Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 10 / 2019

PROTOKÓŁ NR 10/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad. Zmiany nie zostały zgłoszone.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiot zamówienia stanowią remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z obcinaniem krawędzi i bez obcinania krawędzi. Dodała, że:

1) termin wykonania robót ustala się od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z zawartej umowy;

2) zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium: 60% cena i 40% gwarancja wykonania robót;

3) w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga m. in.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w szczególności jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg wraz z podaniem dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.5.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdził jednomyślnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. I wyposażenie sali szkoleniowej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa przeanalizowała oferty, które wpłynęły w ramach postępowania dotyczącego dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej R010 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach i wyłoniła wykonawcę – firmę Megamaszyny z siedzibą w Spóroku. Wyjaśniła, że oferent przedstawił ofertę zgodną z treścią specyfikacji i uzyskał 80 pkt., z czego 60 pkt. w kryterium ceny, 0 pkt. w kryterium termin dostawy i 20 pkt. w kryterium czas reakcji serwisu. Zaznaczyła, że oferta opiewała na kwotę 5.286.596,00 zł, a powiat na realizację tej części zabezpieczył kwotę 5.442.996,00 zł.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 87/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dot. cz. I wyposażenie sali szkoleniowej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o wydanie opinii o zaliczeniu dróg:

1) ulic: Zamkowa, Mieszka I i Gorzowska we Wrześni;

2) działek nr 103/1 i 104 obręb Otoczna;

3) działki nr 116 obręb Gonice;

4) działek nr: 110/11, 111/5, 112/4, 113/9, 114/6 i 115/6 obręb Białężyce do kategorii dróg gminnych.

Dodał, że drogi te stanowią uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zaliczenie dróg do kategorii i ustalenie ich przebiegu następuje na podstawie uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 88/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz                    

2. Robert Balicki                           

3. Stefan Tomczak                         

4. Rafał Zięty                           

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 10 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-02-06 08:10
  • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 08:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj