Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 24 / 2019

PROTOKÓŁ NR 24/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic Azaliowej i Cyrkoniowej we Wrześni

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Wrześni planuje budowę skrzyżowania dróg dojazdowych, które umożliwi połączenie ulic: Azaliowej i Cyrkoniowej z siecią dróg gminnych. Zaznaczył, że projektowane skrzyżowanie zostanie częściowo zlokalizowane na prywatnych terenach, co wiąże się z koniecznością przejęcia części gruntu działki nr 890/39.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa (znak sprawy WB.673.3.2019)

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic Azaliowej i Cyrkoniowej we Wrześni.

 

Pkt 1.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla drużyn młodzieżowych MKS Victoria Września

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że Zarząd MKS Victoria Września wystąpił o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla drużyn młodzieżowych. Zaznaczyła, że w ubiegłym roku, klub uzyskał wsparcie finansowe z budżetu powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4222.8.2019)

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział pięciu członków Zarządu. Oddano 3 głosy „przeciwko” i 2 głosy „wstrzymujące”.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla drużyn młodzieżowych MKS Victoria Września.

 

Pkt 1.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatrudnienia drugiego pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych wystąpił o zgodę na zatrudnienie drugiego pedagoga od 01.09.2019 r. Zaznaczyła, że uzasadnieniem wniosku jest przewidywany wzrost liczby uczniów z początkiem roku szkolnego. Nadmieniła, że kilkudziesięciu uczniów posiada orzeczenia i opinie dotyczące właściwego funkcjonowania w szkole.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.4323.5.4.2019)

Członek Zarządu Stefan Tomczak zaznaczył, że wzrost liczby uczniów wystąpi w każdej ze szkół ponadgimnazjalnych. Zaznaczył, że dyrektorzy szkół, zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe, mogą wnioskować o zwiększenie etatu psychologa lub pedagoga, gdyż w okresie przejściowym ilość etatów na tych stanowiskach jest proporcjonalnie zależna od liczby uczniów w szkole.

Członek Zarządu Rafał Zięty zauważył, że biorąc pod uwagę trudności, z którymi borykają się uczniowie, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest niezbędne. Zaznaczył, że w tej sytuacji wszyscy dyrektorzy powinni rozważyć potrzebę zwiększenia etatu pedagoga lub psychologa.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na podstawie porozumienia, odbywał dyżur w każdej szkole ponadgimnazjalnej.

Katarzyna Starzyńska potwierdziła, że dyżur ten obowiązuje, 3 godz. tygodniowo psycholog z Poradni jest do dyspozycji uczniów w każdej ze szkół.

Zarząd Powiatu uzgodnił, że decyzja w sprawie zwiększenia etatu pedagoga/psychologa w roku szkolnym 2019/2020 zostanie podjęta po analizie zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Pkt 2 Przedstawienie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w 2018 r.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Zaznaczyła, że wysokość odpisu w 2019 r. wynosi 288.802,00 zł, z czego do 31.05.2019 r. zostanie wypłacone 75% tej kwoty, a pozostałe 25% do 30.09.2019 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej (znak sprawy SE.2412.1.2019)

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Miłosław do kategorii dróg publicznych

Izabela Karpińska, zastępca kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że zaliczenie dróg do kategorii gminnych dotyczy działek położonych w miejscowościach: Bugaj, Białe Piątkowo, Pałczyn, Kębłowo i Książno. Zaznaczyła, że drogi te będą stanowiły uzupełnienie sieci dróg służących lokalnym potrzebom.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 147/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Miłosław do kategorii dróg publicznych.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, komisja wybrała najkorzystniejsze oferty:

1) na dostawę tokarek i frezarek sterowanych numerycznie, ofertę wykonawcy Dmg Mori Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie w kwocie 1.110.850,00 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 944.000,40 zł;

2) na dostawę stanowisk spawalniczych i stołów, ofertę wykonawcy PH Kogex Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 65.126,04 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 73.694,22 zł;

3) na dostawę centralnej instalacji filtracyjnej, ofertę wykonawcy PH Kogex Sp. z o.o. w kwocie 97.514,40 zł, a na realizację zabezpieczono kwotę 110.700,00 zł.

Zaznaczyła, że środki, które zostały zaoszczędzone z realizacji budowy Centrum, zostały przeniesione na jego wyposażenie, dlatego możliwe jest dokonanie wyboru oferty przewyższającej środki zabezpieczone na realizację części I.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych:

1) nr 148/2019 dotyczy cz. I tokarki i frezarki sterowane numerycznie;

2) nr 149/2019 dotyczy cz. III stanowiska spawalnicze i stoły;

3) nr 150/2019 dotyczy cz. V centralna instalacja filtracyjna.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wyposażenie, które zostanie przekazane jako środek trwały na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej będzie umieszczone w jego jednostce podległej tj. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 151/2019 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

 

Pkt 4.1 i 4.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że specyfikacje dotyczą zakupu kolejnych elementów wyposażenia niezbędnego do celów szkoleniowych w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii tj.

1) zestawu 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi, z terminem realizacji zamówienia do 112 dni, a maksymalnie do 140 dni od dnia zawarcia umowy;

2) symulatora sterowania obrabiarkami, z terminem realizacji zamówienia do 20 dni, a maksymalnie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znaki spraw: NI.272.11.2019 i NI.272.15.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych, dotyczy:

1) zestawu 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi;

2) symulatora sterowania obrabiarkami.

 

Pkt 4.3 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że postępowanie przetargowe obejmuje swym zakresem wyposażenie informatyczne budynku bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni. Zaznaczyła, że prace budowlane dobiegają końca, dlatego też rozpoczynają się przetargi na wyposażenie obiektu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.18.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu V sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformowała, że w związku z zabezpieczeniem środków, w uchwale Rady Powiatu, na podwyższenie udziałów w Spółce z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”, zasadne jest podjęcie uchwały przekazującej te środki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 152/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zmiany przyjęte w uchwale Rady Powiatu zmieniającej budżet, skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków. Zaznaczyła, że zmiany te dotyczą przeniesienia kwoty 1.334,00 zł między rozdziałami 75020 a 70005 celem zabezpieczenia środków na złożenie pozwu.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 153/2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2019)

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                         
  5. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 24 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-04-24 07:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj