy NP.403.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na dofinansowanie Gali Eksportu 2019.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Wniosek o dofinansowanie pomiaru czasu sztafety po Światełko do Nieba

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że firma Time4Run, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wystąpiła o dofinansowanie usługi pomiaru czasu w ramach 24-godzinnej sztafety po Światełko do Nieba. Dodała, że formalny wniosek wpłynie do urzędu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.425.1.3.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

 

Zastępczy transport zbiorowy na trasie Pyzdry – Kołaczkowo – Września

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, że w dniach 14.01. – 27.01.2019 r. zostanie zawieszone świadczenie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. wszystkich usług transportu zbiorowego na trasie Pyzdry – Kołaczkowo – Września. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie drogowym powiat może zawrzeć (zastępczą) umowę o świadczenie usług transportu zbiorowego, gdy wystąpi zakłócenie przewozów z przyczyn zależnych od operatora. Zaznaczyła, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu wrzesińskiego proponuje się wyłonić zastępczego wykonawcę przewozów regularnych w ww. okresie w ramach linii:

1) Pyzdry – Zamość – Ruda Komorska – Lisewo – Ciemierów – Tłoczyzna – Kruszyny – Borzykowo – Wszembórz – Kołaczkowo – Krzywa Góra – Nowa Wieś Królewska – Kaczanowo – Bierzglinek – Września;

2) Pyzdry – Borzykowo – Gorazdowo – Żydowo – Sokolniki – Bieganowo – Zieliniec – Gozdowo – Nadarzyce – Września.

Dodała, że FHU WA-MA Maciej Walicki z Pyzdr wyraził zgodę na wykonywanie przewozów na tych liniach za stawkę 2,30 zł/km. Wyjaśniła, że koszty związane ze świadczeniem usług transportowych, na mocy trójstronnego porozumienia (gmin i powiatu) zostaną sfinansowanie przez te jednostki w wysokości 1/3 kwoty ogólnej, wyliczonej po zakończeniu realizacji zadania.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu (znak sprawy WK.7250.3.2019) 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na współfinansowanie (w wysokości 1/3 ogólnej kwoty) kosztów związanych z zapewnieniem zastępczych usług transportu zbiorowego na trasie Pyzdry – Kołaczkowo – Września (dwie linie regularne) w okresie ferii zimowych.

 

Wszystkie projekty uchwał/uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego znajdują się odpowiednio w zbiorze projektów/uchwał aktów normatywnych Zarządu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (odpowiednio symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019 i SOR.0025.2019).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek  
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                       
 5. Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 8 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-01-30 08:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj