Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 12 / 2019

PROTOKÓŁ NR 12/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 lutego 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Przystępując do realizacji proponowanego porządku obrad, przewodniczący Zarządu zgłosił zmianę w pkt. 2 polegającą na wprowadzeniu pkt. 2.2 – 2.6 o treści: Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019;

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”:

a) dotyczy cz. III: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Politechnicznych,

b) dotyczy cz. IV: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

c) dotyczy cz. VII: dostawa sprzętu ogrodniczego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

d) dotyczy cz. XIV: dostawa pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół Specjalnych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie zmieniony porządek obrad.

 

Pkt 1 Przedstawienie planów związanych z działalnością Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 01.01.2021 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie muszą zmniejszyć liczbę wychowanków do 14 osób. Przypomniała, że za zgodą Zarządu Powiatu, została poddana analizie możliwość adaptacji budynku Ośrodka na potrzeby placówki dla osób niepełnosprawnych.

Magdalena Zając, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poinformowała, że przekształcenie parteru Ośrodka jest utrudnione ze względów technicznych, gdyż dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wiązałoby się z koniecznością przebudowy obiektu (m.in. z uwagi na poszerzenie korytarza).

Odnosząc się do funkcjonowania Ośrodka zaznaczyła, że:

1) na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego w Ośrodku może przebywać 30 wychowanków (obecnie jest ich 26);

2) od września 2018 r. do placówki nie są przyjmowane dzieci spoza powiatu wrzesińskiego;

3) każdy wychowanek, który jest uczniem, po uzyskaniu pełnoletności powinien mieć możliwość pozostania w placówce, jeśli o to zawnioskuje;

4) w IV kwartale 2020 r. zgodnie z deklaracjami wychowanków w placówce powinno pozostać 13 osób.

Podkreśliła, że zgodnie z prognozowanym czasem pobytu wychowanków i przy założeniu, że dzieci spoza powiatu wrzesińskiego nie będą przyjmowane, pod koniec 2020 r. zostanie spełniony standard opieki i wychowania, co pozwoli wnioskować o zgodę na przekształcenie Ośrodka na placówkę 14-osobową.

Magdalena Zając przedstawiła proponowany stan zatrudnienia i budżet placówki przekształconej zgodnie z ustawowym standardem:

1) zatrudnienie: 8 wychowawców, 2 specjalistów (pedagog i pracownik socjalny), pracownik administracyjny, pracownik gospodarczy (do obsługi kotłowni), pracownik obsługi, osoba zarządzająca;

2) budżet: około 819.000,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);

3) koszt utrzymania jednego wychowanka: około 6.500,00 zł (przy pobycie 30 wychowanków wynosił około 4.500,00 zł) (szczegóły w załączniku nr 3 do protokołu).

Poinformowała, że zgodnie z obowiązującą polityką, na podstawie decyzji sądów rodzinnych, dzieci nie są kierowane do ośrodków, a nowe placówki nie są tworzone. Dodała, że promuje się pomoc rodzinie w kryzysie w miejscu jej zamieszkania, jednak trudno przewidzieć czy takie podejście przyniesie realne skutki.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że:

1) przekształcenie parteru budynku Ośrodka na potrzeby osób niepełnosprawnych nie jest zasadne ze względu na konieczność kosztownej przebudowy;

2) pozostawienie placówki 14-osobowej w budynku obecnego Ośrodka nie jest zasadne ze względu na dużą powierzchnię i koszty utrzymania;

3) dzieci spoza powiatu wrzesińskiego nie powinny już być przyjmowane do placówki;

4) należy przeanalizować możliwość i koszty dostosowania placówki do standardów regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie realizacji umowy na dostawę i montaż wyposażenia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zawartej z firmą Sedno

Karolina Opielska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że umowa na dostawę i montaż wyposażenia kuchennego (część I), sprzętu AGD (część II) i szaf (część III) w Centrum została zawarta z firmą Centrum Sedno Sp. z o.o. z Koszalina w dniu 16.11.2018 r. Zaznaczyła, że firma w dniu 18.01.2019 r. wystąpiła o zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy i podpisanie protokołów odbioru, gdyż dostarczyła sprzęty objęte umową. Podkreśliła, że montaż nie został ukończony, gdyż w przypadku montażu szkła mlecznego, hartowanego w pomieszczeniu kuchennym, mebli kuchennych, okapu, zmywarki i sprzętu AGD oraz szafki BHP zaistniały nieścisłości z opisem przedmiotu zamówienia (szczegóły w załączniku nr 4 do protokołu). Poinformowała, że zostały naliczone kary umowne na kwotę 40.000,00 zł. Zaproponowała, by wezwać wykonawcę do:

1) uzupełnienia brakujących materiałów oraz przekazania atestów, aprobat technicznych, gwarancji i certyfikatów jakości dotyczących dostarczonego sprzętu;

2) wykonania montażu wyposażenia z należytą starannością, uzgodnieniami i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Dodała, że w przypadku niedostosowania się wykonawcy do ww. wskazań, zostanie podpisany przez zamawiającego jednostronny protokół odbioru przedmiotu umowy, który następnie zostanie przekazany firmie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.273.58.2018)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na podjęcie ww. działań w celu ukończenia montażu wyposażenia i sprzętu dostarczanego do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach przez firmę Centrum Sedno Sp. z o.o. z Koszalina.

 

Pkt 1.3 Przedstawienie stanu zaawansowania robót polegających na budowie budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1 i przebudowie budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w ramach przebudowy budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni (szczegóły w załączniku nr 5 do protokołu):

1) został wykonany I etap robót obejmujący m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, izolacyjne, konstrukcyjne, montaż konstrukcji drewnianej, układanie dachówek i ocieplanie dachu wełną;

2) są wykonywane prace polegające na nakładaniu tynków, malowaniu, montażu kanałów wentylacji, szpachlowaniu ścian i układaniu płytek;

3) ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu węzła cieplnego i termin jego dostawy, wykonawca zainstalował dodatkowe źródło ciepła w budynku;

4) z uwagi na powyższe utrudnienia wykonawca rozważa wystąpienie o przedłużenie terminu umowy;

5) została zapłacona faktura za realizację robót budowlanych na kwotę 2.178.509,54 zł.

 

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w ramach robót budowlanych budynku na cele dydaktyczno-sportowe (szczegóły w załączniku nr 6 do protokołu):

1) zostały wykonane roboty ziemne, fundamenty, instalacje podposadzkowe, podłoża pod posadzki;

2) są wykonywane słupy żelbetonowe, ściany parteru i montowane płyty stropowe;

3) ze względu na potrzeby Zespołu Szkół Politechnicznych rozważane jest:

a) przeniesienie pokoju trenerów do większego pomieszczenia, usytuowanego obok, co wiąże się z poprawą oświetlenia,

b) wykonanie wygłuszenia sali (koszt około 300.000,00 zł netto), co wiąże się z wykonaniem zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę (koszt około 48.000,00 zł brutto).

 

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy ww. zmiany w projekcie budowlanym wiążą się z koniecznością wykonywania zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskiwaniem zamiennego pozwolenia na budowę. Zaznaczył, że konieczność wprowadzenia takich zmian powinna być zauważona już w fazie projektowej, gdyż tego typu kwestie nie pojawiają się w tracie wykonywania robót budowlanych.

Karolina Opielska odpowiedziała, że:

1) zmiana polegająca na przeniesieniu pokoju trenerów do innego pomieszczenia może być ujęta w dokumencie powykonawczym;

2) wykonanie wygłuszenia sali nie stanowi elementu konstrukcyjnego i nie powoduje konieczności wykonywania projektu zamiennego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawione informacje i uzgodnił, że w kwestii planowanych zmian w projekcie budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego należy:

1) jednoznacznie wyjaśnić, czy zmiany te skutkują koniecznością wykonania projektu zamiennego;

2) dokonać dokładnego oszacowania zakresu i kosztów wykonania wygłuszenia sali.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

Grzegorz Stangreciak poinformował, że uzupełnienie składu komisji przetargowej umożliwi fachową ocenę ofert, które dotyczą postępowania przetargowego na zakup wyposażenia do Centrum Oświatowego.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 92/2019 w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że związki zawodowe nauczycieli zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na 2019 r. Dodała, że zostały spełnione wymogi formalne, które umożliwiają podjęcie uchwały w tej sprawie.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 93/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

 

Pkt 2.3 – 2.6 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”:

a) dotyczy cz. III: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Politechnicznych,

b) dotyczy cz. IV: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

c) dotyczy cz. VII: dostawa sprzętu ogrodniczego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

d) dotyczy cz. XIV: dostawa pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół Specjalnych

 

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji ww. części, tj. odpowiednio:

a) wykonawcę KNS Przemysław Wielgo z siedzibą w Kielcach z ofertą na część III w kwocie 3.020,98 zł, gdy na realizację tej części zamawiający zabezpieczył kwotę 3.183,20 zł,

b) wykonawcę KNS Przemysław Wielgo z siedzibą w Kielcach z ofertą na część IV w kwocie 8.887,79 zł, gdy na realizację tej części zamawiający zabezpieczył kwotę 7.309,00 zł,

c) wykonawcę KNS Przemysław Wielgo z siedzibą w Kielcach z ofertą na część VII w kwocie 1.019,25 zł, gdy na realizację tej części zamawiający zabezpieczył kwotę 547,20 zł,

d) wykonawcę Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „Apex” z siedzibą w miejscowości Strzałków z ofertą na część XIV w kwocie 5.062,43 zł, gdy na realizację tej części zamawiający zabezpieczył kwotę 4.778,69 zł.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, odpowiednio:

a) nr 94/2019 dotyczy cz. III: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Politechnicznych,

b) nr 95/2019 dotyczy cz. IV: dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

c) nr 96/2019 dotyczy cz. VII: dostawa sprzętu ogrodniczego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

d) nr 97/2019 dotyczy cz. XIV: dostawa pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

 

Pkt 3.1 Zatwierdzenie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Grzegorz Stangreciak poinformował, że odpowiedzi na pytania dotyczące stołów spawalniczych i centralnej instalacji filtracyjnej skutkują zmianą załącznika nr 4e opisu przedmiotu zamówienia i załącznika nr 1e formularza ofertowego w części V przedmiotowego zamówienia. Dodał, że w związku ze zmianami w specyfikacji, proponuje wydłużyć termin składania ofert z dnia 14.02. do dnia 20.02.2019 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził Modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie zmiany zakresu i kosztorysu prac konserwatorsko-restauratorskich okien witrażowych kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli wystąpił o zmianę kosztorysu inwestorskiego remontu witraży w prezbiterium w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 10.000,00 zł. Zaznaczyła, że wkład własny Parafii wynosi 14.163,00 zł i nie uległ zmniejszeniu mimo iż Zarząd Powiatu przyznał dotację w niższej kwocie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury (znak sprawy NP.4123.10.2018)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził zmiany zakresu i kosztorysu prac konserwatorsko-restauratorskich okien witrażowych kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

 

Pkt 3.3 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że specyfikacja jest ponownie zatwierdzana, gdyż poprzednie postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdził jednomyślnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.6.2019)

 

Pkt 4.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w wyniku modernizacji bursy szkolnej przy ul. Słowackiego i budowy nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, powstaną kolejne obiekty, poza funkcjonującym internatem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, które będą służyły młodzieży uczącej się w szkołach i placówkach powiatowych. Zaznaczyła, że zasadne jest, by połączyć te placówki w jedną strukturę – bursę międzyszkolną, gdyż umożliwi to lepszą organizację i efektywne wykorzystanie miejsc noclegowych. Dodała, że internat może być zlikwidowany z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, jeśli rodzice uczniów i właściwy kurator oświaty zostali o tym fakcie powiadomieni co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zauważył, że internat nie jest odrębną jednostką oświatową, stanowi integralną część szkoły. Zaznaczył, że uchwała Rady może zostać uchylona przez organ nadzoru, gdyż wyraża się w niej zgodę na likwidację placówki, która formalnie nie istnieje.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że oceny prawnej zasadności podjęcia uchwały dokona organ nadzoru i do tej decyzji powiat będzie się musiał dostosować. Podkreślił, że jeśli Rada nie podjęłaby uchwały z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem, to wówczas likwidacja internatu nie mogłaby być przeprowadzona z końcem roku szkolnego.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.006.2019)

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej.

 

Pkt 4.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że z dniem 01.09.2019 r. na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, gimnazja zostają wygaszone. Zaznaczyła, że Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 nie posiada uczniów, dlatego obowiązek informowania ich o zamiarze likwidacji nie występuje. Dodała, że placówka może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który poinformuje o tym fakcie właściwego kuratora oświaty co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.006.2019)

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12.

 

Pkt 4.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Rada Powiatu zgodnie z art. 42a) ustawy o samorządzie powiatowym, jest organem właściwym do określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, które te projekty muszą spełniać. Nadmieniła, że projekt uchwały powstał w wyniku analizy rozstrzygnięć organu nadzoru w podobnych sprawach. Następnie przedstawiła procedurę wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych:

1) w celu prowadzenia czynności związanych z przygotowaniem projektu uchwały zostaje utworzony komitet, który występuje z inicjatywą uchwałodawczą do Starostwa;

2) projekt uchwały jest opiniowany przez komórkę merytoryczną, odpowiedzialną za realizację zadań w nim ujętych;

3) po ewentualnym uzupełnieniu braków formalnych i uzyskaniu pozytywnej opinii, projekt uchwały jest publikowany w celu uzyskania poparcia grupy co najmniej 300 osób;

4) po uzyskaniu wymaganej liczby podpisów, projekt uchwały jest przedkładany właściwej merytorycznie komisji Rady;

5) projekt uchwały wraz z opinią komisji zostaje objęty porządkiem najbliższej sesji Rady.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.006.2019)

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha

Sebastian Kozłowski, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że działka nr 3893/27 o powierzchni 537 m2 jest usytuowana przy ul. Leśnej we Wrześni i stanowi własność gminy Września w użytkowaniu wieczystym firmy „Kosłom” Koczorowscy spółka jawna. Zaznaczył, że powiat wrzesiński jest użytkownikiem wieczystym:

1) działki nr 3893/17, na której znajduje się budynek będący siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespołu Szkół Specjalnych;

2) działki nr 3893/24, która jest przeznaczona pod boisko szkolne Zespołu Szkół Specjalnych.

Zaznaczył, że nabycie prawa użytkowania wieczystego do działki nr 3893/27 polepszy możliwość korzystania i umożliwi dojazd do działki przeznaczonej na boisko szkolne. Dodał, że szacunkowy koszt nabycia wynosi 93,00 zł/m2, a wycena zostanie zlecona po podjęciu uchwały przez Radę.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.006.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślne projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha.

 

Pkt 5 Przedstawienie sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania za działkę nr 21/2 położoną w Sokołowie

Sebastian Kozłowski poinformował, że działka nr 21 położona w Sokołowie w chwili obecnej stanowi własność Skarbu Państwa, jednak zgodnie z decyzją starosty wrzesińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Września, stanie się własnością gminy Września. Zaznaczył, że z uwagi na fakt, iż działka od 01.01.1999 r. znajduje się w zarządzie powiatu jako droga o przebiegu Sokołowo – Ostrowo Szlacheckie, odszkodowanie za jej zajęcie pod budowę obwodnicy, przysługuje powiatowi wrzesińskiemu. Zaznaczył, że został przygotowany wniosek do wojewody wielkopolskiego o wydanie decyzji deklaratoryjnej, stwierdzającej nabycie tej działki przez powiat wrzesiński. Wnioskował o zgodę na wystąpienie o uznanie powiatu wrzesińskiego za stronę w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie nr 21/2 o powierzchni 0,0431 ha,  położoną w obrębie Sokołowo, gmina Września.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.6821.4.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o włączenie powiatu wrzesińskiego na prawach strony w postępowaniu administracyjnym o odszkodowanie za zajęcie działki nr 21/2 w Sokołowie, przeznaczonej pod budowę obwodnicy miasta Września.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu emerytowanych członków Związku Nauczycielstwa Polskiego

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że sekcja emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni organizuje wyjazd wypoczynkowy i wnioskuje o dofinansowanie kosztów przejazdu. Zaznaczyła, że nie jest to podmiot, który może występować w otwartym konkursie ofert.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.8030.4.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyznał dofinansowanie w wysokości 1.500,00 zł.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przekazania środków finansowych „Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni” Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że prezes „Szpitala Powiatowego” Sp. z o.o. wystąpił o środki w kwocie 400.000,00 zł na dofinansowanie działalności w związku z trudną sytuacją finansową, koniecznością dokonania płatności i brakiem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonanie świadczenia w 2018 r.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.0232.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził jednomyślnie zgodę na przekazanie kwoty 400.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni”.

 

Pkt 6.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia środków przekazywanych Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Czeszewie

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie wystąpił o zwiększenie przekazywanych przez powiat środków budżetowych z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników. Przypomniała, że powiat współfinansuje działalność warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% kosztów funkcjonowania, tj. na 2019 r. w kwotach:

1) 6.667,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni;

2) 4.000,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie;

3) 4.000,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.8360.5.2019)

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że przekazanie wyższych kwot na funkcjonowanie warsztatów może nastąpić po dokonaniu analizy finansowej w marcu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził jednomyślnie zgodę na przekazanie dotacji dla organów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w ww. kwotach i uzgodnił, że kwestia przekazania dofinansowania dla tych jednostek zostanie ponownie rozpatrzona w marcu.

 

Pkt 7 Zaopiniowanie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się o kwoty:

1) 726,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników, które zostaną przeznaczone na ten cel;

2) 335.372,00 zł, która pochodzi z niewykorzystanych środków z 2018 r. z realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) 1.189.709,00 zł, która pochodzi ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” i zostanie przeznaczona na ten cel.

Dodała, że dochody budżetowe zmniejszą się o kwotę 5.784.100,39 zł stanowiącą część środków z rozliczenia, które wpłynęło pod koniec 2018 r. na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zaznaczyła, że środki te zostaną wprowadzone jako wolne środki celem spłaty części kredytu zaciągniętego na realizację projektu.

Po rozpatrzeniu wniosków, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził zgodę na zwiększenie wydatków o kwoty:

1) 90.000,00 zł na koszty wykonania zastępczego usunięcia skutków działalności polegającej na zbiorze i transporcie odpadów przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni;

2) 60.000,00 zł na zakup koszy do koszykówki i bramki do gry w piłkę ręczną w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

3) 59.929,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

4) 19.448,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych;

5) 10.795,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów w Liceum Ogólnokształcącym;

6) 22.266,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2;

7) 15.864,00 zł na wczesne wspomaganie dziecka w Zespole Szkół Specjalnych;

8) 14.000,00 zł na naprawdę dachu w Zespole Szkół Politechnicznych;

9) 13.577,00 zł na realizację projektu pn. „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów”;

10) 363.024,00 zł na zakup pozostałego wyposażenia i wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową urządzenia wodnego – stawu ziemnego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

11) 315.767,22 zł na realizację projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, które pozostały ze środków niezrealizowanych w 2018 r.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się zadania dotyczące:

1) usługi dostępu do internetu światłowodowego w Zespole Szkół Specjalnych, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii;

2) usługi dostępu do internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dodała, że przedsięwzięciu pn. „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” dokonuje się zwiększenia wydatków planowanych dla szkół w związku z niewykonaniem ich w pełnej kwocie w roku ubiegłym.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.006.2019)

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                         
 4. Stefan Tomczak                         
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 12 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-02-22 08:23
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 08:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj