Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 20 / 2019

PROTOKÓŁ NR 20/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad i wnioskował o rozszerzenie pkt. 4 o podpkt 5) o treści: podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Pana Piotra Domżalskiego do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni podczas ich jednoczesnej nieobecności.

Zarząd Powiatu przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad wraz ze zmianą.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, środki przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są wydatkowane na zadania określone przez Radę Powiatu. Zaznaczyła, że w bieżącym roku proponuje się przeznaczyć:

1) na rehabilitację zawodową kwotę 115.000,00 zł, która wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Dotyczy: udzielenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej i dokonywania zwrotu wydatków poniesionych na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) na rehabilitację społeczną kwotę 823.361,00 zł, co stanowi 11 % mniej środków w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dotyczy dofinansowania m.in.: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

3) na działalność warsztatów terapii zajęciowej kwotę 1.957.560,00 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019)

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął jednomyślnie projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 2 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przypomniał, że:

1) w styczniu 2017 r. burmistrz Wrześni złożył wniosek o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego we wskazanych miejscowościach w zakresie zadań rządowych i samorządowych;

2) Zarząd Powiatu wydał w dniu 07.02.2017 r. postanowienie, w którym odmówił uzgodnienia projektu planu, z uwagi na ograniczenia mogące mieć wpływ na zahamowanie rozwoju gospodarstw rolnych i spadek ich dochodowości;

3) burmistrz Wrześni złożył w dniu 14.02.2017 r. zażalenie na wydane postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu;

4) organ odwoławczy wydał postanowienie w dniu 15.05.2017 r., w którym utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Zarządu Powiatu odmawiające uzgodnienia projektu planu;

5) postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostało zaskarżone przez burmistrza Wrześni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu;

6) Sąd wydał wyrok w dniu 09.11.2017 r., w którym uchylił postanowienie Zarządu Powiatu odmawiające uzgodnienia projektu planu oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego podtrzymujące w mocy postanowienie Zarządu z 07.02.2017 r.

7) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 04.03.2019 r. przekazało dokumenty w przedmiotowej sprawie, co zobowiązuje organ pierwszej instancji do ponownego jej rozpatrzenia.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd Powiatu opiniuje projekt planu pozytywnie/negatywnie lub stosownie z art. 25 ust. 2 cytowanej ustawy, może nie przedstawić stanowiska, co uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu planu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WB.673.2.1.2017)

Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Zarząd Powiatu wydał postanowienie odmawiające uzgodnienia projektu planu z naruszeniem przepisów prawa określających jego kompetencje w zakresie uzgadniania planu. Przypomniał, że Zarząd uznał, iż projekt planu przewiduje ograniczenia w możliwości chowu i hodowli zwierząt, które wkraczają zbyt głęboko w swobodę gospodarowania w rolnictwie. Dodał, że podtrzymuje stanowisko zajęte w lutym 2017 r. Zaznaczył, że jeśli Zarząd nie jest właściwy do wnikliwego i skutecznego opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo, nie powinien po raz drugi wydawać postanowienia. Wnioskował o nieprzedstawianie stanowiska Zarządu w tej sprawie.

Zarząd Powiatu uzgodnił, że w przedmiotowej sprawie postąpi stosownie do art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. nie przedstawi stanowiska, co uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie sprawozdań z działalności środowiskowych domów samopomocy w Pietrzykowie i w Gozdowie

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, sprawozdania z działalności tych jednostek są przedkładane jednostce prowadzącej. Dodała, że wnioski wynikające ze sprawozdania lub wnioski zgłoszone przez jednostki prowadzące, są wykorzystywane w usprawnianiu organizacji i funkcjonowania domu. Podkreśliła, że plany pracy domów na 2018 r. zostały zrealizowane w założonym wymiarze w zakresie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej itp.

Sprawy są prowadzone w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.82.2.2018 i NPZ.82.3.2018)

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedłożone sprawozdania z działalności środowiskowych domów samopomocy w Pietrzykowie i w Gozdowie.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie zakresu i kosztów prac dodatkowych w budowanych obiektach

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła materiały dotyczące wykonania dodatkowych prac w budowanych obiektach tj. bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni i zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni oraz wybudowanego Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Materiały stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Odnosząc się do kwestii roszczeń wykonawcy Centrum Badań w kwocie 536.259,85 zł, Anna Wolska-Wróblewska wyjaśniła, że inspektorzy nadzoru weryfikują roboty wykazane przez wykonawcę. Zaznaczyła, że budowa została już zakończona i trudno jest zweryfikować, czy wykazane przez wykonawcę roboty zostały zrealizowane. Zauważyła, że zasadność ich wykonania powinna być zgłoszona inwestorowi i wykonana za jego zgodą.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na realizację robót dodatkowych w bursie przy ul. Słowackiego we Wrześni będzie trzeba zabezpieczyć kwotę około 140.000,00 zł (szczegóły w załączniku).

Omawiając roboty dodatkowe na budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego, Jarosław Sieszchuła, przedstawiciel firmy Grinbud z Gniezna (wykonawca) wyjaśnił, że:

1) wygłuszenie sali dotyczy sufitu i ścian, przy współpracy z akustykiem zostanie wykonany projekt i kontrola jakości realizacji robót;

2) nagłośnienie obejmuje wykonanie projektu we współpracy z profesjonalistami, przeszkolenie osób wyznaczonych do obsługi nagłośnienia oraz udział profesjonalisty w pierwszym wydarzeniu. Dodał, że nagłośnienie przewidziane w projekcie nie jest wystarczające do właściwego nagłośnienia imprezy masowej;

3) uzupełnienie systemu przeciwpożarowego o instalację systemu sygnalizacji pożaru nie jest konieczne, ale ze względów bezpieczeństwa zostało wskazane do wykonania;

4) ulepszenie oświetlenia wiąże się z montażem oświetlenia LED i przewiduje likwidację bocznych lamp, które kolidowały ze składanymi koszami oraz likwidację lamp zwisających nad trybunami.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że po dokonaniu pomiarów, okazało się, iż występuje różnica rzędnych istniejącego terenu i zaprojektowanego wejścia do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego. Zaznaczyła, że błąd ten pojawił się już prawdopodobnie przy opracowywaniu projektu i skutkuje spadkiem wody deszczowej w kierunku budowanego obiektu. Podkreśliła, że w tej chwili są opracowywane koncepcje możliwego rozwiązania i dlatego trudno jest wskazać kwotę, jaką trzeba będzie na ten cel zabezpieczyć w budżecie.

Zarząd Powiatu uzgodnił, że nie uznaje roszczeń zgłoszonych przez wykonawcę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

W ramach robót dodatkowych w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, Zarząd Powiatu:

1) wskazał na konieczność wykonania: wygłuszenia sali, strefowego nagłośnienia, prac związanych z wykonaniem elementów elewacyjnych (wariant III) oraz ulepszenia oświetlenia w hali;

2) nie wyraził zgody na uzupełnienie systemu przeciwpożarowego o system sygnalizacji pożaru.

 

Pkt 4.1 i 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach: odwołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego / budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w uwagi na fakt, iż jeden z członków komisji przetargowej przeszedł na emeryturę, zasadne jest dokonanie zmiany w składach komisji przetargowych w podjętych już uchwałach.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 116/2019 w sprawie odwołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) nr 117/2019 w sprawie odwołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu może opracować harmonogram realizacji budżetu powiatu i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 118/2019 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019)

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że uchwała aktualizuje użytkowników służbowych telefonów komórkowych i wysokości stawek za korzystanie z tych usług oraz z dostępu do internetu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 119/2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Pana Piotra Domżalskiego do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni podczas ich jednoczesnej nieobecności

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w celu zapewnienia ciągłości zadań placówki, w sytuacji gdy dyrektor i wicedyrektor są jednocześnie nieobecni w pracy, konieczne jest wyznaczenie nauczyciela ich zastępującego. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, taką kompetencję posiada Zarząd Powiatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 120/2019 w sprawie wyznaczenia Pana Piotra Domżalskiego do zastępowania dyrektora i wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni podczas ich jednoczesnej nieobecności.

 

Pkt 5.1 Wyrażenie zgody na wspólny z gminą Września, zakup energii elektrycznej

Elżbieta Helman poinformowała, że przetarg na zakup energii elektrycznej, był już dwukrotnie przeprowadzany wspólnie z gminą Września. Zaznaczyła, że planuje się przeprowadzić procedurę przetargową na okres 2 lat, jednak w sytuacji, gdy stawki nie będą korzystne, umowa zostanie zawarta na okres 1 roku. Dodała, że w wyniku przetargu, wszystkie jednostki powiatowe będą miały taką samą stawkę za zużycie energii elektrycznej.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym (znak sprawy SOG.2512.4.4.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wspólny z gminą Września zakup energii elektrycznej.

 

Pkt 5.2 Wyrażenie zgody na:

1) wygaszenie w części trwałego zarządu sprawowanego przez Zespół Szkół Politechnicznych na działce 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni oraz zmianę decyzji Zarządu dnia 12.10.2010 r.;

2) zmianę decyzji Zarządu z dnia 18.01.2011 r. w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) zmianę decyzji Zarządu z dnia 18.01.2011 r. w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Rafał Pawlaczyk, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że zmiany decyzji dotyczących trwałego zarządu wynikają z realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” obejmującego m.in. budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Zaznaczył, że zmienią się dla ww. jednostek wysokości udziałów trwałego zarządu w gruncie będącym własnością powiatu wrzesińskiego. Dodał, że ustala się również nowe wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Sprawy są prowadzone w Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości (znak sprawy NG.6844.1.1.2019, NG.6844.1.2.2019 i NG.6844.1.3.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął decyzje w sprawach:

1) wygaszenia w części trwałego zarządu sprawowanego przez Zespół Szkół Politechnicznych na działce 1271/13 przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni oraz zmiany decyzji Zarządu dnia 12.10.2010 r.;

2) zmiany decyzji Zarządu z dnia 18.01.2011 r. w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

3) zmiany decyzji Zarządu z dnia 18.01.2011 r. w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje , komunikaty Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński przedstawił treść apelu dotyczącego lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego tj. propozycji przeniesienia ich z miejscowości Pyzdry do miejscowości Gizałki. Zaznaczył, że wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego deklarują chęć podpisania apelu w celu pozostawienia obecnej lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa (znak sprawy. NB.5520.3.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na podpisanie apelu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                        
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 20 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-03-27 08:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj