Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 9 / 2019

PROTOKÓŁ NR 9/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad. Zmiany nie zostały zgłoszone.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zaopiniowanie wniosku w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa układu drogowego w ciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808”

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że budowa układu dróg będzie wykonywana w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dodał, że wykonawca wystąpił o opinię w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia. Wyjaśnił, że projektowana droga będzie usytuowana równolegle do istniejącej już drogi i zostanie skomunikowana z siecią dróg gminnych i drogą krajową. Nadmienił, że z uwagi na ukształtowanie terenu, tunele będą przebiegały pod liniami kolejowym na trasie w kierunku Poznania i w kierunku Jarocina. Dodał, że między liniami kolejowym powstanie skrzyżowanie typu rondo, które połączy projektowaną ul. Działkowców z drogą gminną.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WB.673.1.1.2019)

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaopiniował wniosek w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa układu drogowego w ciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808”.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie porównania podatku rolnego na 2018 i 2019 rok

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że podatek rolny za 2019 r. zmniejszy się do kwoty 912,00 zł (z kwoty 1.257,00 zł) w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości w Grzymysławicach i sprzedażą działek gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku. Przypomniała, że stawka za powierzchnię użytków w gospodarstwach rolnych wynosi 96,25 zł/ha.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.252.2.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat wrzesiński

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela została sporządzona analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 r. i wystąpiła niedopłata w grupie nauczycieli stażystów w wysokości 2.491,09 zł. Dodała, że jednorazowy dodatek uzupełniający musi być wypłacony do 31 stycznia.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4323.1.2019)

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

Bożena Nowacka poinformowała, że przetarg będzie po raz kolejny ogłaszany, gdyż ze względu na szczegółowość opisu przedmiotu zamówienia, zgłaszający się do tej pory oferenci, nie byli w stanie spełnić wszystkich warunków. Dodała, że szacunek wartości zamówienia okazuje się być zaniżony, gdyż wpływające oferty znacznie przekraczają przyjęte wartości. Zaznaczyła, że w przypadku konieczności unieważnienia kolejnej części przedmiotowego zamówienia będzie trzeba rozważyć zmianę umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który przyznał powiatowi środki na realizację projektu.  

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.3.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni

Bożena Nowacka poinformowała, że wykonawca złożył ofertę na dostawę pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego, która nie była zgodna z treścią specyfikacji. Dodała, że skutkuje to koniecznością unieważnienia przedmiotowej części postępowania.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.46.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwałę nr 78/2019 w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2019

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że komisję konkursową stanowią przedstawiciele wydziałów Starostwa i organizacji pozarządowych wskazani przez Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwałę nr 79/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2019.

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej wnioskuje o zgodę na likwidację drukarki igłowej i trzech programów komputerowych, których dalsza eksploatacja, ze względu na ich niekompatybilność, nie jest możliwa.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwałę nr 80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 4.4 i 4.5 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji/nadania regulaminu pracy komisji powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu uruchomienia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie dostawcy wyposażenia do Centrum Oświatowego powołuje się komisję przetargową i nadaje jej regulamin pracy.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął uchwały nr:

1) 81/2019 w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) 82/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

 

Pkt 4.6 i 4.7 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji/nadania regulaminu pracy komisji powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”

Joanna Suplewska poinformowała, że Referat Dróg Powiatowych planuje przeprowadzić bieżące remonty dróg powiatowych. Zaznaczyła, że w celu przygotowania specyfikacji i przeprowadzenia procedury przetargowej powołuje się komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Wydziału Inwestycji i merytorycznego Referatu. Dodała, że komisja pracuje na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 83/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”;

2) 84/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.

 

Pkt 4.8 i 4.9 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków/planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych, Zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej:

1) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;

2) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 85/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 86/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

 

Wszystkie projekty uchwał/uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego znajdują się odpowiednio w zbiorze projektów/uchwał aktów normatywnych Zarządu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (odpowiednio symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019 i SOR.0025.2019).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Robert Balicki                           
  3. Stefan Tomczak                        
  4. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 9 / 2019)

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-01-30 14:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj