Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 11 / 2019

PROTOKÓŁ NR 11/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przystępując do realizacji porządku obrad, przewodniczący Zarządu zgłosił, że w pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty zostaną omówione kwestie pn.:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) współorganizacji uroczystości z okazji 100-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia;

2) wysokości stawki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gminy Pyzdry w 2019 r.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2018 r. oraz planu finansowego na 2019 r.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że sprawozdanie końcowe z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września zostało sporządzone zgodnie z planem przyjętym na 2018 r. Zaznaczyła, że dotacja udzielona w kwocie 200.000,00 zł została wykorzystana w całości. Odnosząc się do planu wydatków na 2019 r., podkreśliła, że:

1) został on dostosowany do kwoty 55.000,00 zł;

2) kwota przeznaczana na zakup księgozbioru do bibliotek publicznych w gminach została zwiększona do wysokości 15.500,00 zł (z kwoty 9.000,00 zł w 2018 r).;

3) zwiększył się plan wydatków na dodatki funkcyjne dla pracowników o kwotę 3.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury (znak sprawy NP.031.2.2019 i NP.031.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdził sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2018 r. i uzgodnił, że plan wydatków na 2019 r. w zakresie dodatków funkcyjnych z tytułu nadzoru merytorycznego powinien być utrzymany na ubiegłorocznym poziomie, a kwota planowanego zwiększenia powinna być przeznaczona na zakup księgozbioru do bibliotek gminnych.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie porównania podatku od nieruchomości na 2018 i 2019 r.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że podatek od nieruchomości na 2019 r. zmniejszył się do kwoty 8.802,00 zł (z kwoty 14.723,00 zł) w wyniku:

1) oddania w trwały zarząd nieruchomości położonych przy ul. Leśnej i w Grzymysławicach;

2) sprzedaży dwóch (ostatnich) lokali w nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni.

Dodała, że nieruchomości położone przy ulicy: Chopina 10, 3 Maja 12 i Gnieźnieńskiej we Wrześni są zwolnione z podatku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.252.2.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

 

Pkt 1.3 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat wrzesiński

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że na podstawie analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat wrzesiński zostało sporządzone sprawozdanie, które będzie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przypomniała, że wystąpiła niedopłata w grupie nauczycieli stażystów w kwocie 2.491,09 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4323.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zaakceptował przedstawione sprawozdanie.

 

Pkt 1.4 Przedstawienie wysokości kosztów usunięcia odpadów z nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że w związku z koniecznością wykonania zastępczego usunięcia skutków działalności gospodarczej polegającej na zbiorze i transporcie odpadów przy ul. Gnieźnieńskiej 17 we Wrześni, dokonano szacunkowej wyceny. Zaznaczyła, że oferty nie są porównywalne, ale na ich podstawie przyjęto, że:

1) ilość odpadów do usunięcia w ilości 1000 m³ przy średniej masie 1 m³ odpadów na poziomie 0,25 Mg wynosi około 250 Mg odpadów;

2) czas potrzebny do załadunku i/lub segregacji odpadów wynosi 24 roboczogodziny;

3) koszt przyjęcia nieposegregowanych odpadów uwzględniający cennik Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (310,00 zł/tona) wynosi około 77.500,00 zł brutto (dodatkowo koszty załadunku i transportu).

Podkreśliła, że wysegregowanie odpadów według kodów obniży znacznie koszt ich przyjęcia przez Zakład w Lulkowie, jednak z uwagi na brak informacji o kosztach segregacji, załadunku i transportu, nie potrafi wskazać, czy powstanie oszczędność. Zaznaczyła, że w celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie w budżecie powiatu środków w kwocie 90.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WBŚ.604.14.2017)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził jednomyślnie zgodę na zwiększenie środków w budżecie powiatu na wykonanie zastępczego usunięcia skutków działalności gospodarczej na działkach nr 467/5 i 467/6 przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku”

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania polegającego na organizacji i realizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych wpłynęła oferta Szkolnego Związku Sportowego. Dodała, że na ten cel w budżecie powiatu zabezpieczono środki w kwocie 22.500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 89/2019 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku”.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”– 272.35.2018

1) część I – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001);

2) część II – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a)

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że komisja przetargowa przeanalizowała oferty i dokonała wyboru ofert firmy ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na realizację dwóch części przedmiotowego zamówienia. Dodał, że oferty opiewały odpowiednio na kwoty:

1) część I: 1.122.006,00 zł, kiedy na realizację tej części zabezpieczono kwotę 1.179.570,00 zł;

2) część II: 814.014,00 zł, kiedy na realizację tej części zabezpieczono kwotę 716.721,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”– 272.35.2018, odpowiednio:

1) nr 90/2019 dotyczy części I – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001);

2) nr 91/2019 dotyczy części II – dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a).

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli został opracowany plan dofinansowania na kwotę 49.000,00 zł uwzględniający potrzeby poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Zaznaczyła, że kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe pozostaje na ubiegłorocznym poziomie, który wynosi jednorazowo 2.000,00 zł, ale nie więcej niż 70% wniesionej opłaty. Wyjaśniła, że wnioskujący mogą się ubiegać o dofinansowanie dwa razy w roku. Dodała, że plan dofinansowania zostanie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym i ponownie rozpatrzony przez Zarząd.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.

 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji uroczystości z okazji 100-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni organizuje uroczystość z okazji 100-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia i z tej okazji dyrektor wnioskuje o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup statuetek (13 szt.) i medali okolicznościowych (50 szt.), dofinansowanie poczęstunku i przyznanie nagród pracownikom z długim stażem pracy.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy 7273.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie:

1) wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu statuetek i medali okolicznościowych (około 3.000,00 zł);

2) nie wyraził zgody na dofinansowanie kosztów poczęstunku;

3) nie wyraził zgody na przyznanie dodatkowych środków na nagrody dla pracowników ze względu na możliwość wypłaty nagród z zaplanowanego budżetu jednostki na 2019 r.

 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wysokości stawki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gminy Pyzdry w 2019 r.

Urszula Łabęda poinformowała, że Nadleśnictwo Grodziec, w odpowiedzi na decyzję Zarządu o wzroście stawki do kwoty 21,00 zł/ha, proponuje stawkę w wysokości 21,50 zł za 1ha nadzorowanego lasu. Wyjaśniła, że środki zabezpieczone na ten cel w budżecie powiatu są wystarczające by zaakceptować stawkę zaproponowaną przez Nadleśnictwo.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WBŚ.6160.4.2018)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził jednomyślnie zgodę na wzrost stawki dla Nadleśnictwa Grodziec do kwoty 21,50 zł za 1ha nadzorowanego lasu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 11 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-02-18 07:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj