Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 17 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 17/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 lutego 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad i poinformował, że w pkt. 3 podpkt 3 zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu przyjął jednomyślnie zmieniony porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie petycji oraz wniosków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczących drogi powiatowej nr 2926P Nowa Wieś Królewska - Gozdowo

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że mieszkańcy Nowej Wsi Królewskiej złożyli petycję, której przedmiotem są:

1) zły stan nawierzchni drogi powiatowej;

2) uporządkowanie poboczy zarastających krzewami i chwastami po usunięciu drzew owocowych (wystające pnie);

3) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości.

Zaznaczył, że petycję rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała ją za zasadną i wystąpiła o:

1) usunięcie i/lub prawidłowe oznakowanie pni usytuowanych na poboczu drogi powiatowej;

2) ujęcie w przyszłych budżetach powiatu zadania inwestycyjnego, polegającego na remoncie nawierzchni drogi (etapowanie zadania);

3) ujęcie w budżecie powiatu zadania budowy chodnika jako ostatniego etapu modernizacji drogi (po wykonaniu naprawy nawierzchni drogi).

Odnosząc się do poszczególnych wniosków komisji, Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że:

1) frezowanie pni w kwocie 6.500,00 zł zostało już zlecone firmie zewnętrznej;

2) wykonanie nakładki (100 kg wyrównania i 4 cm warstwy ścieralnej) na odcinku 4,7 km, bez poszerzania szerokości drogi, szacuje się w kwocie około 2.000.000,00 zł. Dodał, że wykonywane są bieżące remonty cząstkowe, które stanowią wysoki koszt utrzymania drogi;

3) budowa chodnika wiąże się z koniecznością kanalizacji rowów, co powoduje znaczny wzrost kosztów remontu drogi.

 

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał o natężenie ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że natężenie wynosi około 500 pojazdów na dobę, a są to dane z 2015 r., gdyż wówczas było przeprowadzane badanie. Dodał, że kolejny kompleksowy pomiar ruchu drogowego będzie wykonywany w 2020 r.  Podkreślił, że odcinek drogi o najgorszym stanie technicznych ma długość około 4,720 mb. Poinformował, że corocznie są wykonywane remonty cząstkowe przy wykorzystaniu sprzętu, którym dysponuje Referat tj. remonterem drogowym przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.

 

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i Statutem Powiatu Wrzesińskiego, rozpatruje petycję i następnie opracowuje projekt uchwały Rady w sprawie sposobu jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Dodała, że petycja musi być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od jej wpływu.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że remont drogi powiatowej nr 2926P Nowa Wieś Królewska – Gozdowo jest zadaniem inwestycyjnym, które/go:

1) jest przewidziane do wykonania ze środków przyszłych budżetów powiatu;

2) zakres (etapowanie modernizacji drogi) i termin realizacji będą zależeć od możliwości finansowych powiatu w latach następnych.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie koncepcji zagospodarowania działki nr 139/76 (obręb Bierzglinek) pod budowę nowej siedziby dla służby drogowej

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że działka nr 139/76 w Bierzglinku jest własnością powiatu wrzesińskiego, oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Podkreślił, że Referat Dróg Powiatowych opracował wstępną koncepcję zagospodarowania części tej działki na potrzeby służby drogowej tj. do przechowywania sprzętu, garażowania pojazdów i magazynowania surowców.

Zaznaczył, że:

1) powierzchnia całkowita działki wynosi 3063 m2;

2) powierzchnia działki do wydzielenia wynosi około 1300 m2;

3) powierzchnia projektowanych budynków to około 360 m2, z czego część magazynowo – socjalna obejmuje około 90 m2, a hala stalowa około 270 m2;

4) powierzchnia utwardzonego terenu (istniejąca) wynosi 350 m2.

Materiał poglądowy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że w tej chwili materiały sypkie są składowane na składowiskach, które jednocześnie zapewniają usługę załadunku na samochód. Podkreślił, że w przypadku składowania tych materiałów na działce w Bierzglinku, konieczne będzie zakupienie ładowacza lub samochodu z hydraulicznym dźwigiem samochodowym.

 

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w bliskim sąsiedztwie działki nr 139/76 znajduje się działka nr 139/57 o powierzchni 0,5218 ha, będąca własnością powiatu wrzesińskiego, która również mogłaby być zagospodarowana na potrzeby Referatu Dróg Powiatowych.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że:

1) przeprowadzi wizję lokalną działki nr 139/76 w Bierzglinku;

2) dla podjęcia działań zmierzających do budowy nowej siedziby służby drogowej konieczne jest poznanie szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

 

Pkt 2 Podjęcie decyzji w sprawie zmiany opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że od 2015 r., w wyniku zamiany siedziby, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest zlokalizowany w budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, będącym własnością powiatu. Wyjaśniła, że od marca 2016 r., na podstawie decyzji Zarządu, opłata za korzystanie z nieruchomości przez jednostkę jest naliczana z tytułu trwałego zarządu, który był ustanowiony jeszcze przed zmianą siedziby (obecna siedziba PINB była własnością Skarbu Państwa). Zaznaczyła, że dokonano ponownej wyceny wartości rynkowej nieruchomości zajmowanej przez jednostkę, jej wartość wzrosła, dlatego zasadna jest aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu do kwoty 463,20 zł, co stanowi 0,3% ceny nieruchomości wynoszącej 154.400,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.680.3.16.2018)

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wzrost opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

 

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformowała, że w otwartym konkursie ofert wpłynęło 57 ofert we wszystkich obszarach, z czego 9 ofert nie spełniło warunków formalnych. Wyjaśniła, że oferty te nie zostały poddane analizie m.in. z powodu braku deklaracji 10% finansowego wkładu własnego, braku czytelności oferty, niezgodności oferty ze statutową działalnością oferenta lub niedopasowania oferty do proponowanych obszarów konkursu oraz niskiej wartości merytorycznej oferty. Zaznaczyła, że komisja konkursowa obradowała w dniach 22.02. i 25.02.2019 r. i rozdysponowała w całości środki zaplanowane na realizację zadań z obszarów dotyczących:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwałę nr 106/2019 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Rafał Zięty, członek Zarządu nie uczestniczył w głosowaniu z uwagi na fakt, że jest prezesem Stowarzyszenia „Orzechowo 333”, które otrzymało dotację na realizację zajęć modelarstwa lotniczego.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach: wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”:

a) dot. części IX dostawa sprzętu elektronicznego,

b) dot. części X dostawa materiałów biurowych,

c) dot. części XII dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Specjalnych,

d) dot. części XVI dostawa narzędzi do Zespołu Szkół Specjalnych

 

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację kolejnych części postępowania dotyczącego projektu na doposażenie szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej, tj. odpowiednio:

1) część IX i część XVI: oferty wykonawcy Biuro Inżynieryjne Martex w kwotach 14.002,32 i 1.231,23 zł, a na realizację tych części zamówienia zabezpieczono kwoty 10.276,00 zł i 432,50 zł;

2) część X: ofertę wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka w kwocie 18.683,22 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 16.201,49 zł;

3) część XII: ofertę wykonawcy „Grego” Grzegorz Król w kwocie 11.390,70 zł, a na realizację była zabezpieczona kwota 10.987,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie  Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

 

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że oferty przewyższają kwoty zabezpieczone na realizację poszczególnych części zamówienia, dlatego też w celu wyboru wykonawców są dokonywane przesunięcia między pozycjami (m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach i  szkoleniach). Zaznaczyła, że ze względu na ograniczone środki, opracowywana jest zmiana wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, odpowiednio:

1) nr 107/2019 dot. części IX dostawa sprzętu elektronicznego;

2) nr 108/2019 dot. części X dostawa materiałów biurowych;

3) nr 109/2019 dot. części XII dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Specjalnych;

4) nr 110/2019 dot. części XVI dostawa narzędzi do Zespołu Szkół Specjalnych.

 

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że została opracowana informacja o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartał 2018 r. Zaznaczyła, że:

1) plan dochodów wynosił 102.318.403,69 zł i został zrealizowany w kwocie 105.452.349,31 zł, co stanowi 103,06 % wykonania planu;

2) plan wydatków wynosił 131.585.806,99 zł i został zrealizowany w kwocie 123.859.111,00 zł, co stanowi 94,13 % wykonania planu;

3) powstał deficyt na kwotę 18.406.761,69 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwałę nr 111/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Pkt 4 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni

 

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że specyfikacja dotyczy zakupu komputerów, oprogramowania i licencji oraz akcesoriów do infrastruktury serwerowej na potrzeby Starostwa Powiatowego. Dodała, że termin realizacji zamówienia wynosi od 14 do 30 dni od dnia podpisania umowy, a kryterium wyboru oferty to 60% cena i 40% termin dostawy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.9.2019)

 

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził jednomyślnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku

 

Jolanta Pielak poinformowała, że od 18.02.2019 r. trwają IX przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Bierzglinku. Zaznaczyła, że dotąd sprzedano 8 działek o łącznej wartości 492.060,00 zł.

 

Dodatkowe prace do wykonania w budynku bursy przy ul. Słowackiego i w budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

 

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w przypadku rozbudowy bursy przy ul. Słowackiego:

1) konieczne jest wykonanie dodatkowych robót elektrycznych i sufitów oraz montaż dwóch rur;

2) proponuje się wykonanie chodnika z kostki brukowej przed wejściem do budynku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Łączny koszt robót wynosi około 128.000,00 zł.

 

Odnosząc się do budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że zasadne jest wykonanie:

1) dodatkowej sieci kanalizacji deszczowej (koszt 3.370,00 zł);

2) wzmocnień podstropu i płyt audytoryjnych (koszt 49.000,00 zł);

3) wygłuszenia sufitu (koszt 396.000,00 zł);

4) kompleksowego, zaawansowanego nagłośnienia (koszt 159.000,00 zł);

5) dodatkowych elementów elewacyjnych (koszt 45.000,00 zł);

6) zaawansowanego systemu ochrony przeciwpożarowej (koszt 123.000,00 zł);

7) profesjonalnego oświetlenia (koszt około 200.000,00 zł).

 

Zaznaczyła, że koszty te stanowią koszty niekwalifikowane, które na etapie projektowania nie byłby uwzględniane ze względu na wartość przyjętą do realizacji zadania.

 

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że na tym etapie realizacji robót wiążąca jest decyzja o wykonaniu wygłuszenia sali i wzmocnieniu nagłośnienia, ze względu na wielkość hali i jej przeznaczenie. Dodał, że wykonanie tych prac w terminie późniejszym będzie generować większe nakłady finansowe. Podkreślił, że wykonawca robót w trakcie przeprowadzonej wizji potwierdził, iż wygłuszenie hali obejmuje sufit i dwie ściany boczne.

 

Rafał Zięty zauważył, że w celu podjęcia decyzji o wydatkowaniu środków na wykonanie dodatkowych prac konieczne jest m.in. wyjaśnienie zakresu prac wygłuszeniowych sali i elementów wchodzących w skład profesjonalnego nagłośnienia w budynku przy ul. Wojska Polskiego. Przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 05.02.2019 r., był przedstawiany temat wygłuszenia sali i Zarząd uznał to zadanie za konieczne do wykonania. Przypomniał, że poruszona została również kwestia wykonania projektu zamiennego i pracownicy Wydziału Inwestycji potwierdzili, iż nie jest to konieczne. Podkreślił, że Zarząd nie kwestionował potrzeby wykonania wygłuszenia, ale wnioskował już wówczas o doszczegółowienie zakresu tych prac.

 

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że w pierwszej kolejności, jeśli Zarząd wyrazi zgodę, będzie wykonany projekt wygłuszenia i akustyki sali. Dodała, że szacunkowa kwota wykonania tych prac, jest maksymalną wartością wskazaną przez wykonawcę i obejmuje również wykonanie projektu. Wyjaśniła, że te kwestie nie wymagają zamiennego pozwolenia na budowę.

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu wnioskowała o aktualizację zakresu i wartości prac dodatkowych, które proponuje się wykonać w budowanych obiektach.

 

Zarząd Powiatu uzgodnił jednomyślnie, że:

1) przeprowadzi wizję lokalną bursy przy ul. Słowackiego i budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni (wraz z przedstawicielami firm/inspektorami nadzorującymi roboty);

2) należy uszczegółowić zakres prac/elementy do wykonania w ramach prac dodatkowych w celu podjęcia decyzji o kwotach i wskazaniu celu wydatkowaniu środków z budżetu powiatu.

 

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu uzgodnili, że na jednym z posiedzeń zapoznają się z kwestią partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                   
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 17 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-03-11 14:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj