Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 19 / 2019

PROTOKÓŁ NR 19/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 marca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu, na prośbę naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, wnioskował o rozszerzenie pkt. 3 o podpkt 4) o treści: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie ośrodka „Relaks” w Orzechowie przy ulicy Topolowej.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad wraz ze zmianą.

 

Pkt 1 Wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy zawartej z firmą Megamaszyny

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przelew wierzytelności dotyczy umowy zawartej z firmą Megamaszyny w dniu 11.02.2019 r. Zaznaczyła, że cesja nastąpi na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.042.5.2017)

Zarząd Powiatu wyraził jednomyślnie zgodę na dokonanie cesji wierzytelności z umowy zawartej z firmą Megamaszyny.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia Powiatowej Sceny Kultury w Miłosławiu na potrzeby organizacji koncertu przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że uczniowie Liceum planują zorganizować koncert muzyczny w Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. Zaznaczyła, że w dniu 26.02.2019 r. został przeprowadzony przegląd techniczny obiektu, z którego wynika, iż stan techniczny wieży zagraża bezpieczeństwu i życiu użytkowników. Zaznaczyła, że w pierwszej kolejności powinny być poddane rozbiórce filary nad wieżą widokową oraz wszystkie luźne i uszkodzone dachówki, cegły.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.6850.1.2019)

Protokół z kontroli stanu technicznego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udostępnienie Powiatowej Sceny Kultury w Miłosławiu ze względu na zły stan techniczny wieży.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu mundurów i butów dla członków Społecznej Straży Rybackiej

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Społeczna Straż Rybacka, jak co roku, wystąpiła o dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla strażników. Zaznaczyła, że wydatek jest uzasadniony, jednak w chwili obecnej, ze względu na dysponowanie przez Wydział mniejszą pulą środków na realizację zadań w bieżącym roku, trudno jest wskazać dział/rozdział/paragraf, z którego środki mogłyby być rozdysponowane.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WBŚ. 6176.2.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że wniosek zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym, po realizacji zadań zaplanowanych w bieżącym budżecie powiatu.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania koncertu charytatywnego organizowanego przez SSP nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni wnioskują o dofinansowanie kosztów wydruku biletów, zaproszeń i plakatów na koncert charytatywny „Nie rezygnujmy z marzeń”. Zaznaczyła, że powiat mógłby wesprzeć inicjatywę w formie współorganizacji poprzez wydrukowanie ww. artykułów papierniczych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury Fizycznej (znak sprawy NP.403.3.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację koncertu charytatywnego w kwocie 600,00 zł.

 

Pkt 3.1 – 3.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, komisję konkursową tworzą przedstawiciele: organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i zakładowych organizacji związkowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

Zarząd Powiatu wybrał jednomyślnie na przedstawicieli organu prowadzącego placówki:

1) Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu na przewodniczącą komisji konkursowej;

2) Stefana Tomczaka, członka Zarządu na członka komisji;

3) Pawła Skrzypczaka, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki na członka komisji.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwały nr:

1) 112/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;

2) 113/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni;

3) 114/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie ośrodka „Relaks” w Orzechowie przy ulicy Topolowej

Jolanta Pielak poinformowała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrześni otrzymał grant Lokalnej Grupy Działania „Z nami warto” na realizację warsztatów wytwarzania mebli z palet. Zaznaczyła, że wnioskujący wystąpił o udostępnienie budynku Ośrodka „Relaks” w Orzechowie w terminie od 6 marca do 20 maja br.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.6845.2.3.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwałę nr 115/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie ośrodka „Relaks” w Orzechowie przy ulicy Topolowej.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                  
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 19 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-03-27 08:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj