Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 23 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 23/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie pisma złożonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że komisja została powołana do opiniowania wpływających pism, jednak z uwagi na brak uszczegółowienia w ustawie i odmienne interpretacje prawne, jej członkowie wnioskują
o zajęcie stanowiska w sprawie:

1) konieczności opiniowania przez komisję/Radę wszystkich wpływających pism;

2) możliwości rozpatrywania wniosków przez merytoryczne wydziały/referaty, tj. przykładowo wnioski dotyczące dróg powiatowych powinny być rozpatrywane przez zarządcę dróg.

Zaznaczył, że Rada jest organem, który za pośrednictwem komisji rozpatruje skargi, wnioski i petycje, jednak zastanawiające jest, czy rozstrzygnięcie pewnych (i jakich ewentualnie) spraw jest możliwe bez angażowania tych podmiotów do ich rozpatrzenia.

Członek Zarządu Rafał Zięty zaznaczył, że zgodnie z opinią radcy prawnego zatrudnionego w Starostwie, kwalifikacji pism dokonuje się na podstawie ich treści, a nie ich formy zewnętrznej czy wskazanego adresata.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w związku z brakiem uszczegółowienia w ustawie o samorządzie powiatowym, wystąpiono do nowo wyłonionej kancelarii adwokackiej o zajęcie stanowiska w sprawie organu rozpatrującego wpływające pisma. Zaznaczył, że Rada nie powinna zajmować się każdym wnioskiem, który wpłynie do urzędu. Zaproponował, by wnioski w sprawach dróg powiatowych rozpatrywać zgodnie z kryteriami uwzględniającymi stan techniczny, sytuację prawną, natężenie ruchu itp.

Waldemar Grzegorek poinformował, że pomiary ruchu drogowego były przeprowadzane w 2015 r., a zgodnie z europejskimi wytycznymi zarządca dróg jest zobowiązany do ich zrealizowania cyklicznie, co 5 lat. Zaproponował, by w związku z napływającymi licznymi wnioskami w sprawie remontów dróg, dokonać pomiarów już w roku bieżącym. Zaznaczył, że dane te będą stanowić jeden z ekonomicznych wskaźników decydujących o zakresie i terminie realizacji inwestycji drogowych.

Członek Zarządu Robert Balicki zaproponował, by wspólnie z przedstawicielami gmin przeprowadzić wizję dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał, że tryb postępowania z wpływającymi pismami zostanie uszczegółowiony po uzyskaniu opinii prawnej.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie możliwości aplikowania o dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie woli przystąpienia do realizacji zadań w 2019 r.

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że wojewoda wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zaproponował ubieganie się o realizację przedsięwzięć dotyczących:

1) przebudowy drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo: odcinek od drogi krajowej nr 15 do drogi wojewódzkiej nr 432, kosztorys inwestorski opiewa na kwotę około 4.000.000,00 zł;

2) budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2162P Gutowo Małe – Grzybowo: kontynuacja prac na odcinku około 1,1 km, kosztorys inwestorski opiewa na kwotę około 1.250.000,00 zł;

3) przebudowy drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w miejscowościach Nowy Folwark i Psary Polskie: odcinek drogi przebiegającej od terenów leśnych w miejscowości Nowy Folwark do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Psary Polskie, kosztorys inwestorski opiewa na kwotę około 5.000.000,00 zł.

Zaznaczył, że powiat może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019)

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie propozycji zamiany oświetlenia na budowie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w celu zapewnienia właściwego i oszczędnego oświetlenia w budowanym obiekcie, wykonawca zaproponował wymianę oświetlania w całym budynku na oprawy ze źródłem LED. Zaznaczył, że powoduje to wzrost kosztu już zaplanowanego o kwotę 39.262,62 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wykonanie oświetlenia z oprawami LED w całym budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – część II tokarki i frezarki uniwersalne

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty:

1) firmy Metal Technics Polska s.c. z siedzibą w Warszawie na kwotę 114.882,00 zł;

2) firmy Metalzbyt=Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej na kwotę 140.076,09 zł.

Zaznaczył, że komisja przetargowa oceniła oferty pod względem ich zgodności ze specyfikacją i wyżej oceniła ofertę z niższą ceną. Nadmienił, że na realizację tej części przedmiotowego postępowania przetargowego zabezpieczono kwotę 134.216,37 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 127/2019 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – część II tokarki i frezarki uniwersalne
.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach unieważnienia części postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, dotyczy:

1) części VIII wyposażenie teleinformatyczne,

2) części IX wyposażenie meblowe warsztatowe,

3) części X symulator sterowania obrabiarkami

Uzasadniając konieczność unieważnienia przedmiotowych części postępowania przetargowego Grzegorz Stangreciak poinformował, że:

1) na realizację części VIII wpłynęła oferta, która mimo wyjaśnień złożonych przez wykonawcę, nie była zgodna ze specyfikacją i wskazanymi w niej wymogami;

2) na realizację części IX wpłynęły dwie oferty, z czego jedna oferta została odrzucona, gdyż wadium zostało wpłacone po terminie, a druga oferta była niezgodna ze specyfikacją;

3) na realizację części X wykonawcy nie złożyli ofert.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 128/2019 w sprawie unieważnienia części VIII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie teleinformatyczne;

2) nr 129/2019 w sprawie unieważnienia części IX postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie meblowe warsztatowe;

3) nr 130/2019 w sprawie unieważnienia części X postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – stymulator sterowania obrabiarkami.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, dotyczy:

1) części I – komputery,

2) części II – oprogramowanie i licencje,

3) części III – akcesoria do infrastruktury serwerowej

Grzegorz Stangreciak poinformował, że komisja przetargowa dokonała oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym i wyłoniła wykonawców poszczególnych części, tj.:

1) firmę DIMnet Monika Mikołajczak z siedzibą we Wrześni na dostawę komputerów za kwotę 19.543,47 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 18.000,00 zł;

2) firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie na dostawę oprogramowania i licencji za kwotę 28.359,71 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 34.000,00 zł;

3) firmę DIMnet na dostawę akcesoriów do infrastruktury serwerowej za kwotę 108.942,35 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 115.000,00 zł.

Zaznaczył, że na realizację całego postępowania przetargowego zabezpieczono kwotę 167.000,00 zł, dlatego też możliwe jest dokonanie wyboru oferty przekraczającej kwotę zabezpieczoną na realizację części I.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu  w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, odpowiednio:

1) nr 131/2019 dotyczy części I – komputery;

2) nr 132/2019 dotyczy części II – oprogramowanie i licencje,

3) nr 133/2019 dotyczy części III – akcesoria do infrastruktury serwerowej.

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że na realizację dostawy pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego wpłynęły dwie oferty, które jednak nie były zgodne ze specyfikacją. Podkreśliła, że przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy tej części jest unieważniany po raz drugi, dlatego też zamawiający może teraz dokonać zamówienia z wolnej ręki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 134/2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu „Nauka – to lubię!– kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.5 – 3.8 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia konkursu na stanowisko: dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych,
 • powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,
 • powierzenia Pani Violetcie Zdunowskiej stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
 • powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w dniu 20.03.2019 r. zostały przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów wskazanych szkół i placówki oświatowej. Zaznaczyła, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r., organ prowadzący zatwierdza konkurs na stanowisko dyrektora, jeśli nie zaistnieją przesłanki do stwierdzenia jego unieważnienia. Podkreśliła, że przewodniczący komisji konkursowej poinformował, iż konkursy zostały przeprowadzone stosownie do wskazanej procedury, a w wyniku tajnych głosowań zostali wyłonieni kandydaci w osobach:

1) pani Elżbieta Tomczak na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

2) pani Violetta Zdunowska na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego;

3) pan Bogdan Nowak na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych.

Dodała, że zgodnie z art. 63 ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych, w uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Informacje o rozstrzygnięciu konkursów stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

Zarząd Powiatu powierzył stanowiska dyrektorów na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2024 r.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 135/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni;

2) nr 136/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;

3) nr 137/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni;

4) nr 138/2019 w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni;

5) nr 139/2019 w sprawie powierzenia Pani Violetcie Zdunowskiej stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;

6) nr 140/2019 w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

Pkt 3.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zgodnie z umową wsparcia, wkład pieniężny do Spółki z .o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” za I kwartał 2019 r. wynosi 302.500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego do pełnego udziału, co równa się kwocie 305.000,00 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 141/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Pkt 3.10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że w podjętej uchwale dokonano uszczegółowienia w zakresie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. informacje o miejscu przechowywania danych i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu pozyskiwanych danych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 142/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Lider wolontariatu”.

 

Pkt 3.11 – 3.13 Podjęcie uchwał zmieniających: budżet, plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zgodnie z informacjami wojewody wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji celowych na 2019 r. o kwoty:

1) 205.516,50 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ośrodków wsparcia pomocy społecznej;

2) 119.290,00 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (od 01.01.2019 r. został zwiększony o 2 etaty limit etatów funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni);

3) 3.012,50 zł na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zaznaczyła, że zmiany skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 143/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok;

2) nr 144/2019 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) nr 145/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2019 rok.

 

Pkt 3.14 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy planuje realizować cykliczny projekt kierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia: długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, osób wieku 50 lat i więcej, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i wymagających wsparcia. Zaznaczył, że nabór wniosków upłynie 05.04.2019 r., a projekt będzie realizowany od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Dodał, że ogólna wartość projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1.853.335,50 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 146/2019 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

 

Pkt 4.1 Zaopiniowanie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 w zakresie budowy kładki w miejscowości Nekla

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 92 w miejscowości Nekla. Zaznaczył, że umożliwi to bezkolizyjne poruszanie się pieszych między częściami miasta. Nadmienił, że w ramach przyjętych rozwiązań projektowych nie występują powiązania z innymi drogami publicznymi. Podkreślił, że Zarząd Powiatu wydaje w tej sprawie opinię w zakresie zasadności realizacji projektowanej inwestycji.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WB.673.2.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaopiniował pozytywnie wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 w zakresie budowy kładki w miejscowości Nekla.

 

Pkt 4.2 Zaopiniowanie wniosku o współorganizację powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Artur Czajkowski, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o współorganizację powiatowych eliminacji do turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa (znak sprawy NB.5521.2.2019)

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację przedsięwzięcia w kwocie 2.000,00 zł.

 

Pkt 5 Przedstawienie pism/wniosków dotyczących zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się o kwotę 121.311,00 zł,
z przeznaczeniem:

1) kwoty 3.525,00 zł dla Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na wyposażenie pracowni terapeutycznej (środki pochodzą z uzyskanej darowizny);

2) kwoty 5.041,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na zakup nagród na turniej cukierniczo-piekarniczy (środki pochodzą z uzyskanej darowizny i wpłat na turniej);

3) kwoty 3.255,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na zakup sztandaru dla szkoły (środki pochodzą z dodatkowych wpłat za nocleg w internacie);

4) kwoty 11.028,00 zł na zmniejszenie rezerwy celowej (środki wynikają ze zmniejszonej subwencji oświatowej na 2019 r.);

5) kwoty 120.518,00 zł na realizację projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego jako kwoty dofinansowania (środki pochodzą ze zmiany harmonogramu realizacji projektu). Zaznaczyła, że zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.196.233,00 zł, z czego wkład własny wynosi 1.075.715,00 zł, jest związane z budową bursy i zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego oraz bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni. Dodała, że zadanie znajduje się w wykazie zadań inwestycyjnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planów wydatków szkół i placówek oświatowych na realizację zadań majątkowych, w kwotach:

1) 150.000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego na modernizację pomieszczeń szkolnych,

2) 150.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na wymianę oświetlenia w budynku dydaktycznym A;

3) 80.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych na modernizację pomieszczeń szkolnych;

4) 157.551,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na modernizację terenu wokół budynku szkoły;

5) 28.000,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na zakup szafek szkolnych dla uczniów i szaf ubraniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego;

6) 9.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wykonanie zabudowy meblowej do sekretariatu.

Ponadto Zarząd Powiatu zwiększył plany wydatków szkół i jednostek organizacyjnych, w kwotach:

1) 63.000,00 zł na zakup szafek szatniowych, 32.000,00 zł na zakup komputerów poleasingowych, 10.000,00 zł na zakup układu elektronicznego dla zawodu technik elektronik oraz 1.300,00 zł na opłaty bankowe za transakcje do kontrahentów zagranicznych w ramach projektu „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Politechnicznych;

2) 15.256,00 zł na naprawę dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2;

3) 19.300,00 zł na malowanie sal lekcyjnych, biur i korytarzy szkolnych zniszczonych w wyniku zalania w 2018 r., 9.054,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia, 15.800,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach umowy zawartej na realizację edukacji zawodowej z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz 2.860,00 zł na zawarcie umowy z agencją ochrony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

4) 56.000,00 zł na wymianę okien i dźwigu do przewozu posiłków w budynku Domu Pomocy Społecznej;

5) 400.000,00 zł na podwyższenie udziałów w Spółce z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”;

6) 17.109,00 zł na odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i umieszczenie dziecka z terenu powiatu wrzesińskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu kaliskiego;

7) 16.008,00 zł na świadczenie usług pocztowych oraz najem urządzeń wielofunkcyjnych, co skutkuje zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

8) 5.794,70 zł na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Powiatowym.

Anna Trubacz wyjaśniła, że w 2018 r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 9.616.053,43 zł na budowę i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, który został zrealizowany w niższej kwocie, dlatego też plan rozchodów zostanie umniejszony do kwoty wykorzystanego kredytu tj. 8.790.062,64 zł.

Ponadto poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną wprowadzone nowe przedsięwzięcia:

1) sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w latach 2019 – 2020 z planowanymi, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 157.800,00 zł;

2) zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w latach 2019 – 2020 z planowanymi, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8.600,00 zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                    
 2. Waldemar Grzegorek                
 3. Robert Balicki                           
 4. Stefan Tomczak                       
 5. Rafał Zięty                 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska              

drukuj (Protokół nr 23 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-04-23 14:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj