Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 16 / 2019

PROTOKÓŁ NR 16/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 lutego 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad i poinformował, że w pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty, na wniosek merytorycznych wydziałów, zostaną omówione następujące sprawy:

1. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wyjazdu juniorów KPS Progress Września na turniej ¼ Mistrzostw Polski Juniorów w Suwałkach.

2. Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

3. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łąkowej w Miłosławiu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie porządek obrad wraz ze zmianami.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji Grzybowskiego Turnieju Wojów

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że kierownik Oddziału Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie wystąpił o współorganizację Grzybowskiego Turnieju Wojów, który odbędzie się w sierpniu br. Zaznaczyła, że impreza odbywa się od 19 lat i od 2015 r. na jej organizację przekazywano dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Dodała, że wnioskujący wystąpił o współfinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadaszenie sceny, nagłośnienie, prowadzenie wydarzenia i opłaty ZAiKS, nagrody dla uczestników oraz druk materiałów promocyjnych. Podkreśliła, że powiat nie może współfinansować opłaty ZAiKS i nagród dla uczestników.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury (znak sprawy NP.403.2.2019)

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia wyjaśniła, że głównym organizatorem turnieju w br. jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które jest jednostką sektora finansów publicznych i nie może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację Grzybowskiego Turnieju Wojów w kwocie 8.000,00 zł.

 

Pkt 1.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie darowizny na Komitet Fundatorów Sztandaru dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Paweł Puzdrakiewicz, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych poinformował, że Komitet Fundatorów Sztandaru dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowegow Powidzu wnioskuje o dobrowolną wpłatę na ufundowanie sztandaru bazie lotniczej. Zaznaczył, że przekazanie darowizny, zgodnie z wnioskiem, nie jest uzasadnione z punktu księgowo-rachunkowego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa (znak sprawy NB.5560.6.2019)

Zarząd Powiatu nie wyraził jednomyślnie zgody na przekazanie darowizny na ten cel.

 

Pkt 1.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania XVI Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków w Nekli

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli organizuje po raz XVI Międzygminną Olimpiadę Sportową dla Przedszkolaków. Dodała, że w przedsięwzięciu biorą udział dzieci z pięciu gmin powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.8031.2.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na współfinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 500,00 zł.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę pomocy dydaktycznych AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych

Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż w dwóch poprzednich przetargach nieograniczonych nie wpłynęły oferty. Zaznaczyła, że zaproszenie do udziału zostało wysłane do firmy Jolanta Falana – Kozłowska P.W.D. „Apex” z miejscowości Strzałków. Dodała, że oferta wpłynęła na kwotę 7.018,38 zł, a na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 7.250,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwałę nr 103/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego swym zakresem dostawę pomocy dydaktycznych AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych.

 

Pkt 2.2 i 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej/nadania regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Magdalena Michalak poinformowała, że dział informatyczny Wydziału Organizacyjnego planuje zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa Powiatowego. Dodała, że w celu przeprowadzenia przetargu w trybie nieograniczonym konieczne jest powołanie komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwały:

1) nr 104/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;

2) nr 105/2019 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wyjazdu juniorów KPS Progress Września na turniej ¼ Mistrzostw Polski Juniorów w Suwałkach

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zawodnicy KPS Progress Września, którzy będą reprezentować powiat w turnieju, są uczniami wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych. Nadmieniła, że zawodnicy zdobyli awans do turnieju, uzyskując najpierw brązowy medal w Mistrzostwach Wielkopolski.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.425.1.5.2019)

Zarząd Powiatu wyraził jednomyślnie zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 3.000,00 zł.

 

Zatwierdzenie modyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Magdalena Michalak poinformowała, że część odpowiedzi na pytania wykonawców skutkuje istotnymi zmianami w pierwotnej treści specyfikacji. Zaznaczyła, że zmodyfikowanie opisu przedmiotu zamówienia powoduje przedłużenie terminu składania ofert z 22.02. na 06.03.2019 r., gdyż zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku istotnej zmiany, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.1.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził jednomyślnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych.

 

Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łąkowej w Miłosławiu

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska w Miłosławiu opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łąkowej w Miłosławiu i wystąpiła o uzgodnienie projektu planu. Zaznaczył, że teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z nieuciążliwymi usługami. Podkreślił, że zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd uzgadnia projekt w zakresie zadań samorządowych lub rządowych. Nadmienił, że jeśli przedstawione propozycje nie kolidują z zamierzeniami inwestycyjnymi powiatu, projekt planu może być zaopiniowany pozytywnie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WB.6740.111.1.2019)

Zarząd Powiatu uzgodnił jednomyślnie projekt planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łąkowej we Wrześni.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                  
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 16 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-02-27 14:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj