Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 15 / 2019

PROTOKÓŁ NR 15/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie pisma w sprawie rokowań dotyczących postępowania o niepodpadanie gruntów pod dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

 

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wyjaśniła, że:

1) w grudniu 2018 r. wpłynęło pismo Kancelarii Adwokackiej z Warszawy, reprezentującej spadkobiercę poprzedniego właściciela nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni, w sprawie podjęcia rozmów w celu wypracowania porozumienia (uzyskania terenów zamiennych za działkę stanowiącą obecnie własność powiatu);

2) nieruchomości objęte wnioskiem są usytuowane na obszarze około 129 ha i obejmują również m.in. działkę stanowiącą własność powiatu wrzesińskiego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, na której znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych powiatu;

3) w dniu 30.03.2018 r. została wydana decyzja wojewody wielkopolskiego o niepodpadaniu pod dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, gdyż właściciel przedmiotowym działek, przed II wojną światową, zakupił je z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną;

4) w 1938 r. gmina miejska Września odkupiła od właściciela część działki, która obecnie znajduje się w posiadaniu powiatu i jest zabudowana siedzibą Zespołu Szkół Politechnicznych;

5) po II wojnie światowej Skarb Państwa został wpisany w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości, na podstawie dekretu o reformie rolnej, a powiat następnie na podstawie decyzji komunalizacyjnej stał się właścicielem;

6) zgodnie z decyzją wojewody, niewłaściwa była przesłanka do przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa;

7) Zarząd Powiatu odwołał się od decyzji wojewody z marca 2018 r., termin zakończenia sprawy przed organem II instancji został wyznaczony na koniec czerwca br.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.6821.2.7.2017)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzgodnił jednomyślnie, że:

1) prowadzenie negocjacji na tym etapie jest przedwczesne;

2) zasadne jest wstrzymanie się w prowadzeniu jakichkolwiek negocjacji do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie planu finansowego na 2019 r. na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września

 

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że burmistrz Wrześni przedłożył korektę planu finansowego na 2019 r. na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej, w której uwzględnił przesunięcie kwoty, o którą planowano zwiększyć plan w zakresie dodatków funkcyjnych dla pracowników. Kwota ta została przesunięta na zakup księgozbioru.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury (znak sprawy NP.031.1.2019)

Dionizy Jaśniewicz wnioskował o ujęcie w przyszłych planach finansowych biblioteki powiatowej wydatków związanych z publikacją książki, w ramach środków przeznaczanych na księgozbiór.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie:

1) zatwierdził plan finansowy na 2019 r. wraz z korektą na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września;

2) wyraził zgodę na zaplanowanie w przyszłych planach finansowych środków na publikowanie książek, dzieł o wybranej tematyce.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosków w sprawach dofinansowania zakupu węzy pszczelej przez koła pszczelarzy w Nekli, Miłosławiu, Kołaczkowie, Pyzdrach i Wrześni

 

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że koła pszczelarzy działające na terenie powiatu wrzesińskiego wystąpiły o dofinansowanie zakupu węzy pszczelej. Zaznaczył, że Referat Środowiska i Rolnictwa dysponuje na ten cel kwotą 5.000,00 zł i proponuje się, aby przekazać węzę pszczelą w ilości proporcjonalnej do liczby rodzin pszczelich, tj.:

1) 1.130,00 zł dla koła pszczelarzy w Nekli (712 rodzin);

2) 360,00 zł dla koła pszczelarzy w Miłosławiu (228 rodzin);

3) 1.370,00 dla koła pszczelarzy w Kołaczkowie (861 rodzin);

4) 550,00 zł dla koła pszczelarzy w Pyzdrach (345 rodzin);

5) 1.590,00 zł dla koła pszczelarzy we Wrześni (1000 rodzin).

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WBŚ.6120.1.2019)

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie węzy pszczelej kołom pszczelarskim we wskazanych ilościach, co łącznie stanowi wydatek w kwocie 5.000,00 zł.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni i dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

 

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że kadencje dyrektorów: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Politechnicznych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kończą się 31.08.2019 r. Zaznaczyła, że wymagania, które muszą spełnić kandydaci wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r., oferty będą przyjmowane do dnia 04.03.2019 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 98/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni i dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
we Wrześni
.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym

 

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, dlatego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało przeprowadzone zamówienie z wolnej ręki. Przypomniał, że wybór dotyczy dostawy dwóch robotów kooperujących do CBiRNT. Zaznaczył, że zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym zostało wysłane do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, które złożyło ofertę w kwocie 1.273.050,00 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 1.276.002,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 99/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym.

 

Pkt 4.3  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego

 

Grzegorz Stangreciak poinformował, że na realizację bieżących remontów cząstkowych wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejszą złożył Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych. Dodał, że wykonawca zaproponował kwotę 292.494,00 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 350.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 100/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 5 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

 

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach poinformował, że planuje zakup projektora do wyświetlania prezentacji w dużym formacie na potrzeby Centrum. Dodał, że w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej znajdują się środki na ten cel. Zaznaczył, że korzystniejsza oferta opiewa na kwotę 15.866,00 zł brutto.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w związku iż jest to zadanie majątkowe, musi być ono ujęte w wykazie zadań majątkowych, gdyż zakup powyżej 10.000,00 zł stanowi środek trwały. Dodała, że z rozdziału 80140 zmniejszy się plan na wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych o tę samą kwotę na zadanie pn. „Zakup projektora dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Grzymysławicach”. Zaznaczyła, że autopoprawką dokonuje się również uszczegółowienia w zadaniu majątkowym dotyczącym zakupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 3893/27 o powierzchni 537 m2 przy ul. Leśnej we Wrześni w kwocie 52.000,00 zł. Wyjaśniła, że w projekcie uchwały budżetowej była wpisana działka nr 3893/26 o powierzchni 500 m2, gdyż działka ta w styczniu br. uległa podziałowi i dopiero teraz można wpisać w wykazie zadań majątkowych jej właściwy numer i powierzchnię.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

 

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że w związku z zabezpieczeniem w budżecie kwoty 400.000,00 zł na podwyższenie udziałów Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie tego wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale zmieniającej budżet powiatu skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2019 r.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie uchwałę nr 102/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019)

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                           

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 15 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-02-27 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj