Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 21 / 2019

PROTOKÓŁ NR 21/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1 Przedstawienie kosztów prac dodatkowych do wykonania przy budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Odnosząc się do robót dodatkowych na budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień  Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że:

1) ze względu na podział, zmniejszył się koszt wykonania ulepszenia oświetlenia hali do kwoty około 76.000,00 zł;

2) projektant potwierdził różnicę rzędnych istniejącego terenu i zaprojektowanego wejścia do budynku, jednak nie wskazał jeszcze możliwego rozwiązania;

3) przyjęto błędną szerokość trybuny w hali, co powoduje konieczność wykonania konstrukcji wsporczej w kwocie około 29.000,00 zł.

Podkreśliła, że oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia zakresu ulepszenia oświetlenia w hali, zostaną w części przeznaczone na wykonanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych trybuny bez konieczności zwiększania budżetu na ten cel.

Członek Zarządu Rafał Zięty zapytał, w jaki sposób są wykazywane roboty dodatkowe w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że:

1) sporządzany jest kosztorys realizacji całej inwestycji i kosztorys różnicowy;

2) roboty dodatkowe są weryfikowane przez inspektora nadzoru;

3) projektant zostanie obciążony kosztem związanym z rozwiązaniem problemu zaistnienia różnicy rzędnych budowanego obiektu (dochodzenie roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub rozstrzygnięcie sprawy na drodze sądowej).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie ulepszenia oświetlenia i elementów konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania trybuny w hali dydaktyczno-sportowej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że konkurs „Lider wolontariatu” będzie organizowany po raz drugi. Dodała, że tegoroczny regulamin przewiduje uczestnictwo osób dorosłych, w pozostałym zakresie nie uległ zmianie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 121/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczyciela na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że nauczyciel Licem Ogólnokształcącego złożył wniosek o środki z funduszu zdrowotnego na intensywną terapię związaną z chorobą nowotworową. Zaznaczyła, że zgodnie z § 6 uchwały Rady nr 41/V/2007 z 29.03.2007 r. określającej zasady przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w szczególnie uzasadnionych przypadkach środki mogą być przyznane poza przyjętym trybem. Zaproponowała przyznanie wnioskującemu kwoty 2.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 122/2019 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczyciela na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzonego przez jednostki organizacyjne i administrację zespoloną Powiatu Wrzesińskiego

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących dodatkowej informacji do bilansu jednostki samorządu terytorialnego, została opracowana instrukcja uszczegółowiająca informacje przekazywane przez jednostki organizacyjne. Dodała, że w zakresie przedkładania informacji o mieniu powiatu, powinny być zamieszczane dane o aktualnych wycenach nieruchomości, jeśli takie zostały sporządzone.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 123/2019 w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzonego przez jednostki organizacyjne i administrację zespoloną Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarząd (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019)

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o opinię w sprawie zaliczenia ul. Tymiankowej w Kaczanowie (dz. nr 302/22) do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 124/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pyzdrach na odtworzenie wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego i remont części pomieszczeń piwnicznych

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Parafia w Pyzdrach uzyskała dotację na  odtworzenie wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego i remont części pomieszczeń piwnicznych w kwocie 10.000,00 zł. Zaznaczyła, że z uwagi na większy koszt realizacji zaplanowanego zadania, wnioskujący wystąpił o zwiększenie dotacji do kwoty 20.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury (znak sprawy NP.4123.4.2018)

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zwiększenie przyznanej dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego „Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni” Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” wystąpił o przekazanie środków w kwocie 694.364,16 zł na zapłatę odsetek i wykup raty za I kwartał br. od wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego na realizację projektu dotyczącego rozbudowy i zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego. Zaznaczyła, że zgodnie z umową wsparcia zawartą ze Spółką, w bieżącym kwartale Zarząd Powiatu może przekazać kwotę 302.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia (znak sprawy NPZ.0232.4.2019)

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie środków w kwocie 302.500,00 zł. Ponadto uzgodnił, że udzielenie wsparcia w wyższej kwocie jest zależne od szczegółowej informacji o stanie finansów spółki, m.in. w zakresie środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Pkt 3.3 – 3.5 Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

 • zgody na użyczenie stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na drużynowe biegi przełajowe szkół podstawowych;
 • zgody na użyczenie miejsc noclegowych w ZSTiO dla wykładowców Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • zgody na użyczenie miejsc noclegowych w ZSTiO dla uczestników XLIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz ufundowanie pucharów i gadżetów dla uczestników

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o zgodę na użyczenie stadionu lekkoatletycznego i miejsc noclegowych w związku z organizacją corocznych wydarzeń edukacyjnych. Ponadto wnioskował o ufundowanie nagród i gadżetów dla uczestników olimpiady.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak spraw: SE.4323.2.7.2019, SE.4323.2.6.2019 i SE.4323.2.9.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie:

1) stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na drużynowe biegi przełajowe szkół podstawowych;

2) miejsc noclegowych w ZSTiO dla wykładowców Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

3) miejsc noclegowych w ZSTiO dla uczestników XLIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz ufundowanie pucharów i gadżetów dla uczestników.

 

Pkt 3.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania XVI biegu przełajowego „Pętla Chlebowska”

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że sołtys sołectwa Chlebowo wystąpił o dofinansowanie biegu przełajowego. Nadmieniła, że impreza jest organizowania m.in. przez koło gospodyń wiejskich, które w przyszłym roku będzie mogło ubiegać się o środki w ramach otwartego konkursu ofert.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.425.1.10.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 400,00 zł.

 

Pkt 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w listopadzie 2017 r. Rada Powiatu wyraziła zgodę na utworzenie powiatowej szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni od września 2018 r. Zaznaczyła, że zmiana podjętej uchwały dotyczy przesunięcia terminu jej utworzenia na 01.09.2019 r. Przypomniała, że warunkiem prowadzenia szkoły muzycznej przez powiat jest uzyskanie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przekazaniu realizacji tego zadania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019)

 

Pkt 5.1 Przedstawienie informacji o dotacji dla niepublicznych szkół/placówek

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że na podstawie wniosków złożonych, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr 261/XL/2018 z dnia 08.02.2018 r. określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół/placówek niepublicznych, powiat wrzesiński w 2019 r. udzieli dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka”, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Magiczny Zakątek”, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłosławiu. Zaznaczyła, że od 2018 r. wysokość dotacji na jednego wychowanka/słuchacza ustalana jest według metryczki subwencji oświatowej i wynosi 4.513,06 zł dla ośrodków niepublicznych, specjalistycznych oraz 86,46 zł dla niepublicznych szkół dla dorosłych. Poinformowała, że w 2018 r. wypłacono 1.818.731,20 zł dotacji, a kwota planowana na 2019 r. wynosi 2.545.365,84 zł.

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z uchwałą nr 12/III/2018 Rady Powiatu z dnia 13.12.2018 r. określającej tryb udzielania dotacji dla spółek wodnych, Zarząd Powiatu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych lub realizacji inwestycji w wysokości 30% wartości wykonywanych robót. Zaznaczyła, że termin ten upłynie 30.04.2019 r.

Ponadto Urszula Łabęda poinformowała, że zbiórka elektrośmieci została zaplanowana na 11.05.2019 r. Dodała, że w bieżącym budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 15.000,00 zł, a wniosek o dofinansowanie akcji został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek               
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                       
 5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 21 / 2019)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-04-08 10:56
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 10:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj