Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 25 / 2019

PROTOKÓŁ NR 25/2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w zakresie przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęły pytania dotyczące obudowy komputerów, wymaganych certyfikatów, stawki Vat dla placówek oświatowych. Zaznaczyła, że po konsultacji informatycznej, udzielono odpowiedzi, które w części zmodyfikowały opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki 1a i 1b specyfikacji. Podkreśliła, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana treści specyfikacji musi być udostępniona na stronie internetowej. Dodała, że w związku z modyfikacją, termin do złożenia i otwarcia ofert zostanie przedłużony z dnia 15.04.2019 r. na dzień 17.04.2019 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy: NI.272.18.2019)

Modyfikacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 1.2a Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych: wyposażenie spawalnicze

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że:

1) zamówienie swym zakresem obejmuje wyposażenie spawalnicze: lusterka spawalnicze, stojaki do próbek, wózki do przewozu butli, młotki spawalnicze, ostrzałkę do elektrod, uchwyty do ostrzenia elektrod, suszarkę do elektrod, specjalistyczne druty, butle na gaz osłonowy;

2) w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wymagane jest oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3) minimalny termin dostawy wynosi do 20 dni, a maksymalny do 40 dni od dnia zawarcia umowy;

4) wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: cena – 60 pkt i termin dostawy – 40 pkt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.10.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych: wyposażenie spawalnicze.

 

Pkt 1.2b Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że:

1) przedmiotowe postępowania przetargowe obejmuje zakup, dostawę i montaż mebli, wyposażenia kuchennego, szaf i krzeseł;

2) termin realizacji zamówienia wynosi od maksymalnie 6 tygodni do 8 tygodni od dnia podpisania umowy;

3) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, wykonawcy muszą dostarczyć opisy oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem cen jednostkowych;

5) przy wyborze ofert, w zakresie każdej z części oddzielnie, wybór nastąpi według wagi: cena  – 60% i termin dostawy – 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (znak sprawy NI.272.7.2019)

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa oceniła oferty i dokonała wyboru dostawcy:

1) spawarki za kwotę 431.238,00 zł tj. ofertę firmy ABPLANALP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a na realizację zabezpieczono kwotę 515.269,11 zł;

2) symulatora spawania za kwotę 107.484,14 zł, tj. ofertę firmy DIGITAL FORCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a na realizację zabezpieczono kwotę 72.262,50 zł;

3) wyposażenia warsztatowego za kwotę 199.416,20 zł, tj. ofertę firmy METALZBYT= HURT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej, a na realizację zabezpieczono kwotę 144.693,70 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych:

1) nr 154/2019 dotyczy spawarki;

2) nr 155/2019 dotyczy symulatora spawania;

3) nr 156/2019 dotyczy wyposażenia warsztatowego.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że komisja przetargowa wyłoniła dostawcę pomocy dydaktycznych do kolejnej szkoły. Zaznaczyła, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 25.906,85 zł złożyła firma Tesora Grażyna Tomaszek z siedzibą w Bielsko-Białej. Nadmieniła, że na realizację zabezpieczono niższą kwotę, jednak z uwagi na oszczędności powstałe przy rozstrzyganiu poprzednich części postępowania, możliwe jest dokonanie wyboru oferty wyższej niż zabezpieczone środki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2019)

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 157/2019 w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                    
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                        
  5. Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 25 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-04-30 11:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj